УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, економіка знань, бізнес-спільнота, управління, функції управління, освіта

Анотація

В статті розкрито сутність стану сучасної світової економіки, яка стоїть на порозі нового якісного розвитку, підвалинами чого є економіка знань. Авторами визначено, що в якості основного економічного ресурсу в нових умовах висуваються знання, а їх джерелом є людський капітал. В статті зазначається, що за своєю сутністю економіка знать сприяє загальній децентралізації та лібералізації економічних відносин, тому в якості інкубаторів по розвитку людського капіталу в бізнес-середовищі виступають бізнес-спільноти. Авторами проведено класифікацію бізнес-спільнот, визначено їх основні завдання та особливості формування людського капіталу в нових умовах. У статті наведено авторське визначення дефініцій «людський капітал», «економіка знань» та «бізнес-спільнота», визначено подальші напрямки дослідження теми, які полягають у розробці алгоритму управління людським капіталом та інструментів стимулювання його розвитку.

Посилання

education

Edvinsson L., Mаlone M. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by finding it’s hidden brain-power. New York : Harper Business, 1997, 217 p.

Бурлан С.А., Каткова Н.В. Розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємства. БізнесІнформ. 2019. №2. С. 354–361. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-354_361.pdf (дата звернення: 2.07.2023).

Пунда О.О., Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. Теоретична сутність та компонентна структура інтелектуального капіталу. Наука, технології, інновації. 2021. № 3. С. 10–19. URL: http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2022/11/Пунда_3-2021.pdf (дата звернення: 3.07.2023).

Партин Г.О., Загородній А.Г. Інтелектуальний капітал субʼєкта господарювання: сутніть, складники, методи оцінювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2022. № 45. С. 30–41. URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/775/746 (дата звернення: 3.07.2023).

Андрющенко К.А. Інтелектуальний капітал як основа комерціалізації компанії. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.12

Клименко І.С., Тарануха О.М., Журавель О.В. Інтелектуальний капітал і ринок інтелектуальної власності в умовах інформаційної економіки: проблеми ідентифікації та оцінки. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 38–43. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2021/9.pdf (дата звернення: 3.07.2023).

Ахновська І.О. Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 81–86. URL: http://www.economics.in.ua/2020/01/blog-post.html (дата звернення: 3.07.2023).

Ханін І., Поляков М., Білозубенко В. Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-38_43.pdf (дата звернення: 3.07.2023).

Edvinsson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual Capital: realizing your company's true value by finding it's hidden brain power. New York: Harper Business, 217 p.

Burlan, S.A. & Katkova, N.V. (2019). Rozkryttia informatsii pro intelektualnyi kapital u zvitnosti pidpryiemstva [Disclosure of information about intellectual capital in enterprise reporting]. BiznesInform. № 2. P. 354–361. (in Ukrainian)

Punda, O.O., Arziantseva, D.A. & Zakharkevych, N.P. (2021). Teoretychna sutnist ta komponentna struktura intelektualnoho kapitalu [Theoretical essence and component structure of intellectual capital]. Nauka, tekhnolohii, innovatsii [Science, technology, innovation]. № 3. P. 10–19. (in Ukrainian)

Partyn, H.O. & Zahorodnii, A.H. (2022). Intelektualnyi kapital subʼiekta hospodariuvannia: sutnit, skladnyky, metody otsiniuvannia [Intellectual capital of a business entity: essence, components, assessment methods]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University]. № 45. 30–41. (in Ukrainian)

Andriushchenko, K.A. (2020). Intelektualnyi kapital yak osnova komertsializatsii kompanii [Intellectual capital as the basis of commercialization of the company]. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.12 (in Ukrainian)

Klymenko, I.S., Taranukha, O.M. & Zhuravel, O.V. (2021). Intelektualnyi kapital i rynok intelektualnoi vlasnosti v umovakh informatsiinoi ekonomiky: problemy identyfikatsii ta otsinky [Intellectual capital and the market of intellectual property in the conditions of the information economy: problems of identification and evaluation]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state]. № 5. P. 38–43. (in Ukrainian)

Akhnovska, I.O. (2019). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia liudskoho kapitalu [Theoretical and methodological foundations of human capital formation]. Teoriia, metodolohiia i praktyka hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstv [Theory, methodology and practice of economic and financial activity of enterprises]. P. 81–86. (in Ukrainian)

Khanin, I., Poliakov, M. & Bilozubenko, V. (2018). Pro spivvidnoshennia kontseptsii ekonomiky znan i tsyfrovoi ekonomiky u formuvanni novoi paradyhmy rozvytku svitovoho hospodarstva [About the relationship between the concepts of the knowledge economy and the digital economy in the formation of a new paradigm for the development of the world economy]. Problems of the economy [Problemy ekonomiky]. № 2 (36). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Ахновська, І., & Болгов, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-64
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають