ВОЛОНТЕРСТВО, ЯК ПРОВІДНЕ ЯВИЩЕ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ, ЗНАЧЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Ключові слова: волонтер, соціальна безпека, країна, соціальне явище, соціальна відповідальність, трансформаційне суспільство, війна

Анотація

У статті розглядається роль волонтерства у розвитку соціальної безпеки України та проблеми, з якими стикаються волонтери з боку держави та суспільства. Наголошено на значенні волонтерського руху як інструменту об'єднання країни, сприяння соціальній єдності та розвитку громадянської свідомості. Зазначено, що волонтерство стало особливо актуальним та життєво необхідним явищем під час повномасштабного вторгнення, адже де воно відіграє важливу роль у підтримці та наданні допомоги військовим, постраждалим, а також у забезпеченні соціальної інтеграції вразливих груп. Також обговорюється внутрішнє переміщення людей внаслідок конфлікту і важлива роль волонтерів у наданні допомоги та реінтеграції цих осіб. Запропоновано ряд заходів для полегшення проблем волонтерства в Україні, включаючи покращення державної підтримки, розвиток професійного розвитку волонтерів, створення механізмів співпраці та підвищення свідомості суспільства. Зазначено, що волонтерство має велике значення для розвитку соціальної безпеки, економічного розвитку, підтримки вразливих груп населення та підвищення соціально-економічного благополуччя в Україні.

Посилання

Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Розвиток волонтерської діяльності в україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи. Науковий журнал «Українське суспільство». Укр. соціум. 2016. № 2(57). С. 25–40. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.02.025

Драпушко Р., Ілюк О. Формування філософії волонтерського руху як теоретичної основи особливого розуміння свободи. Мультиверсум. Філософський альманах. 2023. № 1 (1). С. 40–56. DOI: https://doi.org/10.35423/2078-8142.2023.1.1.3

Бєспалова К.О. Мотиваційні аспекти волонтерства: досвід західних країн. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2012. № 3 (15). С. 67–71.

Ванюшина О.Ф. Волонтерський рух в Україні: еволюція, сучасний стан та статус. Вісник Національного університету оборони України. 2015. № 1 (44). URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/625606/mod_resource/content/1/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf

Поляруш С. Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. 2015. Вип. 22. С. 150–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2015_22_27

Офіційний сайт Міністерство соціальної політики України. URL: http://surl.li/hhucn

Оподаткування волонтерів: «війна» з державою заради допомоги державі? Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3717153-opodatkuvanna-volonteriv-vijna-z-derzavou-zaradi-dopomogi-derzavi.html

Скільки в Україні наразі зареєстрованих волонтерів: у фінансовому комітеті назвали цифру. Судово-юридична газета. Випуск від 27 квітня 2023.

Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-2016-%D0%BF#Text

Попов В.Ж. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Неурядові організації в соціальній роботі України та організація волонтерської діяльності» (для магістрів). Київ : МАУП, 2016. 10 с.

Лише 5 тисяч українців зареєструвалися у Реєстрі волонтерів. 26 червня 2023 р. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/analytics/real-volunteers

Ланда В. Перша десятка. Найбільші благодійники зібрали 63 млрд грн за 9 місяців війни. «Forbes Ukraine». 29 листопада 2022. URL: https://forbes.ua/money/desyatki-milyardiv-na-armiyu-ta-dopomogu-10-naybilshikh-fandreyzingiv-za-chas-viyni-renking-forbes-29112022-10118

Pankova O.V., Kasperovych O.Yu., Ishchenko O.V. (2016) The development of volunteering in Ukraine as a manifestation of the activation of social resources of civil society: specifics, problems and prospects. Scientific journal "Ukrainian Society". Ukraine society, vol. 2(57), pp. 25–40. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.02.025

Drapushko R., Ilyuk O. (2023) Formation of the philosophy of the volunteer movement as a theoretical basis for a special understanding of freedom. Multiverse. Philosophical Almanac, vol. 1 (1), pp. 40–56. DOI: https://doi.org/10.35423/2078-8142.2023.1.1.3

Bespalova K.O. (2012) Motivational aspects of volunteering: experience of Western countries. Bulletin of NTUU "KPI". Politology. Sociology. Law: a collection of scientific works, vol. 3 (15), pp. 67–71.

Vanyushina O.F. (2015) Volunteer movement in Ukraine: evolution, current state and status. Bulletin of the National Defense University of Ukraine, vol. 1 (44). Available at: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/625606/mod_resource/content/1/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf

Polyarush S. (2015) The volunteer movement: world experience, Ukraine and Kirovohrad Region. Scientific Notes [Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko]. Series: Historical sciences, vol. 22, pp. 150–155. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2015_22_27

Official website of the Ministry of Social Policy of Ukraine. Available at: http://surl.li/hhucn

Taxation of volunteers: "war" with the state for the sake of helping the state? Ukrainian foreign broadcasting multimedia platform "Ukrinform". Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3717153-opodatkuvanna-volonteriv-vijna-z-derzavou-zaradi-dopomogi-derzavi.html

How many volunteers are currently registered in Ukraine: the financial committee named the figure. Judicial and legal newspaper. Issue dated April 27, 2023.

On approval of the list of means, goods (works, services), the amount (value) of charitable assistance for purchase or in the form of which is not included in the taxable income of payers of income tax of natural persons. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 24, 2016 No. 112. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-2016-%D0%BF#Text

Popov V.Zh. (2016) Methodological recommendations for ensuring the independent work of students from the discipline "Non-governmental organizations in social work of Ukraine and the organization of volunteer activities" (for masters). Kyiv: MAUP, 10 p.

Only 5,000 Ukrainians registered in the Register of Volunteers. June 26, 2023 Opendatabot. Available at: https://opendatabot.ua/analytics/real-volunteers

Landa V. (2022) The first ten. The largest benefactors collected UAH 63 billion during the 9 months of the war. "Forbes Ukraine". November 29. Available at: https://forbes.ua/money/desyatki-milyardiv-na-armiyu-ta-dopomogu-10-naybilshikh-fandreyzingiv-za-chas-viyni-renking-forbes-29112022-10118

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Руденко, В. (2023). ВОЛОНТЕРСТВО, ЯК ПРОВІДНЕ ЯВИЩЕ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ, ЗНАЧЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-32
Розділ
ЕКОНОМІКА