ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ПОБУДОВА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ МІСТА ЛЬВОВА

Ключові слова: імідж, фірмовий стиль, логотип, готельна індустрія, візуальна комунікація, готелі Львова

Анотація

У межах цієї статті розглянуто значення фірмового стилю при побудові іміджу підприємств готельної індустрії. Актуальність обраної тематики полягає у постійні потребі нових рішень у політиці просування. З метою вивчення тенденцій айдентики та візуальних комунікації української галузі готельного господарства, дослідження включало порівняльний аналіз закладів розміщення в межах Львова. Для досягнення мети та виконання поставлених завдань було використано загальнонаукові методи: порівняння, моніторинг та узагальнення. Проведений порівняльний аналіз логотипів готелів Львова продемонстрував, що існує певна залежність між вибором візуальної айдентики та архітектурним стилем будівлі, часом, місцем її зведення. Це підкреслює концептуальний зв’язок між всіма елементами, у яких проявляється візуальна ідентичність готелю. Також в процесі дослідження було помітні відмінності між групами готелів за категоріями, ціновою політикою та їхнім підходом до визначення фірмових кольорів. Саме колір, шрифт, графічний символ та їхнє поєднання транслюють інформацію про тези позіціонування закладу готельного господарства, що сприяє побудові іміджу готелю.

Посилання

Баландюк А.І., Костинець В.В., Падій Л.Л. Дизайн візуальної комунікації в готельно-ресторанному бізнесі. Актуальні проблеми економіки. 2021. № 2 (236), С. 24–33. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/02/2.21._topic_Kostynets-V.V.-Balandiuk-A.%D0%86.-Padiy-L.L.-24-33.pdf

Бондаренко Б.К., Кравець В.Й. Корпоративний стиль готельних мереж у дизайні інтер’єрів: порівняльний аспект. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2016. № 6. С. 9–13 URL: http://www.visnik.org.ua/pdf/v2016-06-02-bondarenko-kravetc.pdf

Булгакова О.В. Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 13, частина 1. С. 31–36. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/9.pdf

Гринько Т.В., Тімар І.В. Імідж підприємств сфери послуг: сутність поняття та особливості формування. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 38. Ч. І. C. 127–133. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.38.2015.84534

Кассія Сен-Клер. Потаємне життя барв / пер. з англ. Ксенія Сокульська. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2022. 296 с.

Кузнецова І.О., Сивовід М.М., Третьяк Ю.В. Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. 2017. Вип. 48. С. 457–464. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c14e2fc7-a081-4b77-b75a-fdeb648cff0a/content

Сагірова А.С. Фірмовий стиль готельного бізнесу в системі туристичного маркетингу. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2019. № 37. С. 182–187. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.186800

Baloglu, S., Topcuoglu, E., Sahin, S. The Influence of Green Message Types on Advertising Effectiveness for Luxury and Budget Hotel Segments. Cornell Hospitality Quarterly. 2020. № 61(4). P. 443–460. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965519892189

Booking.com. URL: https://www.booking.com/index.uk.html (дата звернення 25.06.2023)

Kim H.(L.), Kim S.(J.), Kim S., Topcuoglu E. Green message strategies and green brand image in a hotel context. Journal of Hospitality Marketing & Management. 2022. № 31. P. 311–325. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2021.1970071

Zainal M. The impact of logo design towards customer’s brand image perception: a research of logoshapes and colors in the hotel industry. Journal of Business on Hospitality and Tourism. 2015. Vol 1, No 1. P. 1–13. URL: https://jbhost.org/jbhost/index.php/jbhost/article/view/21/21

Kostynets V., Balandiuk A. & Padiy L. (2021). Dyzain vizualnoi komunikatsii v hotelno-restorannomu biznesi [Visual communication design in hospitality]. Aktual'ni Problemy Ekonomiky – Actual Problems in Economics, 2 (236), 24–33. Available at: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/02/2.21._topic_Kostynets-V.V.-Balandiuk-A.%D0%86.-Padiy-L.L.-24-33.pdf [in Ukrainian].

Bondarenko B. & Kravets V. (2016). Korporatyvnyi styl hotelnykh merezh u dyzaini interieriv: porivnialnyi aspekt [Corporate style of hotel chains in interior design: a comparative aspect]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv – Bulletin of Kharkiv state academy of design and arts, 6, 9–13. Available at: http://www.visnik.org.ua/pdf/v2016-06-02-bondarenko-kravetc.pdf [in Ukrainian].

Bulhakova O. (2017). Brend-imidzh pidpryiemstva na spozhyvchomu rynku [Brand image on consumer market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 13 (1), 31–36. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/9.pdf [in Ukrainian].

Grynko Т. & Timar І. (2014). Imidzh pidpryiemstv sfery posluh: sutnist poniattia ta osoblyvosti formuvannia [The image of companies in service industries: the nature of the concept and peculiarities of formation]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences, 38(1), 127–133. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.38.2015.84534 [in Ukrainian].

Kassiia Sen-Kler (2022). Potaiemne zhyttia barv [The secret life of colors] (Sokulska K. Trans.) Kyiv: Vyd. hrupa KM-BUKS. [in Ukrainian].

Kuznyetsova I., Syvodid M. & Tretyak Yu. (2017). Osoblyvosti formuvannia interieriv apartamentiv hoteliv za dopomohoiu kolorystychnykh zasobiv [The features of apartment interior creation of hotels by using the coloristic methods]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Current problems of architecture and urban planning, 48, 457–464. Available at: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c14e2fc7-a081-4b77-b75a-fdeb648cff0a/content [in Ukrainian].

Sahirova A. (2019). Firmovyi styl hotelnoho biznesu v systemi turystychnoho marketynhu [The corporate identity of the hotel business in the tourism marketing system]. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Reporter of The Priazovskyi state technical university. Section: Economic sciences, 37, 182–187. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.186800 [in Ukrainian].

Baloglu, S., Topcuoglu, E. & Sahin, S. (2020). The Influence of Green Message Types on Advertising Effectiveness for Luxury and Budget Hotel Segments, Cornell Hospitality Quarterly, 61(4), 443–460. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965519892189

Booking.com. [Official site] Available at: https://www.booking.com/index.uk.html

Kim H.(L.), Kim S.(J.), Kim S. & Topcuoglu E. (2022). Green message strategies and green brand image in a hotel context. Journal of Hospitality Marketing & Management, 31, 311–325. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2021.1970071

Zainal M. (2015). The impact of logo design towards customer’s brand image perception: a research of logoshapes and colors in the hotel industry. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 1(1), 1–13. Available at: https://jbhost.org/jbhost/index.php/jbhost/article/view/21/21

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Чайка, І., & Дністрянська, Н. (2023). ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ПОБУДОВА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ МІСТА ЛЬВОВА. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-60
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають