СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: зміни клімату, сталий розвиток, екологічна політика, викиди парникових газів, енергоефективність

Анотація

Звернено увагу на глобальні зміни клімату, які є однією з найбільш актуальних проблем людства, що негативно впливають на здоров'я людей, природні об’єкти, економічний розвиток тощо. Акцентовано увагу на основні проблеми імплементації ефективної екологічної політики в Україні для запобігання змінам клімату відповідно до концепції сталого розвитку. Підкреслено, що проблема зміни клімату набула глобального характеру і вимагає затвердження вчасних й ефективних еколого-політичних та еколого-правових норм спрямованих на скорочення викидів парникових газів і впровадження заходів з адаптації до зміни клімату. Обґрунтовано, що неефективна еколого-політична участь України у світовій протидії змінам клімату може призвести не лише до економічних збитків, але й до значних міжнародних репутаційних втрат країни. Сформовано рекомендації щодо імплементації екологічної політики в Україні для запобігання змінам клімату відповідно до концепції сталого розвитку.

Посилання

Винярська М.Г. Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища» / М.Г. Винярська. Рівне, 2019. 27 с.

Бойченко С.Г. Глобальні і регіональні коливання (зміни) клімату та можливі екологічні наслідки від них на території України: напівемпіричні моделі, сценарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія». Одеса, 2005. 35 с.

Винярська М.Г. Організаційно-економічні передумови та особливості формування і реалізації екологічної політики України в контексті зміни клімату. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-14

Кітура А.Я. Інституційне забезпечення функціонування ринку дозволів на викиди парникових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тернопіль, 2013. 21 с.

Ходико Д.І. Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Львів, 2012. 20 с.

Joanne Scott and Lavanya Rajamani. EU Climate Change Unilateralism. The European Journal of International Law. Vol. 23 no. 2. P. 469–494. URL: http://ejil.oxfordjournals.org/content/23/2/469.full.pdf+html

Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly. EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator. 2008. P. 35–50. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03932720802280594

Solomon Susan, Gian-Kasper Plattner, Reto Knutti, Pierre Friedlingstein. Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions. Proceeding of the National Academy of Sciences. 2009. Vol. 106. No 6. P. 1704–1709. URL: http://www.pnas.org/content/early/2009/01/28/0812721106.full.pdf

Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект. Аналітична доповідь; за загальною редакцією В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. Київ : Заповіт, 2016. 208 с. URL: https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/11_24_2016/2016_Klimat.pdf

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_215#Text

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 11.12.1997. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_801/page

Паризька угода від 12.12.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l61

Vyniarska M.H. (2019) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady realizatsii ekolohichnoi polityky Ukrainy v konteksti hlobalnoi zminy klimatu [Organizational and economic principles of implementation of environmental policy of Ukraine in the context of global climate change]. Abstract of Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.06. – Economics of Natural Resources and Environmental Protection. Rivne, 27 p.

Boychenko S.G. (2005) Hlobalni i rehionalni kolyvannia (zminy) klimatu ta mozhlyvi ekolohichni naslidky vid nykh na terytorii Ukrainy: napivempirychni modeli, stsenarii [Global and regional climate oscillations and possible ecological consequences from them in territory of Ukraine: semi-empirical models, scenarios]. Thesis is for Doctor of degree by speciality 11.00.09 – meteorology, climatology, agrometeorology, The Odessa State Environmental University.

Vyniarska M.G. (2019) Orhanizatsiino-ekonomichni peredumovy ta osoblyvosti formuvannia i realizatsii ekolohichnoi polityky Ukrainy v konteksti zminy klimatu [Organizational and economic background and features of formation and realization of ukraine’s ecological policy in the context of climate change]. Pryazovskyi economic herald, no. 3 (14). Available at: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-14

Kitura A.Ya. (2013) Instytutsiine zabezpechennia funktsionuvannia rynku dozvoliv na vykydy parnykovykh haziv [Institutional support for the functioning of the greenhouse gas emissions permit market]. Abstract of Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 "Economics and management of the national economy. Ternopil, 21 p.

Khodyko D.I. Mizhnarodna torhivlia pravamy na vykydy parnykovykh hazivInternational trading of greenhouse gas emission rights [International trading of greenhouse gas emission rights]. Abstract of Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.02 "World economy and international economic relations". Lviv, 20 p.

Joanne Scott and Lavanya Rajamani. EU Climate Change Unilateralism. The European Journal of International Law, vol. 23, no. 2, p. 469–494. Available at: http://ejil.oxfordjournals.org/content/23/2/469.full.pdf+html

Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly (2008) EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges. The International Spectator. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03932720802280594

Solomon Susan, Gian-Kasper Plattner, Reto Knutti, Pierre Friedlingstein (2009) Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions. Proceeding of the National Academy of Sciences, vol. 106, no. 6, pp. 1704–1709. Available at: http://www.pnas.org/content/early/2009/01/28/0812721106.full.pdf

Sydenko V.R. , Veklych O.O. (Ed.) (2016). Ukraina i polityka protydii zmini klimatu: ekonomichnyi aspekt [Ukraine and the policy of combating climate change: the economic aspect]. Kyiv: Zapovit, 208 p. Available at: https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/11_24_2016/2016_Klimat.pdf

Monrealskyi protokol pro rechovyny, shcho ruinuiut ozonovyi shar [The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_215#Text

Kiotskyi protokol do Ramkovoi konventsii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro zminu klimatu vid 11.12.1997 [The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_801/page

The Paris Agreement [Paryzka uhoda]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l61

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Дубовіч, І., Волковська, Ю., & Волковський, Ю. (2023). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-50
Розділ
ЕКОНОМІКА