ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: витрати, діагностика витрат, експрес-діагностика витрат, АВС-аналіз, показники ефективності витрат

Анотація

У статті здійснено аналіз підходів науковців до трактування дефініції «діагностика витрат». Виокремлено управлінський, функціональний і процесний підходи до трактування дефініції «діагностика витрат». У роботі надано авторське визначення: діагностика витрат – це управлінська діяльність, що полягає в поєднанні функцій управління з метою дослідження господарської діяльності компанії та розробці напрямів підвищення ефективності її функціонування. Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад експрес-діагностики витрат підприємства та апробація алгоритму її проведення. Розглянуто методику діагностики витрат на прикладі лідерів ринку мобільного зв’язку України. Розраховано основні показники ефективності витрат компаній мобільного зв’язку. Виконано АВС-аналіз елементів операційних витрат цих підприємств. Проаналізовано динаміку витрат суб’єктів господарювання мобільного зв’язку України.

Посилання

Офіційний сайт ПрАТ Київстар. URL: https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners (дата звернення: 21.10.2022).

Офіційний сайт Vodafone Україна. URL: https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/finansovi-rezultaty (дата звернення: 21.10.2022).

Офіційний сайт Lifecell. URL: https://www.lifecell.ua/uk/pro_lifecell/finansovi-ta-operacijni-dani/richni-zviti/ (дата звернення: 21.10.2022).

Болгов В.Є., Рязанов М.Р. Ринок мобільного зв’язку України: тенденції, проблеми та перспективи. Економіка і організація управління. 2017. № 2(26). С. 50–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_2_7 (дата звернення: 19.10.2022).

Дмитренко А. Діагностика витратності функціонування підприємства. Економічний аналіз. 2020. № 3(3). С. 175–181. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.175 (дата звернення: 20.10.2022).

Свідрик Т. Методи аналізування витрат: переваги та недоліки використання в системі діагностування. Галицький економічний вісник. 2012. № 1(34). С. 120–126. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2106/1/GEB_2012_v34_No1-T_Svidryk-Methods_for_analyzing_cost_benefits_and__120.pdf (дата звернення: 19.10.2022).

Скиданенко А. Ю. Діагностика формування витрат виробництва аграрних підприємств. Ринкова трансформація національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики. 2020. № 3. С. 133–137. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/133.pdf (дата звернення: 21.10.2022).

Ткаченко С. А. Принципи інтегрованої економічної діагностики надкомплектних витрат на зростання якості продукції. Економіка. Фінанси. Право: Інформативно-аналітичний журнал. 2016. № 12(5). С. 4–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_12_4 (дата звернення: 21.10.2022).

Турлакова С., Резніков Р. Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі. Економіка промисловості. 2021. №2(94). С. 108-124. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180025/5-Turlakova.pdf?sequence=1 (дата звернення: 21.10.2022).

Petrunenko I., Kozlovskyi S., Bolhov V., Akhnovska I., Lavrov R., Bolgarova N. Civilizational Cycles and Economic Development in the Context of Technological Transitions and Global Pandemics. Montenegrin Journal of Economics. 2022. Vol. 18(4), Р. 191–202. URL: https://www.researchgate.net/publication/363580263_Civilizational_Cycles_and_Economic_Development_in_the_Context_of_Technological_Transitions_and_Global_Pandemics (дата звернення: 21.10.2022).

Ofitsiinyi sait PrAT Kyivstar [Official site of Kyivstar PJSC]. Retrieved from https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners

Ofitsiinyi sait Vodafone Ukraina [Official website of Vodafone Ukraine]. Retrieved from https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/finansovi-rezultaty

Ofitsiinyi sait Lifecell [Official website of Lifecell]. Retrieved from https://www.lifecell.ua/uk/pro_lifecell/finansovi-ta-operacijni-dani/richni-zviti/

Bolhov, V.Ie. & Riazanov, M.R. (2017). Rynok mobilnoho zviazku Ukrainy: tendentsii, problemy ta perspektyvy [The mobile communications market of Ukraine: trends, problems and prospects]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. – Economics and management organization, 2(26), 50–55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_2_7 [in Ukrainian]

Dmytrenko, A. (2020). Diahnostyka vytratnosti funktsionuvannia pidpryiemstva [Diagnostics of the cost of operation of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 3(3), 175–181. Retrieved from https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1828/6565656911 [in Ukrainian]

Svidryk, T. (2012). Metody analizuvannia vytrat: perevahy ta nedoliky vykorystannia v systemi diahnostuvannia [Methods of expenditures: Advantages and disadvantages of use in the system]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. – Galitsky Economic Bulletin, 1(34), 120–126. Retrieved from https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2106/1/GEB_2012_v34_No1-T_Svidryk-Methods_for_analyzing_cost_benefits_and__120.pdf [in Ukrainian]

Skydanenko, A. Yu. (2020). Diahnostyka formuvannia vytrat vyrobnytstva ahrarnykh pidpryiemstv [Diagnostics of the formation of spending of agricultural enterprises]. Rynkova transformatsiia natsionalnoi ekonomiky: dosiahnennia teorii ta problemy praktyky – Market transformation of the national economy: theoretical achievements and practical problems, 3, 133–137. Retrieved from https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/133.pdf [in Ukrainian]

Tkachenko, S.A. (2016). Pryntsypy intehrovanoi ekonomichnoi diahnostyky nadkomplektnykh vytrat na zrostannia yakosti produktsii [Principles of integrated economic diagnosis of over-completion costs for the growth of product quality]. Ekonomika. Finansy. Pravo: Informatyvno-analitychnyi zhurnal – Economy. Finances. Law: Informative and analytical magazine, 12(5), 4–7. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_12_4 [in Ukrainian]

Turlakova, S. & Reznikov, R. (2021). Pidkhid do diahnostyky neoptymalnykh vytrat pidpryiemstv enerhetychnoi haluzi [Approach to diagnosis of suboptimal costs of energy industry enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 2(94), 108–124. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180025/5-Turlakova.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

Petrunenko, I., Kozlovskyi, S., Bolhov, V., Akhnovska, I., Lavrov, R. & Bolgarova, N. (2022). Civilizational Cycles and Economic Development in the Context of Technological Transitions and Global Pandemics. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 18(4), 191–202. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/363580263_Civilizational_Cycles_and_Economic_Development_in_the_Context_of_Technological_Transitions_and_Global_Pandemics

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ахновська, І., Криворучко, Д., & Сидорчук, Д. (2022). ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-76
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ