ГОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ТОВАРИ У ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: якість обслуговування, ресторанний бізнес, товарознавство, конкурентні переваги, персонал, клієнт

Анотація

Голістичний підхід до якості обслуговування є важливим аспектом в галузі ресторанного бізнесу. Інтеграція знань про товари може виявитись ефективним інструментом для поліпшення якості обслуговування. Досліджено фактори, які впливають на якість обслуговування в ресторанному бізнесі. Встановлено необхідність наявності спеціалізованих знань у персоналу ресторану про товари для надання якісного обслуговування. Встановлено взаємозв'язки між знаннями про товари і якістю обслуговування в ресторанному бізнесі. Компетентність персоналу у сфері товарознавства сприяє якісній підготовці та сервісу, що відповідають потребам клієнтів, та створює позитивний досвід відвідування ресторану. Висвітлюються переваги голістичного підходу до якості обслуговування в контексті інтеграції знань про товари, як напряму покращення ефективності процесів обслуговування, забезпечення високої якості продуктів та послуг, збільшення клієнтської задоволеності та залучення нових клієнтів.

Посилання

Завадинська О.Ю., Кінчур А.А., Деревицький Є.В. Сучасні тенденції впровадження інноваційних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства. Підприємництво і торгівля. 2019. № 25. С. 54–59.

Гриценко О.І. Сутність витрат на якість обслуговування. Інноваційна економіка. 2012. № 5 (31). С. 133–137.

Гірняк Л.І., Сопіга В.Б. Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск 21, частина 1. С. 50–55.

Науменко М.О., Тютюнік О.М. Шляхи забезпечення якісного обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 179–181.

Черевко О.І., Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Димитрієвич Л.Р., Скуріхіна Л.А. Дієтичне харчування : підручник. Xарків : ХДУХТ, Світ Книг, 2019. 360 с.

Маккуейд. Смачно: мистецтво та наука про те, що ми їмо. Скрібнер, Нью-Йорк, 2015. С. 39–44.

Zavadynska O.Yu., Kinchur A.A., Derevytskyi Ye.V. (2019) Suchasni tendentsii vprovadzhennia innovatsiinykh form obsluhovuvannia v zakladakh restorannoho hospodarstva [Current trends in implementing innovative forms of service in restaurant establishments]. Entrepreneurship and Trade, no 25, pp. 54–59. (in Ukrainian)

Hrytsenko O.I. (2012) Sutnist vytrat na yakist obsluhovuvannia [The essence of costs for service quality]. Innovative economy, no 5 (31), pp. 133–137. (in Ukrainian)

Hirniak L.I., Sopiha V.B. (2012) Formuvannia kultury ta yakosti obsluhovuvannia u hotelno-restorannykh pidpryiemstvakh [The essence of costs for service quality]. Innovative economy, no 5 (31), pp. 133–137. (in Ukrainian)

Naumenko M.O., Tiutiunik O.M. (2011) Shliakhy zabezpechennia yakisnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv na pidpryiemstvakh restorannoho hospodarstva [Ways to ensure quality customer service in restaurant enterprises]. Bulletin of Transport and Industry Economics, no 36, pp. 179–181. (in Ukrainian)

Cherevko O.I., Dudenko N.V., Pavlotska L.F., Dymytriievych L.R., Skurikhina L.A. (2019) Diietychne kharchuvannia: pidruchnyk [Dietary nutrition]. Kharkiv: KHDUHT, Svit Knyh, 360 p. (in Ukrainian)

McQuaid (2015). Tasty: The Art and Science of What We Eat. Scribner, NY, р. 39–44.

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Тимчук, С., & Нещадим, Л. (2023). ГОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ТОВАРИ У ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-38
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають