СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Ключові слова: стратегічний маркетинг, стратегічне управління, маркетингові інструменти, ефективність діяльності, організація, компанія, бізнес, конкурентоспроможність, воєнний та післявоєнний період

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «стратегічний маркетинг», розглянуто процес, визначено місце і значення стратегічного маркетингу в умовах війни та післявоєнний період. Доведено, що реалізація сучасної парадигми маркетингу відбувається шляхом впровадження концепції стратегічного маркетингу. Встановлено, що на початку повномасштабної війни звичні підходи до маркетингу втратили свій резон, а більшість компаній/підприємств стали безпорадними та не готовими до невизначеності та хаосу, що спіткали Україну. Доведено, що застосування концепції стратегічного маркетингу має орієнтувати підприємство на формування системи моніторингу та аналізу середовища існування, підвищення адаптаційних здібностей компанії до змін зовнішнього середовища і системний перегляд бізнес-портфеля з огляду на зміни загальної стратегії розвитку.

Посилання

Бабаченко Л.В. Стратегічний маркетинг у системі управління промисловим підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 15, Ч. 1. С. 11–15. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_1_2017ua/4.pdf (дата звернення: 20.06.2023).

Смоленюк П.С. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 3(29). С. 86–93.

Циганкова Т.М. Сучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу. Маркетинг в Україні. 2004. № 2. С. 31–36.

Шульга А.О. Напрями удосконалення системи стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності підприємства. Підприємництво та інновації. 2022. № 25. С. 110–113. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.18

Корнієнко Т. О. Маркетингові стратегії у формуванні конкурентних переваг підприємств в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. № 49. DO : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65

Фіщук Б.П., Жевега В.П., Войтенко О.І. Конкурентні стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 4(70), т. 2. С. 206–211.

Подзігун С.М., Пачева Н.О. SMM і маркетинг під час війни. Економічні горизонти 2022. № 4(22). С. 25–33. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267016

П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування : підруч. для студ. вузів. Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2001. 655 с.

Лисевич В.В. Стратегічний моніторинг конкурентного середовища підприємств у системі стратегічного маркетингового управління конкурентоспроможністю. Вісник Дон ДУЕТ : зб. наук. пр. Донецьк : Дон ДУЕТ, 2003. С. 100–108.

Пачева Н.О. Стратегічне управління інноваційним розвитком національного господарства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Сер. Економічні науки. 2018. № 11(19). С. 56–59. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15416763509921.pdf. (дата звернення: 18.06.2023).

Маркетинг під час кризи: різати чи ні. URL: https://laba.ua/blog/3072-marketing-v-krizis-rezat-ili-net (дата звернення: 16.06.2023).

Пачева Н.О. Стратегічний маркетинг у системі управління підприємством. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М.А. Слатвінський ; редкол. : А.Г. Благополучна, О.В. Джога, І.М. Поворознюк, Л.А. Слатвінська, Л.А. Чвертко, Умань : Візаві, 2022. С. 141–143.

Маркетинг у воєнний та післявоєнний час. URL: https://iib.com.ua/ru/novosti-mib/item/5884-marketing-u-voenniy-ta-pislyavoenniy-chas.html (дата звернення 15.06.2023).

Babachenko L.V. (2017) Stratehichnyi marketynh u systemi upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom [Strategic marketing in the industrial enterprise management system]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 15(1), pp. 11–15. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_1_2017ua/4.pdf (accessed June 20, 2023) (in Ukrainian)

Smoleniuk P.S. (2012) Obgruntuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstva [Justification of the company's competitive strategy]. Innovatsiina ekonomika, vol. 3(29), pp. 86–93. (in Ukrainian)

Tsyhankova T.M. (2004) Suchasni modeli ta tendentsii rozvytku stratehichnoho marketynhu [Modern models and trends in the development of strategic marketing]. Marketynh v Ukraini, vol. 2, pp. 31–36. (in Ukrainian)

Shulha A.O. (2022) Napriamy udoskonalennia systemy stratehichnoho upravlinnia rozvytkom marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva [Directions for improving the system of strategic management of the development of marketing activities of the enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 25, рр. 110–113. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.18 (in Ukrainian)

Korniienko T. (2023) Marketynhovi stratehii u formuvanni konkurentnykh perevah pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [Marketing strategies in the formation of competitive advantages of enterprises in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65 (in Ukrainian)

Fishchuk B.P., Zheveha V.P., Voitenko O.I. (2012) Konkurentni stratehii pidpryiemstva v umovakh minlyvoho rynkovoho seredovyshcha [Competitive strategies of the enterprise in the conditions of a changing market environment]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». № 4(70). T. 2, рр. 206–211. (in Ukrainian)

Podzihun S.M., Pacheva N.O. (2022). SMM i marketynh pid chas viiny [SMM and Marketing in Wartime]. Ekonomichni horyzonty, vol. 4(22), рр. 25–33. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267016 (in Ukrainian)

Piatnytska H.T., Piatnytska N.O. (2001) Menedzhment hromadskoho kharchuvannia [Public catering management: textbook. for students universities]: pidruch. dlia stud. vuziv. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon.un-t, 655 р. (in Ukrainian)

Lysevych V.V. (2003) Stratehichnyi monitorynh konkurentnoho seredovyshcha pidpryiemstv u systemi stratehichnoho marketynhovoho upravlinnia konkurentospromozhnistiu [Strategic monitoring of the competitive environment of enterprises in the system of strategic marketing management of competitiveness]. Visnyk Don DUET : zb. nauk. pr. Donetsk : Don DUET, рр. 100–108. (in Ukrainian)

Pacheva N.O. (2018) Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom natsionalnoho hospodarstva [Strategic management of innovative development of the national economy]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Ser. Ekonomichni nauky, vol. 11(19), рр. 56–59. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15416763509921.pdf (accessed June 18, 2023) (in Ukrainian)

Marketynh pid chas kryzy: rizaty chy ni [Marketing during a crisis: to cut or not to cut]. Available at: https://laba.ua/blog/3072-marketing-v-krizis-rezat-ili-net (accessed June 16, 2023) (in Ukrainian)

Pacheva N.O. (2022) Stratehichnyi marketynh u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic marketing in the enterprise management system]. Suchasni problemy i perspektyvy ekonomichnoi dynamiky : materialy IX Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. zdobuvachiv vyshch. osvity ta molodykh uchenykh (m. Uman, 17 lystop. 2022 r.) / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny, Navch.-nauk. in-t ekon. ta biznes-osvity [ta in.] ; [holov. red. M.A. Slatvinskyi ; redkol.: A.H. Blahopoluchna, O.V. Dzhoha, I.M. Povorozniuk, L.A. Slatvinska, L.A. Chvertko, Uman : Vizavi, рр. 141–143. (in Ukrainian)

Marketynh u voiennyi ta pisliavoiennyi chas [Marketing in war and post-war times]. Available at: https://iib.com.ua/ru/novosti-mib/item/5884-marketing-u-voenniy-ta-pislyavoenniy-chas.html (accessed June 15, 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Пачева, Н., & Лутай, Л. (2023). СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-24
Розділ
МАРКЕТИНГ