СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Ключові слова: економіка, економічні кризи, глобалізація, цикли, циклічні коливання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення причин виникнення світових економічних криз та їх наслідків. У статті досліджується та аналізується історія розвитку та передумови виникнення світових криз. Проведено аналіз робіт відомих економістів стосовно природи виникнення економічних криз. Визначено основні наукові підходи до розкриття сутності економічної кризи. Означено, що значна частина фахівців приділяє увагу дослідженню процесів у середньо- та довгостроковому періоді. Визначено роль світових економічних криз у формуванні базових тенденцій довгострокового економічного розвитку. Приділено увагу основним видам криз за відповідними ознаками їх класифікації. Розглянуто теорії, що пояснюють причини економічних циклів і криз. Зазначено, що якщо не приділяти достатньо уваги дослідженню, аналізу та запобіганню поширенню глобальних криз, то можливі випадки переростання локальних та регіональних криз в глобальні.

Посилання

Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология). URL: https://gtmarket.ru/library/basis/5909 (дата звернення: 01.06.2021).

Щербаков Г.А. Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития. URL: https://www.dissercat.com/content/sistemnye-ekonomicheskie-krizisy-kak-fundamentalnyi-faktor-dolgosrochnogo-khozyaistvennogo (дата звернення: 10.06.2021).

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/blaug/index.php (дата звернення: 15.06.2021).

Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов. Общая теория кризисов. Санкт-Петербург, 1914. 466 с.

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. URL: https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/55732-teorija-dolgosrochnogo-tekhniko-jekonomicheskogo-razvitija (дата звернення: 08.06.2021).

Кейнс Дж.М. Заметки об экономическом цикле. URL: https://socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf (дата звернення: 04.06.2021).

Hicks J.R. A Сontribution to the Theory of the Trade Cycle. Oxford: Clarendon Press, 1950. 214 p.

Lucas R. Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 4. pp. 103-124.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 504 с.

Кухта П.В. Кризи, їх причини та наслідки. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439.htm (дата звернення: 23.05.21).

Bogdanov A.A. (1929) Vseobshhaya organizaczionnaya nauka (tektologiya) [General organizational science (tectology)]. Available at: https://gtmarket.ru/library/basis/5909 (accessed 01 June 2021).

Shherbakov G.A. (2017) Sistemnye ekonomicheskie krizisy kak fundamentalnyj faktor dolgosrochnogo khozyajstvennogo razvitiya [Systemic economic crises as a fundamental factor of long-term economic development] Available at: https://www.dissercat.com/content/sistemnye-ekonomicheskie-krizisy-kak-fundamentalnyi-faktor-dolgosrochnogo-khozyaistvennogo (accessed 10 June 2021).

Blaug M. (1994) Ekonomicheskaya mysl v retrospektive [Economic thought in retrospect]. Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/blaug/index.php (accessed 15 June 2021).

Tugan-Baranovskij M.I. (1914) Periodicheskie promyshlennye krizisy : Istoriya anglijskikh krizisov. Obshhaya teoriya krizisov [Periodic industrial Crises: A History of English Crises. General theory of crises]. Sankt-Peterburg: T-vo O. N. Popovoj, 466 р. (in Russian).

Glazev S.Yu. (1993) Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya [The theory of long-term technical and economic development]. Available at: https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/55732-teorija-dolgosrochnogo-tekhniko-jekonomicheskogo-razvitija (accessed 08 June 2021).

Kejns Dzh.M. (1993) Zametki ob ekonomicheskom czikle [Business cycle notes] Available at: https://socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf (accessed 04 June 2021).

Hicks J.R. (1950) Contribution to the Theory of the Trade Cycle. Oxford: Clarendon Press, 214 p.

Lucas R. (1972) Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, vol. 4, pp. 103-124.

Vasilenko I.O. (2005) Antikrizove upravlinnya pidpriyemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv: Czentr navchal`noyi li`teraturi, 504 р. (in Ukrainian).

Kukhta P.V. Krizi, yikh prichini ta naslidki [Crises, their causes and consequences] Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439.htm (accessed 23 May 2021).

Переглядів статті: 517
Завантажень PDF: 626
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Баєва, О., Васильченко, О., & Ісакова, О. (2021). СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-5
Розділ
ЕКОНОМІКА