ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  • Мар’яна Біль ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4979-4019
Ключові слова: соціальна інфраструктура, соціальна вразливість населення, резилентність, навантаження, місткість, безпека, доступність житла, вимушена міграція

Анотація

У статті актуалізовано проблематику дослідження впливу соціальної інфраструктури на вразливість населення, що вимагає посилення інфраструктурної резилентності, місткості й безпеки. Проаналізовано стан і тенденції розвитку соціальної інфраструктури Карпатського регіону України. За показниками до повномасштабної війни виокремлено основі позитивні й негативні тенденції для кожної з областей Карпатського регіону. У час повномасштабної війни проаналізовано зміну вартості життя в регіоні. Досліджено проблематику доступності житла в Карпатському регіоні в умовах навантаження внутрішньо переміщених осіб, зокрема динаміку зростання цін на оренду й купівлю житла. Виявлені тенденції дозволили сформулювати рекомендації щодо розвитку соціальної інфраструктури в Карпатському регіоні як тиловому, зважаючи на безпекові виклики війни та перспективи євроінтеграції.

Посилання

Андрусишин Н.І. Соціальна вразливість населення: дефініції, підходи до розуміння та оцінювання. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-42

Семів Л.К., Мульська О.П. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання. Регіональна економіка. 2022. № 1(103). С. 31–42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-3

Bergstrand, K., Mayer, B., Brumback, B., & Zhang, Y. (2015). Assessing the Relationship Between Social Vulnerability and Community Resilience to Hazards. Social Indicators Research, 122(2), 391–409. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-014-0698-3

Karaye, I.M., & Horney, J.A. (2020). The impact of social vulnerability on COVID-19 in the US: an analysis of spatially varying relationships. American journal of preventive medicine, 59(3), 317–325. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2020.06.006

Climent-Gil, E., Aledo, A., & Vallejos-Romero, A. (2018). The social vulnerability approach for social impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 73, 70–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.07.005

Cutter, S.L., Boruff, B.J., & Shirley, W.L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social science quarterly, 84(2), 242–261. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002

Біль М.М. Проблеми та пріоритети проактивної політики розвитку соціальної інфраструктури України: фокус Карпатського регіону. Т.Г. Васильців (Ред.). ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 72 с.

Статистика вторинки: Лун Статистика. URL: https://misto.lun.ua/stat?city=113

Andrusyshyn, N.I. (2022). Sotsialna vrazlyvist naselennia: definitsii, pidkhody do rozuminnia ta otsiniuvannia [Social vulnerability of the population: definitions, approaches to understanding and assessment]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-42 [in Ukrainian]

Semiv, L.K., & Mulska, O.P. (2022). Sotsialna vrazlyvist naselennia Ukrainy: kontseptualno-prostorove modeliuvannia [Social vulnerability of the population of Ukraine: conceptual and spatial modeling]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 1(103), 31–42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-3 [in Ukrainian]

Bergstrand, K., Mayer, B., Brumback, B., & Zhang, Y. (2015). Assessing the Relationship Between Social Vulnerability and Community Resilience to Hazards. Social Indicators Research, 122(2), 391–409. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-014-0698-3

Karaye, I.M., & Horney, J.A. (2020). The impact of social vulnerability on COVID-19 in the US: an analysis of spatially varying relationships. American journal of preventive medicine, 59(3), 317–325. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2020.06.006

Climent-Gil, E., Aledo, A., & Vallejos-Romero, A. (2018). The social vulnerability approach for social impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 73, 70–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.07.005

Cutter, S.L., Boruff, B.J., & Shirley, W.L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social science quarterly, 84(2), 242–261. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002

Bil, M.M. (2023). Problemy ta priorytety proaktyvnoi polityky rozvytku sotsialnoi infrastruktury Ukrainy: fokus Karpatskoho rehionu [Problems and priorities of the proactive policy of social infrastructure development of Ukraine: the focus of the Carpathian region]. In T.H. Vasyltsiv (Ed.). Lviv. [in Ukrainian]

Statystyka vtorynky: Lun Statystyka [Secondary Statistics: Loon Statistics]. Retrieved from: https://misto.lun.ua/stat?city=113 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Біль, М. (2023). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-2
Розділ
ЕКОНОМІКА