МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ключові слова: ризик, портфель ризиків, статистичний метод, ступень ризику, теорія ризиків

Анотація

Проблема виміру ризиків завжди вимагала уваги, і методи зниження впливу ризиків на результати фінансово-комерційну діяльність привертають увагу економістів як з теоретичної точки зору, так з практичної. Посиленню уваги до цієї проблеми сприяла низка банкрутств підприємств, банків, хеджевих фондів та інституціональних інвесторів, що спостерігалися протягом останніх років. Зауважимо, що перспективність, багатогранність та актуальність проблеми оцінки та управління ризиками статистичними методами має велику кількість аспектів, які потребують ретельних досліджень. Оцінка фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій, також є актуальним питанням, оскільки вона направлена, за частую, на їх розвиток та виживання. В даній статі проаналізовано поняття фінансового ризику, досліджено існуючі статистичні методи оцінки ризиків, міжнародні стандарти, щодо оцінки ризиків, їх переваги та недоліки. Проведено аналіз існуючих ризиків та запропоновано практичне використання статистичних методів для оцінки фінансових ризиків в діяльності міжнародних організацій.

Посилання

Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 384–392. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_55

Риженко О., Фіщук В. Як цифрова економіка змінить Україну. Економічна правда. 2018. 16 січня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/

Фіщук В. Цифрова економіка – це реально. Новий час. Бізнес. 18 квітня 2017 р. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html

Diedrich K. Framework for Digitalized Proactive Supply Chain Risk Management. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL). Digitalization in Supply Chain Management and Logistics. 2017. P. 381–403. URL: https://tubdok.tub.tuhh.de/bitstream/11420/1459/1/diedrich_framework_digitalized_supply_chain_hicl_2017.pdf

Schlüter F., Henke M. Smart Supply Chain Risk Management – A Conceptual Framework. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL). Digitalization in Supply Chain Management and Logistics. 2017. P. 361–380. URL: https://tubdok.tub.tuhh.de/bitstream/11420/1469/1/schl%c3%bcter_henke_smart_supply_chain_risk_hicl_2017.pdf

The Future of Risk Management in the Digital Era. October 2017. Portilla A., Vazquez J., Harreis H. at al. Editor: M. Staples. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/The%20future%20of%20risk%20management%20in%20the%20digital%20era/Future-of-risk-management-in-the-digital-era-IIFand-McKinsey.ashx

Camillo M., Overton M. Cyber Risks and Your Supply Chain. 03/29/2017. URL: https://www.aig.com/knowledge-andinsights/k-and-i-article-cyber-supply-chain

Moss C. Cybersecurity in the Digital Supply Chain: Managing Third-Party Risk Through Verified Trust. URL: http://www.digitalistmag.com/digital-supply-networks/2017/03/14/cybersecurity-in-digital-supply-chain-managing-third-partyrisk-through-verified-trust-04958505

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Ніка-Центр, Ельга, 2001. 528 с.

Національний банк України. Моделі оцінки ризиків. Департамент фінансового моніторингу. URL: http://www.4_рr_2020-11-20pdf

Vitlinskyi V.В., & Skitsko V.I. (2018) Ryzyk-menedzhment lantsiuhiv postachannia v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Risk management of supply chains in the digital economy]. Biznes Inform. 4. 384–392. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_55 [in Ukrainian]

Ryzhenko O., & Fishchuk V. (2018) Yak tsyfrova ekonomika zminyt Ukrainu [How the digital economy will change Ukraine]. Ekonomichna pravda. 16 sichnia. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/ [in Ukrainian]

Fishchuk V. (2017) Tsyfrova ekonomika – tse realno [The digital economy is real]. Novoe vremia. Biznes. 18 kvitnia. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html [in Ukrainian]

Diedrich K. (2017) Framework for Digitalized Proactive Supply Chain Risk Management [Framework for Digitalized Proactive Supply Chain Risk Management]. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL). Digitalization in Supply Chain Management and Logistics. 381–403. Available at: https://tubdok.tub.tuhh.de/bitstream/11420/1459/1/diedrich_framework_digitalized_supply_chain_hicl_2017.pdf

Schlüter F., & Henke M. (2017) Smart Supply Chain Risk Management – A Conceptual Framework [Smart Supply Chain Risk Management – A Conceptual Framework]. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL). Digitalization in Supply Chain Management and Logistics. 361–380. Available at: https://tubdok.tub.tuhh.de/bitstream/11420/1469/1/schl%c3%bcter_henke_smart_supply_chain_risk_hicl_2017.pdf

Portilla A., & Vazquez J., & Harreis H. (2017) The Future of Risk Management in the Digital Era [The Future of Risk Management in the Digital Era] Editor: M. Staples. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/The%20future%20of%20risk%20management%20in%20the%20digital%20era/Future-of-risk-management-in-the-digital-era-IIFand-McKinsey.ashx

Camillo M., & Overton M. (2017) Cyber Risks and Your Supply Chain [Cyber Risks and Your Supply Chain]. Available at: https://www.aig.com/knowledge-andinsights/k-and-i-article-cyber-supply-chain

Moss C. (2017) Cybersecurity in the Digital Supply Chain. Managing Third-Party Risk Through Verified Trust [Cybersecurity in the Digital Supply Chain: Managing Third-Party Risk Through Verified Trust]. Available at: http://www.digitalistmag.com/digital-supply-networks/2017/03/14/cybersecurity-in-digital-supply-chain-managing-third-partyrisk-through-verified-trust-04958505

Blank I.A. (2001) Finansovyi menedzhment [financial management] : pidruchnyk. Kyiv : Nika-Tsentr, Elha, 528. [in Ukrainian]

Natsionalnyi bank Ukrainy. Modeli otsinky ryzykiv. Departament finansovoho monitorynhu (2020) [National Bank of Ukraine. Risk assessment models. Department of Financial Monitoring]. Available at: http://www.4_rr_2020-11-20pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Корецька, О., Хотєєва, Н., & Чиж, Л. (2023). МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-70
Розділ
ЕКОНОМІКА