ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: ділові комунікації, наукові дослідження, взаємодія, колаборація, результати досліджень

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми забезпечення ефективності ділових комунікацій у сфері проведення наукових досліджень в сучасних умовах. Визначено, що продуктивна взаємодія між науковцями, викладачами, студентами та іншими учасниками наукової спільноти вимагає ефективного обміну інформацією, ідеями та результатами досліджень. Доведено важливість ділових комунікацій у системі наукових досліджень та їх суттєвий вплив на науковий процес в умовах зростання технічних можливостей налагодження комунікацій. Проаналізовано ключові аспекти системи ділових комунікацій в контексті наукових досліджень, включаючи такі аспекти, як інтерактивність, колаборація, поширення результатів та розвиток співробітництва. Визначено, що успішне наукове дослідження повинно передбачати налагодження активної взаємодії між усіма дослідниками. Доведено, що в процесі наукових досліджень їх учасники повинні бути здатні працювати разом, об’єднуючи свої знання та експертні можливості для досягнення спільних цілей, оскільки ефективні ділові комунікації стимулюють формування наукових команд, котрі максимізують свій потенціал.

Посилання

Галашова О.Г. Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Філологічна. 2013. № 33. С. 262–267.

Дзямулич М.І., Шматковська Т.О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138–142.

Дзямулич М.І., Чиж Н.М. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140.

Чалюк Ю.О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. Вип. 1(99). С. 65–74.

Чалюк Ю.О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 50. С. 23–30.

Шматковська Т.О., Дзямулич М.І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2021. Випуск 18 (71). С. 248–255.

Шматковська Т.О., Дзямулич М.І., Стащук О.В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Melnyk, K., Shmatkovska, T. Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 14(4). P. 1–12.

Halashova, O.G. (2013). Formuvannia navychok mizhkulturnoi dilovoi komunikatsii v sferi menedzhmentu [Formation of intercultural business communication skills in the field of management]. Naukovi zapysky Natsionalnogo Universytetu Ostrozka Akademia. Seria Filologia, vol. 33, pp. 262–267. (in Ukrainian)

Dziamulych M.I., & Shmatkovska T.O. (2020). Upravlinnia rozvytkom personal pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi globalizatsii [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Ekonomichnyi Forum, vol. 3, pp. 138–142. (in Ukrainian)

Dziamulych, M.I., & Chyzh, N.M. (2020). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy nederzhavnykh strakhovykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The main features of the functioning of the non-state insurance pension funds in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 1, pp. 135–140. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2023). Suspilstvo 5.0 u yaponskii kontseptsii keidanren [Society 5.0 in the Japanese concept of keidanren]. Mechanism of an Economic Regulation, vol. 1(99), pp. 65–74. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist kraiin [Digital competitiveness of countries]. Infrastruktura rynku, vol. 50, pp. 23–30. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T.O., & Dziamulych, M.I. (2021). Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnologii v profesiinii diialnosti u systemi novykh tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern information and communication technologies in professional activity in the system of new trends in digitalization of the economy]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 18(71), pp. 248–255. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T.O., Dziamulych, M.I., & Stashchuk, O.V. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Melnyk, K., & Shmatkovska, T. (2016). Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 14(4), pp. 1–12.

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Гаврилюк, О., & Талах, Т. (2023). ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-68
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ