КОМБІНОВАНИЙ ПІДХІД ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА МУНІЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: підприємства муніципального транспорту, маркетингова стратегія, економічна стратегія, теорія організації, організаційні заходи

Анотація

У статті доведено, що подальші дослідження мають бути спрямовані на кількісну оцінку таких критеріїв, як економічна, організаційна та соціальна ефективність стратегічного розвитку. Сучасний етап соціально-економічного розвитку розглядається як цифрова економіка, в якій інноваційний сектор відіграє важливу роль. Сьогодні економічне зростання та конкурентоспроможність території все більше залежить від її здатності використовувати трансформаційні можливості Інтернету, комп’ютерів та даних для створення своїх цифрових зображень. Незважаючи на фундаментальний внесок у розробку проблеми практичного стратегічного планування на підприємствах муніципального транспорту, питання організації реалізації маркетингової та економічної стратегії розвитку цих підприємств та методологічних інструментів їх реалізації залишаються невирішеними. Метою статті є обґрунтування організаційних заходів щодо впровадження інтегрованих маркетингових та економічних стратегій розвитку комунальних транспортних підприємств шляхом оцінки існуючих підходів та на основі постулатів теорії організації.

Посилання

Borysova T., Monastyrskyi G. (2018). Marketing innovation activity of urban public transport: results of the empirical study. Marketing and Management of Innovations, Sumy, № 3, 229 p.

Smeed R. J. (1961). The Traffic Problem in Town. Manchester, 220 p.

Borysova T., Monastyrskyi G., Zielinska A., Barczak M. (2019). Innovation Activity Development of Urban Public Transport Service Providers: Multifactor Economic and Mathematical Model. Marketing and Management of Innovations, № 4, 98 p.

Buchanan C. (1964). Traffic in Towns, London, 22 p.

Leibbrand K. (1970). Transportation and Town Planning, Cambridge, 34 p.

Schaeffer K., Sclar E. (1975). Access for All: Transportation and Urban Growth. Hammondsworth, 123 p.

Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія. Ін-т економічного прогнозування. Київ : Фенікс, 1999. 338 с.

Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Жаліло Я. А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.

Зборовська О.М., Дивінець О.Л. Розвиток підприємств міського електричного транспорту України: проблеми та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 24–27.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України : монографія. Київ : Вид-во КВІЦ, 1999. 464 с.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Рекун І.І. Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во «Колор-принт», 2015. 358 с.

Borysova T., Monastyrskyi G. (2018). Marketing innovation activity of urban public transport: results of the empirical study. Marketing and Management of Innovations, Sumy, № 3, 229 p.

Smeed R.J. (1961). The Traffic Problem in Town. Manchester, 220 p.

Borysova T., Monastyrskyi G., Zielinska A., Barczak M. (2019). Innovation Activity Development of Urban Public Transport Service Providers: Multifactor Economic and Mathematical Model. Marketing and Management of Innovations, № 4, 98 p.

Buchanan C. (1964). Traffic in Towns, London, 22 p.

Leibbrand K. (1970). Transportation and Town Planning, Cambridge, 34 p.

Schaeffer K., Sclar E. (1975). Access for All: Transportation and Urban Growth. Hammondsworth, 123 p.

Baranovsky O.I. (1999) Financial security: monograph / Inst of Economic Forecasting. Kyiv: Phoenix, 338 p.

Shlemko V.T., Binko I.F. (1997) Economic security of Ukraine: essence and directions of providing: Monograph. Kyiv: NISD, 144 p. (in Ukrainian)

Zhalilo Ya.A. (2001) Strategy for ensuring economic security of Ukraine. Priorities and problems of implementation / Ukraine's national security strategy in the context of the experience of the world community. Kyiv: Satsanga, 224 p. (in Ukrainian)

Zborovska, O. and Divinec, O. (2016), “The development of urban electric transport in Ukraine: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 24–27. (in Ukrainian)

Muntiyan V.I. (1999) Economic security of Ukraine: monograph. Kyiv: KVIC Publishing House, 464 p. (in Ukrainian)

On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 30.05.2018 № 430-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Rekun I.I. (2015) Transformation of the system of economic security of railway transport enterprises: monograph. Dnepropetrovsk: Publishing House "Color Print", 358 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Черній, В., & Творонович, В. (2020). КОМБІНОВАНИЙ ПІДХІД ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА МУНІЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-94
Розділ
ЕКОНОМІКА