СВІТОВІ ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Ключові слова: залізничний транспорт, залізничні пасажирські перевезення, пасажирський рух, зарубіжний досвід, конкурентоспроможність, ефективність, транспортна система

Анотація

Доведено роль залізничних пасажирських перевезень в світовій транспортній системі та встановлено їх значущість для національної економіки. Відзначено, що посилення конкуренції на світовому ринку перевезень, інтеграція України до європейської та світової транспортних систем потребують нових підходів до розвитку. Проаналізовано моделі функціонування ринку залізничних перевезень та відзначено доцільність європейської моделі. Зазначено, що реформи, які проведено в країнах Європейського Союзу, спрямовані на лібералізацію ринку та розширення конкуренції, а лідерами світової транспортної галузі використовуються інновації, які сприяють підвищенню якості, безпечності, ефективності залізничних пасажирських перевезень. За результатами дослідження узагальнено практики, які, за умов адаптації, можуть бути використані при проведенні реформ в сфері пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні.

Посилання

Pietrzak О., Pietrzak К. The role of railway in handling transport services of cities and agglomerations Transportation. Research Procedia. 2019. Vol. 39. P. 405–416. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.043

Angelidou M., Genitsaris E., El Aissati H., Naniopoulos A. The effect of major market and societal trends on public transport in European cities Transportation Research Procedia. 2017. Vol. 24. Р. 105–112.

Ferbrache F., Knowles R.D. City boosterism and place-making with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality Geoforum. 2017. Vol. 80. P. 103–113.

Knowles D.K., Ferbrache F. Evaluation of wider economic impacts of light rail investment on cities. Journal of Transport Geography. 2016. Vol. 54. Р. 430–439.

Martín L., Calvo F., Hermoso A., Oña J. Analysis of Light Rail Systems in Spain According to Their Type of Funding. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 162. Р. 419–428.

Zhou L., Liu Y-J., Yu L., Liu Y. Research on the Spatial-System-Based Rail Transit Systems of the World Cities. Procedia Engineering. 2016. Vol. 137. Р. 699–708.

Гудкова В. Оцінка ефективності збалансованого функціонування і розвитку підприємств сфери пасажироперевезень. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць. 2014. Вип. 1 (6). С. 62–66.

Дейнека О., Юрченко Є. Теоретико-концептуальні засади формування інфраструктурної системи швидкісних залізничних магістралей. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2017. № 59. С. 52–61.

Задоя В. Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. 194 с.

Матвієнко В. Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні : дис. … канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02. Маріуполь, 2017. 256 с.

Полтавська О.С. Світовий досвід розвитку залізничного транспорту та перспективи його розвитку в Україні. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2014. № 797. C. 473–475.

Чупир О.М. Орієнтири розвитку швидкісних магістралей в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 190–194.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. Edit. Kl.Shwab. Geneva: World Economic Forum, 2019.

Transport in the European Union – current trends and issues. European Commission. Brussels: Directorate-General Mobility and Transport, 2019. 171 р.

The World Bank. LPI Report. URL: https://lpi.worldbank.org/ (дата звернення: 6.05.2023).

International Union of Railways. URL: https://uic.org/events/uic-rail-accessibility-day?gclid=EAIaIQobChMI0_3MlY6LgAMV1mZgCh1uEQfhEAAYASAAEgLVzPD_BwE (дата звернення: 6.05.2023).

OpenStreetMap-based project for creating a map of the world's railway infrastructure. URL: https://www.openrailwaymap.org

High speed lines in the World. URL: https://uic.org/passenger/highspeed/ (дата звернення: 6.05.2023)

Pietrzak, О. & Pietrzak, К. (2019). The role of railway in handling transport services of cities and agglomerations Transportation. Research Procedia, vol. 39, p. 405–416. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.043

Angelidou, M., Genitsaris, E., El Aissati, H., Naniopoulos, A. (2017). The effect of major market and societal trends on public transport in European cities Transportation. Research Procedia, vol. 24, р. 105–112.

Ferbrache, F. & Knowles, R.D. (2017). City boosterism and place-making with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality. Geoforum, vol. 80, p. 103–113.

Knowles, D.K. & Ferbrache, F. (2016). Evaluation of wider economic impacts of light rail investment on cities. Journal of Transport Geography, vol. 54, р. 430–439.

Martín, L., Calvo, F., Hermoso, A. & Oña, J. (2014). Analysis of Light Rail Systems in Spain According to Their Type of Funding. Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 162, р. 419–428.

Zhou, L., Liu, Y-J., Yu, L. & Liu, Y. (2016). Research on the Spatial-System-Based Rail Transit Systems of the World Cities. Procedia Engineering, vol. 137, р. 699–708.

Hudkova, V. (2014). Otsinka efektyvnosti zbalansovanoho funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstv sfery pasazhyroperevezen [Evaluation of the effectiveness of the balanced functioning and development of enterprises in the passenger transport sector]. Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva : zbirnyk naukovykh prats, vol. 1 (6), pp. 62–66. [in Ukrainian].

Deineka, O. & Yurchenko, Ye. (2017). Teoretyko-kontseptualni zasady formuvannia infrastrukturnoi systemy shvydkisnykh zaliznychnykh mahistralei [Theoretical and conceptual foundations of the formation of the infrastructure system of high-speed railway lines]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 59, pp. 52–61. [in Ukrainian].

Zadoia, V. (2015). Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia zaliznychnymy pasazhyrskymy perevezenniamy u prymiskomu spoluchenni : monohrafiia [Improving the management mechanism of railway passenger transportation in suburban traffic: monograph]. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. nats. un-t zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 194 p. [in Ukrainian]

Matviienko V. (2017). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia rozvytkom zaliznychnoi haluzi v Ukraini [The mechanism of state management of the development of the railway industry in Ukraine] : dys. … kand. nauk. z derzh. upr.: 25.00.02. Mariupol, 256 p. [in Ukrainian]

Poltavska, O.S. (2014). Svitovyi dosvid rozvytku zaliznychnoho transportu ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [World experience in the development of railway transport and prospects for its development in Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 797, pp. 473–475. [in Ukrainian].

Chupyr, O.M. (2013). Orientyry rozvytku shvydkisnykh mahistralei v Ukraini [Landmarks of the development of high-speed highways in Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 190–194. [in Ukrainian].

World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Edit. Kl.Shwab. Geneva: World Economic Forum.

European Commission (2019). Transport in the European Union – current trends and issues. European Commission. Brussels: Directorate-General Mobility and Transport.

The World Bank (2023). LPI Report. Available at: https://lpi.worldbank.org/ (accessed 6.05.2023).

International Union of Railways (2023). Available at: https://uic.org/events/uic-rail-accessibility-day?gclid=EAIaIQobChMI0_3MlY6LgAMV1mZgCh1uEQfhEAAYASAAEgLVzPD_BwE (accessed 6.05.2023).

OpenRailwayMap (2022). OpenStreetMap-based project for creating a map of the world's railway infrastructure. Available at: https://www.openrailwayap.org

UIC (2022) High speed lines in the World. Available at: https://uic.org/passenger/highspeed/ (accessed 6.05.2023)

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 181
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Токарев, Д., & Творонович, В. (2023). СВІТОВІ ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-23
Розділ
ЕКОНОМІКА