ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Ключові слова: туризм, рекреація, статистика, територія природно-заповідного фонду, дестинація

Анотація

У статті проведено емпіричний аналіз впливу рекреаційної діяльності на розвиток туристичних дестинацій. Указано, що протягом останнього часу в Україні зростає кількість людей, які займаються туристичною діяльністю, що передбачає використання рекреаційних послуг. Така діяльність формує потребу у розробці та наданні рекреаційних послуг та збільшує частку використання природніх рекреаційних територій. У зв'язку з цим відбувається збільшення рекреаційних навантажень на природні комплекси та об'єкти, які мають особливе природоохоронне та рекреаційне значення. Зазначено, що деякі негативні фактори та чинники туристично-рекреаційної діяльності призводять до деградації природно-заповідного фонду, що породжує потребу у збереженні природніх комплексів та їх ландшафту. На основі проведено аналізу визначено основні напрямки рекреаційної та туристичної діяльності у межах рекреаційних територій. Проведено оцінку рекреаційної діяльності території Національного природного парку «Нижньосульський», який є об’єктом природно-заповідного фонду України. Проведене дослідження дало змогу розробити практичні пропозиції, реалізація яких сприятиме зменшенню негативного впливу рекреаційної діяльності на об’єкти природно-заповідного фонду, які знаходять на території окремих туристичних дестинацій.

Посилання

Природно-заповідний фонд України. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Природно-заповідний_фонд_України

Kozhukhіvska R., Sakovska О., Maliuga L. and Maslovata S. The formation of a system of investment prospects of Ukrainian tourism and recreation sector enterprises on terms of benchmarking. Proceedings of the 33rd IBIMA Conference «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020», 10-11 April 2019. Granada, Spain, 2019. Р. 5282–5290.

Бавровська Н.М., Бутенко Є.В. Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями : монографія. Київ : МВЦ «Медінформ», 2015. 338 с.

В‘юн В.Г., Іванов А.М. Методика визначення рекреаційного навантаження на охоронні території. Економіка та управління. 2010. № 5. С. 82–85.

Брусак В.П. Методичні аспекти дослідження рекреаційної дигресії мікрорельєфу туристичних маршрутів. Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. 2018. Вип. 1(8). С. 108–120.

Ганич Н.М., Скабара Р.М., Стецький В.В. Актуальний стан і шляхи активізації туристичної діяльності національного природного парку «Бузький гард». Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science and technology development», 21-23 March 2021. Kyiv: SPC «Sci-conf.com.ua», 2021. Р. 517–523.

Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 325/95-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 26.07.2022 р. № 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-22#Text

Рекреація і туризм. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний сайт. URL: https://wownature.in.ua/pro-nas/nasha-diialnist/rekreatsiia/

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.92 р. № 2457-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2456-12#Text

Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, як шлях до збереження національного багатства України. Ecobusiness. URL: https://ecolog-ua.com/news/stvorennya-teritoriy-ta-obiektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu-yak-shlyah-do-zberezhennya

Полчанінова І.Л., Поколодна М.М. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. 182 с.

Національний природний парк «Нижньосульський». Міністерство екології та природних ресурсів України. Офіційний сайт. URL: https://nppns.at.ua/index/informacija_pro_park/0-19

Li T., Liao C., Law R. and Zhang M. An Integrated Model of Destination Attractiveness and Tourists’ Environmentally Responsible Behavior: The Mediating Effect of Place Attachment. Behavioral Sciences. 2023. Vol. 13. № 264. URL: https://www.mdpi.com/2076-328X/13/3/264

Pryrodno-zapovidnyj fond Ukrainy [The Nature Reserve Fund of Ukraine]. Wikipedia: a free encyclopedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Природно-заповідний_фонд_України [in Ukrainian].

Kozhukhіvska, R., Sakovska, О., Maliuga, L., & Maslovata, S. (2019). The formation of a system of investment prospects of Ukrainian tourism and recreation sector enterprises on terms of benchmarking. Proceedings of the 33rd IBIMA Conference «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020», (Granada, April 10-11, 2019), 5282–5290.

Bavrovs'ka, N.M., & Butenko, Ye.V. (2015). Vykorystannia rekreatsijnykh terytorij v konteksti efektyvnoho upravlinnia zemliamy [Use of recreational areas in the context of effective land management]. Kyiv: MVTs «Medinform». [in Ukrainian]

V‘iun V.H., & Ivanov, A.M. (2010). Metodyka vyznachennia rekreatsijnoho navantazhennia na okhoronni terytorii [Methodology for determining the recreational loads on protected areas]. Ekonomika ta upravlinnia – Economics and management, 5, 82–85. [in Ukrainian]

Brusak, V.P. (2018). Metodychni aspekty doslidzhennia rekreatsijnoi dyhresii mikrorel'iefu turystychnykh marshrutiv [Methodological aspects of the study of recreational digression of microrelief of tourist routes]. Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrains'kykh Karpat ta prylehlykh terytorij – Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, 1(8), 108–120. [in Ukrainian]

Hanych, N.M., Skabara, R.M., & Stets'kyj, V.V. (2021). Aktual'nyj stan i shliakhy aktyvizatsii turystychnoi diial'nosti natsional'noho pryrodnoho parku «Buz'kyj hard» [The current state and ways to intensify the tourist activity of the Buzky Gard National Nature Park]. Proceedings from: VII International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science and technology development», (Kyiv, March 21-23, 2021), 517–523. Kyiv: SPC «Sci-conf.com.ua».

About tourism: Law of Ukraine № 325/95-ВР (1995, September 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80# Text [in Ukrainian]

Regulations on Recreational Activities within the Territories and Objects of the Nature Reserve Fund of Ukraine: Decree of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine № 256 (2022, July 26). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-22#Text [in Ukrainian]

Rekreatsiia i turyzm [Recreation and tourism]. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://wownature.in.ua/pro-nas/nasha-diialnist/rekreatsiia/ [in Ukrainian]

About the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of Ukraine No 2457-XII (1992, June 16). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text [in Ukrainian]

Stvorennia terytorij ta ob'iektiv pryrodno-zapovidnoho fondu, iak shliakh do zberezhennia natsional'noho bahatstva Ukrainy [Creation of territories and objects of the nature reserve fund as a way to preserve the national wealth of Ukraine]. Ecobusiness. Available at: https://ecolog-ua.com/news/stvorennya-teritoriy-ta-obiektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu-yak-shlyah-do-zberezhennya [in Ukrainian]

Polchaninova, I.L., & Pokolodna, M.M. (2021). Rekreatsijni kompleksy svitu [Recreational complexes of the world]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Natsional'nyj pryrodnyj park «Nyzhn'osul's'kyj» [Nyzhniosulskyi National Nature Park]. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://nppns.at.ua/index/informacija_pro_park/0-19 [in Ukrainian].

Li, T., Liao C., Law, R. & Zhang, M. (2023). An Integrated Model of Destination Attractiveness and Tourists' Environmentally Responsible Behavior: The Mediating Effect of Place Attachment. Behavioral Sciences, 13, 264. Available at: https://www.mdpi.com/2076-328X/13/3/264

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Саковська, О. (2023). ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-9