ОЦІНКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ЧР)

Ключові слова: заклади розміщення, колективні заклади розміщення, готельне господарство, Чеська республіка, оцінка розвитку, туристична сфера

Анотація

У статті розглянуто різні аспекти розвитку підприємств готельного господарства Чеської Республіки. Чехія – одна з найбільш самобутніх і привабливих для туристів країн Євросоюзу з багатою історією, безліччю цікавих пам’яток культури та замків, що сприяє збільшенню туристичного потоку до країни, інтенсивному розвитку як туристичної сфери, так і готельного господарства. Для прийому туристів Чехія має відповідну базу колективних засобів та аналогічних підприємств. До складу підприємств колективного розміщення Чехії увійшли різні за видами та категоріями заклади для прийому туристів. Ситуація в готельній сфері через пандемію COVID-19 погіршилася, впала завантаженість готелів. Новою тенденцією розвитку сектору розміщення повинно стати будівництво доволі незвичайних і екстравагантних підприємств масового розміщення.

Посилання

Байлик С.І., Писаревський І.М. Організація готельного господарства. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 329 с.

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Czech statistical office. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

Милашко О.Г. Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 2 (53). С. 202–206.

Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2018. № 2. С. 3–15.

Je zde více zahraničních turistů. URL: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/ecaf5d85-44e6-4a06-b7b4-6898c9adffab/article/zahranicnich-turistu-je-u-nas-vic

Bailyk S.I., Pysarevskyi I.M. (2015). Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva [Organization of the hotel industry]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Malska M. P., Pandiak I. H.(2012) Hotelnyi biznes: teoriia ta praktyka [Hotel business: theory and practice]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Czech statistical office. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

Mylashko O.H.(2014) Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia yak obiekt statystychnoho vyvchennia [Collective means of placement as an object of statistical study]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2 (53), 202–206. [in Ukrainian]

Bondarenko Yu.H., Kulyniak I.Ia. (2018) Otsiniuvannia diialnosti kolektyvnykh zasobiv rozmishchennia yak orhanizatsii rekreatsiinoi sfery [Evaluation of the activity of collective means of accommodation as an organization of the recreational sphere]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 2, 3–15. [in Ukrainian]

Je zde více zahraničních turistů. Available at: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/ecaf5d85-44e6-4a06-b7b4-6898c9adffab/article/zahranicnich-turistu-je-u-nas-vic

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Турло, Н., & Мархонос, С. (2023). ОЦІНКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ЧР). Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-1