ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: облік, оподаткування, єдиний податок, єдиний внесок, малі та середні підприємства

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Актуальність дослідження зумовлена швидкими змінами економічних умов, в яких особливої ваги набуває оптимізація обліку і оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Ці суб’єкти є двигуном розвитку економіки та створюють значну кількість робочих місць, тому їх ефективне функціонування має важливе значення для загального економічного зростання. Мета статті – вивчення практичного досвіду МСП в управлінні бухгалтерським та податковим обліком. Це дослідження не лише поглибить наше розуміння предмета дослідження, але й надасть критичні висновки, які допоможуть сформувати більш ефективну політику та стратегію розвитку МСП в Україні. Методи дослідження: для досягнення цієї мети використовуються методи кількісного та якісного аналізу, порівняльного аналізу, моделювання та прогнозування. В результаті аналізу були виявлені ключові тенденції, з якими стикаються малі підприємства у сфері обліку і оподаткування, та розроблені конкретні рекомендації щодо їх подолання. Впродовж останніх двох років спрощена системи оподаткування була зміненою відповідно до військових умов, що змінили порядок нарахування єдиного податку, внеску та переходів на різні системи оподаткування. Відповідно, змінилися і правила обліку, що вимагають підготовки документації, розрахунків та звітності. Результати цієї роботи можуть бути використані управліннями малих підприємств, органами державного управління, а також науковцями, які займаються вивченням проблем обліку і оподаткування. Вони також можуть послужити основою для подальшого наукового дослідження в цій сфері.

Посилання

Попри війну 76% підприємців планують розширення бізнесу в 2023 році – ЕВА. Укрінформ, 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3671001-popri-vijnu-76-pidpriemciv-planuut-rozsirenna-biznesu-v-2023-roci-eva.html

Іонан В. Роль підтримки МСП у відновленні післявоєнної економіки країн світу. Українська правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/22/694090/

Слободяник В.О., Харкава Ю.П. Проблеми бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах малого і середнього бізнесу. Перспективні напрямки наукової думки. 2018. Том 4. С. 58–62.

Левін В.І. Прозорість оподаткування малого та середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України. Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 1. С. 138–149.

Токаренко В.В. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів малого підприємництва. Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ. 2023. Вип. 4 (30). URL: http://www.vtei.com.ua/doc/2023/konf2203/4/30.pdf

Ратинський В.В. Бухгалтерський облік і аналіз: перспективи для малого бізнесу. Економіка та суспільство: облік та оподаткування. 2021. Вип. 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/243/231/

Поліщук О.Т. Облік і оподаткування малого бізнесу: зміни 2021. Матеріали наукової конференції (2019–2020 рр.). URL: https://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/10339

Топоркова О.А. Облікова система малих підприємств в Україні в контексті законодавчих змін. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». Облік і оподаткування. 2020. № 11 (43). 3 т. С. 55–61. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12560/1/Toporkova.pdf

Кучер С.В. особливості діяльності вітчизняних суб’єктів малого та середнього бізнесу: обліково-аналітичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9-1. Частина 1. С. 208–211.

Ярмолюк О.Ф. Розвиток малого підприємництва в Україні: облік і оподаткування. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку”, 2020. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/12003/1/EFOTPATPR_2020_3_50-52.pdf

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» № 2173-IX від 01.04.2022. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text

Спрощена система оподаткування. Головбух. 2023. URL: https://www.golovbukh.ua/rubric/142-sproshchena-sistema-opodatkuvannya

EVA (2023). Popri viynu 76% pidpryyemtsiv planuyut rozshirennya biznesu v 2023 rotsi [Despite the war, 76% of entrepreneurs plan to expand their business in 2023]. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3671001-popri-vijnu-76-pidpriemciv-planuut-rozsirenna-biznesu-v-2023-roci-eva.html [in Ukrainian]

Ionan, V. (2022). Rol pidtrymky MSP u vidnovlenni pisl'yavoyennoyi ekonomiky krayin svitu [The role of SME support in the recovery of post-war economies of the world]. Ukrayinska Pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/22/694090/ [in Ukrainian]

Slobodyanik, V.O., & Kharkava, Y.P. (2018). Problemy bukhgalter·skogo obliku ta zvitnosti na pidpryyemstvakh malogo i sered·n·ogo biznesu [Problems of accounting and reporting at small and medium enterprises]. Perspektyvni napryamky naukovoi dumky, vol. 4, pp. 58–62. [in Ukrainian]

Levin, V.I. (2015). Prozorist opodatkuvannya malogo ta sered·n·ogo biznesu v konteksti yevrointehratsiynoho vektoru rozvytku Ukrainy [Transparency of taxation of small and medium businesses in the context of the European integration vector of Ukraine's development]. Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, pp. 138–149. [in Ukrainian]

Tokarenko V.V. (2023). Oblik i opodatkuvannya diyal'nosti sub'yektiv malogo pidpryyemnytstva [Accounting and taxation of the activities of small business entities]. Vinnytskyy torhovelno-ekonomichnyy instytut DTEU, vol. 4 (30). Available at: http://www.vtei.com.ua/doc/2023/konf2203/4/30.pdf [in Ukrainian]

Ratyns'kyy, V.V. (2021). Buhgalter·s'kyy oblik i analiz: perspektyvy dlya malogo biznesu [Accounting and analysis: perspectives for small business]. Ekonomika ta suspilstvo: oblik ta opodatkuvannya, vol. 25. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/243/231/ [in Ukrainian]

Polischuk, O.T. (2021). Oblik i opodatkuvannya maloho biznesu: zminy 2021 [Accounting and taxation of small business: changes 2021]. Materialy naukovoi konferentsiyi (2019–2020 rr.). Available at: https://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/10339 [in Ukrainian]

Toporkova, O.A. (2020). Oblikova sistema malih pidpryyemstv v Ukraini v konteksti zakonodavchykh zmin [Accounting system of small enterprises in Ukraine in the context of legislative changes]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriya "Ekonomichni nauky". Oblik i opodatkuvannya, vol. 11 (43), pp. 55–61. Available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12560/1/Toporkova.pdf [in Ukrainian]

Kucher, S.V. (2014). Osoblyvosti diyal'nosti vitchyznyanykh sub'yektiv maloho ta seredn'oho biznesu: oblikovo-analitychnyy aspekt [Features of the activities of domestic small and medium business entities: accounting and analytical aspect]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 9-1, part 1, pp. 208–211. [in Ukrainian]

Yarmolyuk, O.F. (2020). Rozvytok maloho pidpryyemnytstva v Ukraini: oblik i opodatkuvannya [Development of small business in Ukraine: accounting and taxation]. Proceedings from Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi "Ekonomika, finansy, oblik ta pravo: analiz tendentsiy ta perspektyv rozvytku". Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/12003/1/EFOTPATPR_2020_3_50-52.pdf [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo administruvannia okremykh podatkiv u period voiennoho, nadzvychainoho stanu» № 2173-IX vid 01.04.2022 [Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the administration of certain taxes during the period of martial law, state of emergency" No. 2173-IX dated April 1, 2022]. Verkhovna rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20 [in Ukrainian]

Holovbukh. (2023). Sproshchena sistema opodatkuvannia [Simplified tax system]. Available at: https://www.golovbukh.ua/rubric/142-sproshchena-sistema-opodatkuvannya [in Ukrainian]

Переглядів статті: 472
Завантажень PDF: 530
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Скрипник, С., Лавров, Р., & Шепель, І. (2023). ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-61
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають