РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТЕРЕОТИПИ І РЕАЛЬНІСТЬ

Ключові слова: внутрішній туризм, туристично-рекреаційний потенціал, економічний розвиток території, види туризму, Кіровоградська область

Анотація

Адміністративно-територіальна реформа в Україні сприяла наданню більшої фінансово-економічної свободи територіальним громадам. Особливий акцент почав робитися на пошуку нових джерел економічного зростання, розвитку сфер діяльності, які виходять за межі традиційно-розвинених регіональних галузей економіки. Не останнє місце в переліку потенційно можливих джерел економічного зростання належить туризму. Доволі часто розробники регіональних стратегій і програм знаходяться під впливом стереотипів щодо туристично-рекреаційного потенціалу та інших важливих характеристик регіону. У пропонованій статті проаналізовано відповідність програм розвитку туризму рекреаційним характеристикам території; розглянуто вплив стереотипів щодо туристичного потенціалу, які сформувалися протягом певного часу, на формування стратегії розвитку туризму; зроблена спроба визначити, наскільки відповідають сучасним трендам сформовані уявлення щодо туристичних можливостей території. Матеріал розвідки може стати в нагоді як при виборі векторів розвитку туристичної галузі регіонів, так і в підготовці фахівців туристичної сфери.

Посилання

Восьме всеукраїнське муніципальне опитування (квітень-травень 2023). Соціологічна група Рейтинг. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/municipal_survey_may_2023_ua_-_final.pdf

Домаранський А. Туризм і Кіровоградській області: проблеми розвитку та основні принципи реорганізації. Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області : монографія / за ред. О.В. Колотухи. Дніпро, 2020. С. 56–65.

Дослідження внутрішнього та виїзного туризму українців. Звіт за результатами опитування / Проведено кампанією «Хьюсмен Ресеарч» на замовлення Державного агентства розвитку туризму (листопад-грудень 2021). 214 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1VbzkC8sG9muJGJjEUCFkzBfAsIVbke9A/view (дата звернення: 30.06.2023).

Колотуха О.В. Рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградської області. Кропивницький, 2016. 144 с.

Колотуха О.В. Swot-аналіз рекреаційно-туристичних можливостей Кіровоградської області. URL: http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/1_vikorist-rekreats-turist.pdf (дата звернення: 12.06.2023).

Мархонос С.М., Турло Н.П. Рекреаційні комплекси України: передумови створення та напрями їх розвитку. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 2 (02). С. 118–122.

Обласна програма розвитку туризму у Кіровоградській області на 2022-2027 роки» (затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради 03 грудня 2021 року № 209). URL: https://oblrada.kr.ua/decission/2912/pro-zatverdzhennya-oblasnoi-programi-rozvitku-turizmu-u-kirovogradskij-oblasti-na-2022-2027-roki--13-12-2021(дата звернення: 5.07.2023).

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за ред. В.Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Поливач К. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України. Український географічний журнал. 2005. № 1. С. 55–61.

Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: у 3-х част. : підручник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 552 с.

Туристичними стежками Кіровоградщини: бібліографічний покажчик / укладачі: О.П. Маламен, О.Е. Нельга, Н.П. Пивовар Кропивницький, 2017. 93с.

Vosme vseukrainske municypalne opytyvannya (kviten-traven 2023) [Eighth All-Ukrainian Municipal Poll (April-May 2023)]. Available at: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/municipal_survey_may_2023_ua_-_final.pdf

Domaranskyi, A.O. (2020). Turysm v Kirovohradskii oblasti: problemy rozvytku ta osnovni pryntsypy reorhanizatsii [Tourism in the Kirovohrad region: development problems and basic reorganization principles]. In O.V. Kolotukha (Ed.), Poshuky turystskoi pryvablyvosti Kirovohradskoi oblasti – Searching for tourist attractiveness of the Kirovograd region (p. 56-65). Dnipro.

Doslidzhennia vnutrishnoho ta vyiznoho turyzmu ukraintsiv. Zvit za rezultatamy opytuvannia. Provedeno kampaniieiu «Khiusmen Research» na zamovlennia Derzhavnoho ahentstva rozvytku turyzmu (lystopad-hruden 2021) [Research of domestic and outbound tourism of Ukrainians. The report on the results of the survey / conducted by the Hughsman Research campaign at the request of the State Tourism Development Agency (November-December 2021)]. Retrieved June 30, 2023. Available at: https://drive.google.com/file/d/1VbzkC8sG9muJGJjEUCFkzBfAsIVbke9A/view

Kolotukha, O.V. (2016). Rekreatsiino-turystski resursy Kirovohradskoi oblasti [Recreational and tourist resources of Kirovohrad region]. Kropyvnytskyi.

Kolotukha, O.V. Swot-analiz rekreatsiino-turystychnykh mozhlyvostei Kirovohradskoi oblasti [SWOT-analysis of recreational and tourism capabilities of the Kirovograd region]. Retrieved June 12, 2023. Available at: http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/1_vikorist-rekreats-turist.pdf

Markhonos S.M., & Turlo N.P. (2017). Rekreatsiini kompleksy Ukrainy: peredumovy stvorennia ta napriamy yikh rozvytku [Recreational complexes of Ukraine: prerequisites for creation and directions of their development]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazov Economic Bulletin, 2(02), 118–122. [in Ukrainian].

Oblasna prohrama rozvytku turyzmu u Kirovohradskii oblasti na 2022-2027 roky (zatverdzhena rishenniam Kirovohradskoi oblasnoi rady 03 hrudnia 2021 roku № 209) [Regional Program for Tourism Development in Kirovohrad Oblast for 2022-2027 (approved by the decision of the Kirovohrad Regional Council on December 03, 2021 No. 209)]. Retrieved July 5, 2023. Available at: https://oblrada.kr.ua/decission/2912/pro-zatverdzhennya-oblasnoi-programi-rozvitku-turizmu-u-kirovogradskij-oblasti-na-2022-2027-roki--13-12-2021

Herasymenko, V.H. (Ed.). (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu [Assessment of the tourist and recreational potential of the region]. Odesa: ONEU [in Ukrainian].

Polyvach, K. (2005). Istoryko-kulturna spadshchyna yak faktor rozvytku rehioniv ta naselenykh mists Ukrainy [Historical and cultural heritage as a factor in the development of regions and settlements of Ukraine]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian geographical journal, 1, 55–61.

Rudenko, V.P. (2010). Heohrafiia pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrainy [Geography of natural resource potential of Ukraine]. Chernivtsi: ChNU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Семенюк, Л. (2023). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТЕРЕОТИПИ І РЕАЛЬНІСТЬ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-33