ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: інтелектуальна міграція, людський капітал, людські ресурси, інтелектуальний капітал, міжнародна міграція, теорії міжнародної міграції, інформаційне суспільство, інноваційний розвиток

Анотація

У статті досліджено явище інтелектуальної міграції людського капіталу. В роботі виявлені закономірності процесів міжнародної міграції людських ресурсів. Досліджено причини інтелектуальної міграції людського капіталу. Визначено вплив еміграції інтелектуального капіталу на економічний розвиток країн світу. Вивчено теоретико-концептуальні положення досліджень процесів міжнародної міграції. Проаналізовано теорії міжнародної міграції, які є актуальними для даного дослідження. Визначено головні позитивні та негативні наслідки міграції інтелектуального капіталу. Зроблено акцент на тому, що необхідно підтримувати політику орієнтовну на збереження та покращення якості людського капіталу для зменшення негативних наслідків від інтелектуальної міграції людського капіталу. Зазначено, що контрольована міграція забезпечує високий розвиток людського потенціалу країн та регіонів.

Посилання

Шульц В.М., Саркісян Л. Г. Проблеми та наслідки інтелектуальної міграції в Україні в умовах глобалізації. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2017. Вип. 9. С. 131–134.

Подра О.П. Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/620

Баєва О.І. Державне регулювання людського капіталу як визначальний фактор розвитку економіки. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-30

Шиманська К.В. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shymanska_Kateryna/Mizhnarodna_mihratsiia_liudskykh_resursiv_v_umovakh_heoekonomichnykh_transformatsii.pdf?

Shults V.M., Sarkisian L. H. (2017) Problemy ta naslidky intelektualnoi mihratsii v Ukraini v umovakh hlobalizatsii [Problems and consequences of intellectual migration in Ukraine in the context of globalization]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa [Bulletin of the Vasyl Stus Student Scientific Society of DonNU], Issue 9, pp. 131–134. [in Ukrainian]

Podra O.P. (2013) Investuvannia rozvytku liudskoho kapitalu v systemi chynnykiv informatsiinoho suspilstva. Available at: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/620 [in Ukrainian]

Baeva, O.I. (2023) State regulation of human capital as a determining factor in economic development. Economy and society. Issue 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-30 [in Ukrainian]

Shymanska, K.V. (2015) Mizhnarodna mihratsiia liudskykh resursiv v umovakh heoekonomichnykh transformatsii. Available at: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shymanska_Kateryna/Mizhnarodna_mihratsiia_liudskykh_resursiv_v_umovakh_heoekonomichnykh_transformatsii.pdf? [in Ukrainian]

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Баєва, О. (2023). ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2023-52-13
Розділ
ЕКОНОМІКА