ПОБУДОВА БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ: РОЛЬ ПІАР-ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: готельна індустрія, бренд роботодавця, HR-менеджмент, піар-діяльність, внутрішній піар

Анотація

У статті розглянуто поняття, значення, механізм побудови бренду роботодавця для підприємств індустрії гостинності, а також роль піар-діяльності у цьому процесі, що, власне, і є метою публікації. Актуальність дослідження зумовлена важливістю грамотного управління та підбору кадрів у готельній індустрії, а одним з шляхів розвитку лояльності до підприємства як роботодавця є побудова його бренду. Цілей публікації вдалось досягнути шляхом застосування загальнонаукових (аналіз, моніторинг, синтез) та соціологічних методів (опитування фокус-групи). Бренд роботодавця формується в результаті зовнішньої, внутрішньої діяльності компанії та її бізнес-комунікацій. З огляду на специфіку завдань, відповідальність за побудову бренду роботодавця розподіляється між кадровим менеджментом та комунікаційним відділом. Левова частка комунікацій генетично приналежні до піар-методики. Лояльність працівників компанії створює перспективи для просування готелю на споживчому ринку, однак, наявні певні труднощі через власне саму специфіку цієї індустрії. Матеріали цієї статті мають перспективи бути використаними при підготовці навчальних матеріалів для фахівців готельно-ресторанної справи. Також, розроблені схеми та висновки актуальні для організаційно-управлінських та комунікаційних відділів підприємств готельного бізнесу.

Посилання

Бовш Л.А., Босовська М. В. Менторинг у HR-менеджменті готелю. Університетські наукові записки. 2021. № 3 (81). С. 76–86. URL: https://unz.univer.km.ua/article/view/81_76-86/pdf

Варіс І.О., Кравчук О.І. Цифрове середовище розвитку бренду роботодавця. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-28

Єремія, Г. І., Цепенда, М. М. «Аналіз мотиваційної системи менеджменту готельно-ресторанного комплексу «Георг парк»». Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-33

Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: навч. посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2014. 246 с.

Мірошніченко Д.А. Формування корпоративної культури інструментами внутрішнього PR. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. 2015. Вип. № 25/1. С. 66–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_25(1)__13

Цимбалюк С. О. Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 247–252. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-247_252.pdf

Ambler T., Barrow S. The employer brand. Journal of Brand Management. 1996. № 4. P. 185–206. URL: https://www.researchgate.net/publication/263326597_The_employer_brand

Davern D., Deery M., Jago L. The Influence of Employer Branding in Talent Management in the Hotel Industry. Irish Business Journal. 2019. Vol. 12 (1). P. 54–67. URL: https://sword.cit.ie/irishbusinessjournal/vol12/iss1/3

Dederl M., Kanitz C., Strack R. One Branding: Uniting the Employer, Corporate, and Product Experience. Boston Consulting Group. URL: https://www.bcg.com/publications/2014/marketing-sales-human-resources-one-branding-uniting-employer-corporate-product-experience (дата звернення: 22.07.2023)

Gehrels S. Employer Branding for the Hospitality and Tourism Industry: Finding and Keeping Talent. Bingley: Emerald Publishing Limited. 2019, 196 p.

Bovsh L.A., & Bosovska M. V. (2021). Mentorynh u HR-menedzhmenti hoteliu [Mentoring in HR-Management of Hotel]. Universytetski naukovi zapysky – University Scientific Notes, 3(81), 76–86. Available at: https://unz.univer.km.ua/article/view/81_76-86/pdf [in Ukrainian].

Varis I.O., & Kravchuk O.I. (2022). Tsyfrove seredovyshche rozvytku brendu robotodavtsia [Digital environment of employer brand development]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-28 [in Ukrainian].

Yeremiia, H. I., & Tsependa, M. M. (2022). «Analiz motyvatsiinoi systemy menedzhmentu hotelno-restorannoho kompleksu «Heorh park»» [Analysis of the motivational management system of the «georg park» hotel and restaurant complex]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-33 [in Ukrainian].

Kurban O.V. (2014). PR u marketynhovykh komunikatsiiakh: navch. posibnyk [PR in marketing communications: a study guide]. Kyiv : Kondor-Vydavnytstvo [in Ukrainian].

Miroshnichenko D.A. (2015). Formuvannia korporatyvnoi kultury instrumentamy vnutrishnoho PR [Formation of corporate culture via internal PR]. Ekonomichnyi visnyk universytetu: Zbirnyk naukovykh prats uchenykh ta aspirantiv – Economic Bulletin of the University: collection of scientific works of scientists and graduate students, 25(1), 66–70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_25(1)__13 [in Ukrainian].

Tsymbaliuk S.O. (2015). Doslidzhennia ta formuvannia brenda robotodavtsia: teoretyko-prykladni aspekty [The Study and Formation of the Employer Brand: Theoretical and Applied Aspects]. Problemy ekonomiky – The Promblems of Economy, 4, 247–252. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-247_252.pdf [in Ukrainian].

Ambler T., & Barrow S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4, 185–206. Available at: https://www.researchgate.net/publication/263326597_The_employer_brand

Davern D., Deery M., & Jago L. (2019). The Influence of Employer Branding in Talent Management in the Hotel Industry. Irish Business Journal, 12(1), 54–67. Available at: https://sword.cit.ie/irishbusinessjournal/vol12/iss1/3

Dederl M., Kanitz C., & Strack R. One Branding: Uniting the Employer, Corporate, and Product Experience. Boston Consulting Group. Available at: https://www.bcg.com/publications/2014/marketing-sales-human-resources-one-branding-uniting-employer-corporate-product-experience

Gehrels S. (2019). Employer Branding for the Hospitality and Tourism Industry: Finding and Keeping Talent. Bingley : Emerald Publishing Limited.

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Дністрянська, Н., Кушнірук, Г., & Чайка, І. (2023). ПОБУДОВА БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ: РОЛЬ ПІАР-ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-34
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА