ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОМПАНІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: трансформація бізнес-процесів, цифрова економіка, цифрова трансформація, інновації в бізнес-процесах, платформенні бізнес-моделі, діджиталізація підприємства

Анотація

В статті досліджено трансформацію бізнес-моделей компаній в контексті сучасних викликів та перспектив у цифровій економіці, коли впровадження та використання цифрових технологій стає необхідною умовою їх функціонування. Аналізується вплив цифрової трансформації на бізнес-процеси, описується зміна підходів у створенні, розвитку та оцінці бізнес-моделей у цифровому середовищі. Висвітлено підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до цієї тематики, включаючи таких науковців як О. Остервальдер, І. Піньєр, Х. Туччі, М. Портер, Г. Хамел та ін. Проаналізовано вплив цифрових технологій на розмір ринкової капіталізації компаній. Наведено приклади цифрових (платформних) бізнес-моделей, які успішно впроваджуються та дозволяють компаніям досягати конкурентних переваг. Проведено порівняльний аналіз традиційних бізнес-моделей і нових цифрових підходів, зокрема платформних моделей та визначено, що основна мета платформної бізнес-моделі - об'єднати різні учасників на одній платформі, де вони можуть здійснювати обмін товарів, послуг, інформації, або співпрацювати один з одним. Зроблено висновок щодо важливості активної трансформації бізнес-моделей суб'єктів економічних відносин у контексті цифрової економіки для забезпечення стійкого розвитку та успішного функціонування в сучасному бізнес-середовищі.

Посилання

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci. Ch. Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. In: Communications of the Association for Information Systems. 2017. Vol. 1. Р. 128-146.

Linder J., Cantrell S. Changing Business Models Surveying the Landscape. PhD Thesis. Accenture Institute for Strategic Change, Cambridge, 2000. 120 p.

Hamel G. Leading the revolution, Harvard Business School Press. 2000. 333p.

Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Press. 2006. 168 p.

Rozeia M., Werthner H. Business Models and Business Strategy – Phenomenon of Explicitnes. In: International Journal of Global Business & Competitiveness. 2011. Vol. 1. P. 15–32.

Garifullin B.M., Zyabrikov V.V. (2019). Types of business models of companies in the digital economy. Journal of Creative Economy. 2019. Vol. 13(1). Р.83 –92.

Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні. Бізнес Інформ, 2020. Вип. 3. С. 53–58.

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 6. С. 106–107.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2018, 252 с.

Пугачевська К. Й., Пугачевська К. С. Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни. Інфраструктура ринку, 2018. Вип. 25. С. 39–45.

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 181–192.

Tkachenko E.A., Khuazhev A.A. Transformation of business models of entrepreneurial structures in the conditions of digitalization. In: Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2021. Vol. 11 (4А). Р.235–244.

Timmers P. Business models for electronic markets. In: Electronic Markets. 1998. Vol. 2. P. 5–15.

Rappa M. Business Models On The Web. URL: http://digitalenterprise.org/models/models.html (дата звернення 05.07.2023)

VALUE-TODAY. URL: https://www.value.today/world-top-1000-companies-as-on-dec-25-2022 (дата звернення 28.06.2023)

Величко К., Тимохова Г., Євтушенко Г. Міжнародні бізнес-стратегії цифрової трансформації в умовах «Суспільства 5.0». Економіка та суспільство, 2023. Випю 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-69

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci Ch. (2017). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. In: Communications of the Association for Information Systems, vol. 1, pp. 128–146.

Linder, J., Cantrell, S. (2000). Changing Business Models Surveying the Landscape. PhD Thesis. Accenture Institute for Strategic Change, Cambridge, 120 p

Hamel, G. (2000). Leading the revolution, Harvard Business School Press, 333 p.

Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Press.168 p.

Rozeia, M., Werthner, H. (2011). Business Models and Business Strategy – Phenomenon of Explicitnes. In: International Journal of Global Business & Competitiveness, vol. 1, pp. 15–32.

Garifullin B.M., Zyabrikov V.V. (2019). Types of business models of companies in the digital economy. Journal of Creative Economy, vol. 13 (1), pp. 83–92.

Grynko P.L. (2020). Tsyfrova transformatsiia biznesu v umovakh rozvytku innovatsiinykh protsesiv v Ukraini [Digital transformation of business in the context of the development of innovative processes in Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 3, pp. 53–58. [in Ukrainian].

Kolyadenko S.V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, vol. 6, pp. 106–107. [in Ukrainian].

Lyashenko V.I., Vishnevskyi O.S. (2018). Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development]. Kyiv: NAN Ukrayiny`, In-t ekonomiky prom-sti, 252. [in Ukrainian].

Pugachevska K.Y., Pugachevska K.S. (2018). Tsyfrovizatsiia ekonomiky yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti krainy [Digitization of the economy as a factor in increasing the country's competitiveness]. Infrastruktura ry`nku - Market infrastructure, vol. 25, pp. 39–45. [in Ukrainian].

Ustenko M., Ruskykh A. (2019). Didzhytalizatsiia: osnova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v realiiakh tsyfrovoi ekonomiky [Digitization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Visnyk ekonomiky transportu i promy`slovosti - Herald of the economy of transport and industry, vol. 68, pp. 181–192. [in Ukrainian].

Tkachenko, E.A., Khuazhev, A.A. (2021). Transformation of business models of entrepreneurial structures in the conditions of digitalization. In: Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, vol. 11 (4А), pp. 235–244.

Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. In: Electronic Markets, vol. 2, pp. 5–15.

Rappa, M. Business Models On The Web. Available at: http://digitalenterprise.org/models/models.html

VALUE.TODAY. Available at: https://www.value.today/world-top-1000-companies-as-on-dec-25-2022

Velychko, K., Tymokhova, H., Yevtushenko, H. (2023). Mizhnarodni biznes-strategiyi cy`frovoyi transformaciyi v umovax «Suspil`stva 5.0». [International business strategies of digital transformation in the conditions of "Society 5.0"]. Ekonomika ta suspil`stvo – Economy and society, vol. 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-69 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 181
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Величко, К., & Цибульська, Е. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОМПАНІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-39
Розділ
ЕКОНОМІКА