ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Василь Копитко Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку https://orcid.org/0000-0003-2457-1505
  • Ольга Копитко Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0001-8788-3464
Ключові слова: державне регулювання, аграрний сектор АПК, підвищення, ефективності, малий бізнес, експорт зерна, глобальні виклики, зовнішнє середовище, деградація довкілля

Анотація

В статті відображено необхідність дослідження сучасних проблем державного регулювання аграрного сектора АПК, враховуючи відповідно до глобальних викликів зовнішнього середовища (війна в Україні: заміновані території, вирви від обстрілів, зсуви ґрунту, випалені землі, знищена військова техніка на полях спричиняє довготривалу деградацію довкілля) методи державного регулювання галузі вимагають подальшого вдосконалення. Підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора АПК полягає у визначенні цілей, напрямків та інструментів сучасної держави в розвитку аграрного сектора. Заходи державного регулювання галузі, як видається, повинні, з одного боку, підтримувати позитивні тенденції, що намітилися, у розвитку сільського господарства регіонів, з іншого боку, нівелювати негативні фактори, що перешкоджають розвитку середнього і малого аграрного бізнесу, малих форм господарювання, пошук альтернативних маршрутів для експорту українського зерна, підтримувати розвиток сільських територій, як невід’ємної частини успішної економіки України як аграрної держави.

Посилання

Осіпова А.А. Аспекти реалізації державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-31

Лещенко Р.М. За 2021 рік Україна збільшила зовнішньоторговельний обіг с/г продукції та продовольчих товарів. URL: https://minagro.gov.ua/news/za-2021-rik-ukrayina-zbilshila-zovnishnotorgovelnij-obig-sg-produkciyi-ta-prodovolchih-tovariv-roman-leshchenko

Вдовенко Л.О. Інструменти державної фінансової підтримки аграрного сектора в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-82

Бойко В.О., Бойко Л.О. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

На словацько-українському кордоні почав працювати новий пункт перевантаження агропродукції. URL: https://ukrtrain.com.ua

Радченко О.Д., Ткач Л.Л., Дендебера О.П. Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 119–136. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011119

Гринюк Н.А. Кооперативна споживча мережа Європи. Економічні науки. Підприємництво. 2020. Том 130 № 2. С. 69–76. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)06

Куцик П., Семів С., Куцик В., Полякова Ю., Шевчик Б. Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2023. Том 1(48). С. 282–297. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956

Закон України № 819-IX від 21.07.2020. Про сільськогосподарську кооперацію. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/487358__734663

Оподаткування в аграрному секторі економіки під час воєнного стану. URL: https://knute.edu.ua/file/MTI1OTk=/b8c5c0f7ee1e45d1251a38d66e72d8db.pdf

ЄС шукає нові експортні маршрути для українського зерна. Допомогти в цьому можуть литовські вантажівки. URL: https://trans.info/ua/yes-shukaye-novi-eksportni-marshruty-dlya-ukrayinskoho-zerna-340369

Шебештень Є.Г. Складові розвитку сільських територій. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 35. С. 82–87. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7601571

Osipova A.A. (2022) Aspekti realizaciyi derzhavnoyi pidtrimki silskogospodarskogo virobnictva v Ukrayini [Aspects of implementation of state support for agricultural production in Ukraine]. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-31

Leshenko R.M. Za 2021 rik Ukrayina zbilshila zovnishnotorgovelnij obig s/g produkciyi ta prodovolchih tovariv [In 2021, Ukraine increased foreign trade turnover of agricultural products and food products]. Available at: https://minagro.gov.ua/news/za-2021-rik-ukrayina-zbilshila-zovnishnotorgovelnij-obig-sg-produkciyi-ta-prodovolchih-tovariv-roman-leshchenko

Vdovenko L.O. (2022) Instrumenti derzhavnoyi finansovoyi pidtrimki agrarnogo sektora v umovah voyennogo stanu [Instruments of state financial support of the agricultural sector in the conditions of martial law]. Economy and society, vol. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-82

Bojko V.O., Bojko L.O. (2022) Prodovolcha bezpeka ta riziki dlya agrarnogo virobnictva pid chas vijni v Ukrayini [Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine]. Economy and society, vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Na slovacko-ukrayinskomu kordoni pochav pracyuvati novij punkt perevantazhennya agroprodukciyi [A new transshipment point for agricultural products started working on the Slovakian-Ukrainian border]. Available at: https://ukrtrain.com.ua

Radchenko O.D., Tkach L.L., Dendebera O.P. (2020) Derzhavne regulyuvannya ta pidtrimka agrarnih innovacij v Ukrayini [State regulation and support of agricultural innovations in Ukraine]. Economy of agro-industrial complex, no. 11, pp. 119–136. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011119

Grinyuk N.A. (2020) Kooperativna spozhivcha merezha Yevropi [Cooperative consumer network of Europe]. Economic sciences, vol. 130, no. 2, pp. 69–76. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)06

Kucik P., Semiv S., Kucik V., Polyakova Yu., Shevchik B. (2023) Stan, problemi ta prioriteti rozvitku agrarnoyi kooperaciyi v Ukrayini v konteksti viklikiv suchasnosti [The state, problems and priorities of the development of agricultural cooperation in Ukraine in the context of modern challenges]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 1(48), pp. 282–297. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956

Zakon Ukrayini № 819-IX vid 21.07.2020. Pro silskogospodarsku kooperaciyu [Law of Ukraine No. 819-IX dated July 21, 2020. About agricultural cooperation]. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/487358__734663

Opodatkuvannya v agrarnomu sektori ekonomiki pid chas voyennogo stanu [Taxation in the agricultural sector of the economy during martial law]. Available at: https://knute.edu.ua/file/MTI1OTk=/b8c5c0f7ee1e45d1251a38d66e72d8db.pdf

YeS shukaye novi eksportni marshruti dlya ukrayinskogo zerna. Dopomogti v comu mozhut litovski vantazhivki [The EU is looking for new export routes for Ukrainian grain. Lithuanian trucks can help in this]. Available at: https://trans.info/ua/yes-shukaye-novi-eksportni-marshruty-dlya-ukrayinskoho-zerna-340369

Shebeshten Ye.G. (2022) Skladovi rozvitku silskih teritorij [Components of the development of rural areas]. Scientific notes of the Lviv University of Business and Law. The series is economical. Legal series, vol. 35, pp. 82–87. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7601571

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Копитко, В., & Копитко, О. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-35
Розділ
ЕКОНОМІКА