ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: туризм, екологічний туризм, інтеграція, інноваційна кластерна модель, засоби розміщення туристів, заклади харчування, синергійний ефект

Анотація

У статті досліджено проблеми розвитку туризму в Україні, трансформацію даної галузі в перспективі, а також розвиток екологічного туризму, інноваційні проєкти, які започатковують для ефективного розвитку територіальних громад. Проаналізовано учасників проєкту «Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова», який реалізує Барська міська рада, Вінницька міська рада, а також територіальні громади Вінницької та Хмельницької областей та Державне агентство розвитку туризму України. У статті звертається увага на важливі моменти, а саме: аналіз туристичного ринку України та світу на сучасному етапі та в перспективі, які були визначені на Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення». Також досліджено переваги діяльності глемпінгу «Голубе озеро» в селі Могилівка, Вінницької області, який розміщений на маршруті туристичного проєкту «Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова».

Посилання

Міжнародний туристичний форум «Туризм в Україні: виклики та відновлення». URL: https://kneu.edu.ua/ua/mijnarodniy_turist/ (дата звернення: 20.03.2023).

Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Проєкт Закону України 9015 від 07.08.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (дата звернення: 25.05.2023).

Берзіна С.В., Яреськовська І.І. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : посібн. Київ : Видавництво «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування», 2017. 134 с. URL: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf (дата звернення: 24.05.2023).

Екотуризм у світі. URL: https://we.org.ua/rizne/ekoturyzm-u-sviti/ (дата звернення: 24.05.2023).

Бойко В.О. Екологічний туризм як складова зеленої економіки. Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.73 (дата звернення: 25.06.2023).

Василенька Н.І. Диверсифікація виробничої діяльності сільського населення Львівської області. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 84–90.

Kyrylov Y.Y., Hranovska V.H., Kolokolchykova I.V., Sakun A.G., Nikitenko K.S., Katsemir Y.V. (2020). Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management, 8 (4), 351–363. DOI: https://doi.org/10.5890/JEAM.2020.012.004 (дата звернення: 23.06.2023).

Федорченко В., Федорченко-Кутуєв П., Федорченко Н., Василець О. Туризм – потенціал відновлення та модернізації українського суспільства. Вісник НТУУ КПІ. 2022. № 4(56). С. 17–29. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022. 4(56).269585 (дата звернення: 23.06.2023).

Роїк О.Р., Недзвецька О.В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Вісник ХДУ. 2022. № 46. С. 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2 (дата звернення: 23.06.2023).

Мазур С.А., Прилуцький А.М. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6122 (дата звернення: 23.06.2023).

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. URL: http://www.dmsrr.gov.ua/uploads/ekonomichna%20sytuatsiya/programu/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%9c%d0%a1%202021-2027.pdf (дата звернення: 25.06.2023).

Туристичний проєкт «Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова». URL: https://www.caminopodolico.net (дата звернення: 25.06.2023).

Глемпінг «Голубе озеро» в селі Могилівка Жмеринського району. URL: https://www.facebook.com/mogylivka.glamping/ (дата звернення: 25.06.2023).

Mizhnarodnyi turystychnyi forum [Tourism in Ukraine: challenges and recovery]. Available at: https://kneu.edu.ua/ua/mijnarodniy_turist/ [in Ukrainian]

Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku. Proiekt Zakonu Ukrainy 9015 vid 07.08.2018 [About the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030. Draft Law of Ukraine 9015 dated August 7, 2018]. Available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 [in Ukrainian]

Berzina S.V., Yareskovska I.I. (2017) Systemy ekolohichnoho upravlinnia: suchasni tendentsii ta mizhnarodni standarty [Environmental management systems: modern trends and international standards]. Kyiv: Vydavnytstvo Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia, 134. Available at: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf [in Ukrainian].

Ekoturyzm u sviti [Ecotourism in the world]. Available at: https://we.org.ua/rizne/ekoturyzm-u-sviti/ [in Ukrainian]

Boiko, V.O. (2021) Ekolohichnyi turyzm yak skladova zelenoi ekonomiky [Ecological tourism as a component of the green economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. 1–4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8773 [in Ukrainian]

Vasylenka N.I. (2010), Dyversyfikatsiia vyrobnychoi diialnosti silskoho naselennia Lvivskoi oblasti [Diversification of production activities of rural population of Lviv region] Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 3, 84–90. [inUkrainian]

7. Kyrylov Yu.I., Hranovska V.H., Kolokolchykova I.V., Sakun A.H., Nikitenko K.S., Katsemir Yu.V. (2020). Rehionalna dyversyfikatsiia silskykh terytorii z obmezhenym prostorovym rozmishchenniam obiektiv zelenoho turyzmu [Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects] Zhurnal ekolohichnoho obliku ta upravlinnia – Journal of Environmental Accounting and Management, 8 (4), 351–363. Available at: https://www.researchgate.net/publication/344440680_Regional_Diversification_of_Rural_Territories_with_Limited_Spatial_Location_of_Green_Tourism_Objects [in Ukrainian]

Fedorchenko V., Fedorchenko-Kutuiev P., Fedorchenko N., Vasylets O. (2022) Turyzm – potentsial vidnovlennia ta modernizatsii ukrainskoho suspilstva [Tourism is the potential for restoration and modernization of Ukrainian society]. Visnyk NTUU KPI – Bulletin of NTUU KPI, 4(56), 17–29. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022. 4(56).269585 [in Ukrainian]

Roik O.R., Nedzvetska O.V. (2022) Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period [Ways of development of the tourist sphere of Ukraine during the war period]. Visnyk KhDU – KSU Bulletin, 46, 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2 [in Ukrainian]

Mazur, S.A. and Pryluky, A.M. (2018) Rural tourism as a promising area of domestic tourism [Rural tourism as a perspective direction for the development of domestic tourism]. Efficient economy – Efficient economy, 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6122 [in Ukrainian]

Prohrama rozvytku turyzmu u Vinnytskii oblasti na 2021-2027 roky [Tourism development program in Vinnytsia region for 2021-2027]. Departament mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta rehionalnoho rozvytku oblderzhadministratsii. Available at: http://www.dmsrr.gov.ua/uploads/ekonomichna%20sytuat-siya/programu/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%9c%d0%a1%202021-2027.pdf [in Ukrainian]

Turystychnyi proiekt Camino Podolico: Podilskyi shliakh sviatoho Yakova [Tourist project Camino Podolico: Podolsky way of St. Jacob]. Available at: https://www.caminopodolico.net [in Ukrainian]

Hlempinh “Holube ozero“ v seli Mohylivka Zhmerynskoho raionu [Glamping «Blue Lake» in the village of Mohylivka, Zhmeryn District]. Available at: https://www.facebook.com/mogylivka.glamping/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Табенська, О., & Прилуцький, А. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-37