ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: внутрішній туризм, туристична інфраструктура, тенденції внутрішнього туризму, туристичні послуги

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку внутрішнього туризму в Україні та її складовій – Закарпатській області в період 2019 – 2023 рр.. Актуальність дослідження в тому, що саме в період пандемій, війн, стихійних лих в межах країни, її регіонів чітко виокремлюється внутрішній туризм як основний важіль «утримання» туристичної галузі. Визначається його роль в економічному зростанні територій, збереженні природних та історико-культурних ресурсів, розробці нових туристичних маршрутів тощо. Мета статті – виокремлення нових тенденцій внутрішнього туризму в Україні та окреслення шляхів вирішення проблем його розвитку в межах території дослідження. Для досягнення мети в процесі дослідження було визначено поняття «внутрішній туризм» та виокремлено нові тенденції його розвитку у воєнний період, а саме: звуження часових рамок планування туристами подорожі, відпочинок невеликою кількістю людей, популярність санаторних турів, літній вікенд на двох терміном 3 дні. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання, індукції та дедукції, аналізу та синтезу.

Посилання

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Liga 360. (1995). URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z950324?an=475921

Артюх К. (2022). Відпочинок на генераторах: як влаштований туризм в Україні взимку 2022-2023. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634086-vidpocinok-na-generatorah-ak-vlastovanij-turizm-v-ukraini-vzimku-20222023.htm

Габчак Н., & Білак О. (2023). Туризм країн Карпатського єврорегіону. Навч. посібник. В-во ТОВ «РІК-У». Ужгород.

День туризму 2022 разом з Visit Ukraine. URL у: https://visitukraine.today/uk/blog/927/den-turizmu-2022-razom-z-visit-ukraine

Зарубіна А., Онойко Ю., & Щербатюк Н. (2023). Сучасні тенденції розвитку внутрішнього туризму. Економіка та суспільство, 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/48

На Закарпатті за пів року зібрали 9 мільйонів гривень туристичного збору. URL: https://suspilne.media/526559-na-zakarpatti-za-piv-roku-zibrali-9-miljoniv-griven-turisticnogo-zboru/

Ровенко А.В. (2022). Сучасний стан розвитку індустрії подорожі і туризму США. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства». (с. 341-343). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка».

Тарасовський Ю. (2022). Куди і як подорожували українці під час війни. Join UP! показав результати й тенденції 2022 року. Forbes. 2022. URL: https://forbes.ua/news/kudi-i-yak-podorozhuvali-ukraintsi-pid-chas-viyni-join-up-pokazav-rezultati-y-tendentsii-2022-roku-09022023-11629

Туризм. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur_.htm.

Час кризи та виходу на нові ринки. Join up. 2023. URL: https://joinup.ua/uk/news/chas-krizi-ta-vihodu-na-novi-rinki-zvit-2022-roku/

Щодо розвитку внутрішнього туризму в Україні (ред. С. Ковалівська та ін.). Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень НАН України. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf

Market Analysis Report. Grand view research. 2022. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/domestic-tourism-market-report

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» vid 15.09.1995 № 324/95-VR. Liga 360. (1995). Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/Z950324?an=475921 [in Ukrainian]

Artiukh K. (2022). Vidpochynok na heneratorakh: yak vlashtovanyi turyzm v Ukraini vzymku 2022-2023. Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634086- vidpocinok-na-generatorah-ak-vlastovanij-turizm-v-ukraini-vzimku-20222023.htm [in Ukrainian]

Habchak N., & Bilak O. (2023). Turyzm krain Karpatskoho yevrorehionu. Navch. posibnyk. V-vo TOV «RIK-U». Uzhhorod. [in Ukrainian]

Den turyzmu 2022 razom z Visit Ukraine. Retrieved from https://visitukraine.today/uk/blog/927/den-turizmu-2022-razom-z-visit-ukraine [in Ukrainian]

Zarubina A., Onoiko Yu., & Shcherbatiuk N. (2023). Suchasni tendentsii rozvytku vnutrishnoho turyzmu. Ekonomika ta suspilstvo, 48. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/48 [in Ukrainian]

Na Zakarpatti za piv roku zibraly 9 milioniv hryven turystychnoho zboru. Retrieved from https://suspilne.media/526559-na-zakarpatti-za-piv-roku-zibrali-9-miljoniv-griven-turisticnogo-zboru/ [in Ukrainian]

Rovenko A.V. (2022). Suchasnyi stan rozvytku industrii podorozhi i turyzmu SShA. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Svitovi dosiahnennia i suchasni tendentsii rozvytku turyzmu ta hotelno-restorannoho hospodarstva». (s.341-343). Zaporizhzhia: NU «Zaporizka politekhnika». [in Ukrainian]

Tarasovskyi Yu. (2022). Kudy i yak podorozhuvaly ukraintsi pid chas viiny. Join UP! pokazav rezultaty y tendentsii 2022 roku. Forbes. 2022. Retrieved from https://forbes.ua/news/kudi-i-yak-podorozhuvali-ukraintsi-pid-chas-viyni-join-up-pokazav-rezultati-y-tendentsii-2022-roku-09022023-11629 [in Ukrainian]

Turyzm. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur_.htm [in Ukrainian]

Chas kryzy ta vykhodu na novi rynky. Join up. 2023. Retrieved from https://joinup.ua/uk/news/chas-krizi-ta-vihodu-na-novi-rinki-zvit-2022-roku/ [in Ukrainian]

Shchodo rozvytku vnutrishnoho turyzmu v Ukraini (red. S. Kovalivska ta in.). Analitychna zapyska Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf [in Ukrainian]

Market Analysis Report. Grand view research. 2022. Retrieved from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/domestic-tourism-market-report

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Габчак, Н., & Габчак, С. (2023). ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-67