СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Ключові слова: витрати, сільськогосподарська продукція, витрати виробництва, автоматизація обліку

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженні сучасних можливостей здійснення фінансового обліку за допомогою програм автоматизації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції агарних підприємств . Надано порівнянний аналіз характеристик програм українських виробників за можливостями та галузевою специфікою. Проаналізовано сучасний стан обліку витрат та калькулювання cсобівартості сільськогосподарської продукції, а також системи звітності аграрних підприємств щодо адекватності її інформаційного наповнення вимогам різних рівнів управління. Сформульовані основні підходи з удосконалення роботи облікових служб щодо інформаційного забезпечення ефективного управління витратами. Визначені переваги та можливості програм «BAS АГРО. Бухгалтерія», Agri: Бухгалтерія та Парус. Підприємство 8.0.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. 7-е вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2006. 832 с.

Скрипник С. В., Франчук І.Б., Шепель І. В. Особливості автоматизації обліку підприємств у сучасних умовах. Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. Серія: "Економічна наука". № 10. 2020. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4757&i=6 (дата звернення 05.10.2023).

Кулініч Т., Шепель І., Гавриленко Н. Розвиток управлінського обліку на основі ризик-орієнтованого підходу. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. № 1. С. 17-24. URL:

https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1868/6565656954

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення 07.10.2023).

Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах). Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 2. С. 13-17.

Чернікова І.Б. та ін. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: навч. посіб. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. 209 с.

BAS АГРО. Бухгалтерія. URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-sectoral/bas-agro-erp/#popularPosts (дата звернення 23.09.2023).

Облік фактичних витрат і калькуляція собівартості. URL:http://www.parus.ua/ua/149/ (дата звернення 02.10.2023).

Agri: бухгалтерія. URL: https://agrianalytica.com/uk/products_farmer_ac (дата звернення 24.09.2023).

Butynets F.F.(2006) Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting and financial accounting]: pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti «Oblik i audyt» vyshchykh navchalnykh zakladiv / F.F. Butynets. 7-e vyd., dop. i pererob. Zhytomyr : PP «Ruta», 832 s. [in Ukrainian].

Skrypnyk S. V., Franchuk I.B., Shepel I. V. (2020) Osoblyvosti avtomatyzatsii obliku pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Features of accounting automation of enterprises in modern conditions]. Ekonomika ta derzhava. Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. Seriia: "Ekonomichna nauka". vol. 10. Available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4757&i=6 (accessed 05.10.2023) [in Ukrainian].

Kulinich T., Shepel I., Havrylenko N.(2021) Rozvytok upravlinskoho obliku na osnovi ryzyk-oriientovanoho pidkhodu [Development of management accounting based on a risk-oriented approach ]. Ekonomichnyi analiz. T. 31. vol. 1. S. 17-24. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1868/6565656954 (accessed 07.10.2023). [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» (1999) [Accounting regulation (standard) 16 " Expenses"]: zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31 hrudnia 1999 r. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (accessed 07.10.2023). [in Ukrainian].

Tluchkevych N.(2007) Orhanizatsiia upravlinskoho obliku (praktyka vprovadzhennia na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh). [Organization of management accounting (practice of implementation at agricultural enterprises)]. Bukhhalterskyi oblik i audyt. vol. 2. S. 13-17. [in Ukrainian].

Chernikova I.B. ta in. (2016) Upravlinskyi oblik v informatsiinii systemi pidpryiemstva [Management accounting in the information system of the enterprise]: navch. posib. Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli. Kharkiv : Vydavets Ivanchenko I. S., 209 s. [in Ukrainian].

BAS АГРО. Бухгалтерія. BAS AHRO. Bukhhalteriia [BAS AGRO Accounting]. Available at: https://expresssoft.com.ua/uk/product/bas-agro-buhgalterija-ua/ (accessed 20 september 2023).

Oblik faktychnykh vytrat i kalkuliatsiia sobivartosti [Accounting of actual costs and costing ] URL:http://www.parus.ua/ua/149/ (accessed 28 september 2023).

Agri: бухгалтерія. Agri Bukhhalteriia [Agri: Accounting] Available at: https://agrianalytica.com/uk/products_farmer_ac (accessed 24 september 2023).

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Шепель, І. (2023). СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-7
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ