РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ, КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Ключові слова: креативна економіка, культурні індустрії, креативні індустрії, сталий розвиток, цілі сталого розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі культурних, креативних індустрій у досягненні цілей сталого розвитку задля формування аналітичного базису моделювання динамічних зв'язків. Доведено, стимулюючий вплив креативних, культурних індустрій на економічне зростання. Обґрунтовано доцільність аналізу окремих показників, таких як рівень досягнення цілей сталого розвитку, додану вартість та обіг підприємств індустрії культури, занятість у сфері культури, витрати держави і домогосподарств на культурний сектор. Встановлено протиріччя, а саме, з одного боку креативні культурні індустрії сприяють наповненню місцевих та державного бюджетів, створенню додаткових робочих місць не зважаючи на глобальні виклики, а з іншого, проявляють слабку стійкість до них, про що свідчить скорочення доданої вартості та обігу підприємств індустрії культури в період пандемії в середньому на 67 тис. євро. Сформовано перспективи подальших досліджень.

Посилання

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата звернення: 26.03.2023).

International Year of Creative Economy for Sustainable Development. URL: https://unctad.org/topic/tradeanalysis/ (дата звернення: 29.03.2023).

Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. URL: https://www.amazon.com/Creative-Economy-People-Money-Ideas/dp/0140287949 (дата звернення: 17.03.2023).

Florida R. Class-Divided Cities. New York Edition. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-24/class-divided-cities-new-york-edition (дата звернення: 17.03.2023).

Landry Ch. The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. Routledge. URL: https://www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf. (дата звернення: 17.03.2023).

Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 528 с.

Bochko O., Maletska O., Tsitska N. Kapral O. Paradigm of a Country Competitiveness Under Conditions of Digital EconomyParadigm of a Country Competitiveness Under Conditions of Digital Economy. Review of Economics and Finance. 2022. № 20 (1). Р. 572–580. DOI: 10.55365/1923.x2022.20.65.

Polishchuk О., Kulinich Т., Martynovych N., Popova Yu. Digitalization and sustainable development: the new covid-19 challenge requires non-standard solutions. Problemy Ekorozwoju. 2022. № 17 (2). Р. 69–79. DOI: 10.35784/pe.2022.2.08

Перепелюкова О. В. Особливості цифровізації регіональних економічних систем в умовах креативної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 3(31). С. 80–90.

Медвідь В. Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 7 (133). С. 157–163.

Гавриленко Н. В., Грищенко О. В. Система податкового стимулювання інноваційної діяльності: стан і перспективи. Економічний простір. 2021. № 171. С. 73–79. DOI: 10.32782/2224-6282/171-13

Несторенко Т. П. Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти. Українськии журнал прикладної економіки. 2020. 5(2). С. 8–15. DOI: 10.36887/2415-8453-2020-2-1

Vasilchuk N. Kuzmenko E. Market infrastructure as an integral element of infrastructure system. Scientific peer-reviewed journal. European Reforms Bulletin. 2015. № 3. Р. 25–28.

Bakhov I, Boichenko E., Martynovych N., Nych T., Okolnycha T., Vinnychenko V. Conditions for Development of the Socio-cultural Level of Personality in Today’s Ukrainian Society. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems. 2020. № 12 (04). Р. 1668–1676. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201648

Creative Industries. Foresight 2030. Sustainability & Industry 4.0. URL: https://cfsd.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Creative-Industries-Foresight-2030-UpdateFINAL.pdf (дата звернення: 30.03.2023).

Borrell J. The war in Ukraine and its implications for the EU. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/war-ukraine-and-its-implications-eu_en (дата звернен ня: 30.03.2023).

Europe Sustainable Development Report 2022. 2022. Rankings: The overall performance of European countries. URL: https://eu-dashboards.sdgindex.org/rankings (дата звернення: 30.03.2023).

Sustainable Development Report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond. URL: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/ukraine (дата звернення: 30.03.2023).

A Rocky Recovery. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023 (дата звернення: 29.03.2023).

Press release № 23(101). IMF Executive Board Approves US$15.6 Billion under a New Extended Fund Facility (EFF) Arrangement for Ukraine as part of a US$115 Billion Overall Support Package. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/31/pr23101-ukraine-imf-executive-board-approves-usd-billion-new-eff-part-of-overall-support-packageUNHCR. (30.03.2023).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/all_thems (дата звернення: 29.03.2023).

Parkhomenko N., Otenko I., Martynovych N., Otenko V. Application of Neural Networks in Prediction of Enterprise Development in Global Environment. SCMS Journal of Indian Management. 2023. № 20 (1). Р. 5–19.

Martynovych N., Plutalov S. Current trends of the development of creative industries and their impact on the national economy. Problems of modern transformations. Series: economics and management. № 3. DOI: 10.54929/2786-5738-2022-3-03-08

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. Available at: https://sdgs.un.org/2030agenda

International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Available at: https://unctad.org/topic/tradeanalysis/

Howkins, John (2002) The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. Available at: https://www.amazon.com/Creative-Economy-People-Money-Ideas/dp/0140287949

Florida, Richard (2013) Class-Divided Cities. New York Edition.

Landry, Charles (2008) The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. Routledge. Available at: https://www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf

Davymuka, S.A. & Fedulova, L.I. (2017) Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy [Creative sector of the economy: experience and development directions]. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». [in Ukrainian]

Bochko, O., Maletska, O., Tsitska, N. & Kapral, O. (2022) Paradigm of a Country Competitiveness Under Conditions of Digital EconomyParadigm of a Country Competitiveness Under Conditions of Digital Economy. Review of Economics and Finance, (20), рр. 572–580. DOI: 10.55365/1923.x2022.20.65

Polishchuk, О., Kulinich, Т., Martynovych, N. & Popova, Yu. (2022) Digitalization and sustainable development: the new covid-19 challenge requires non-standard solutions. Problemy Ekorozwoju, 17(2), рр. 69–79. DOI: 10.35784/pe.2022.2.08

Perepeliukova, O.V. (2022) Osoblyvosti tsyfrovizatsii rehionalnykh ekonomichnykh system v umovakh kreatyvnoi ekonomiky [Peculiarities of digitization of regional economic systems in the conditions of creative economy]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 3(31), pp. 80–90. [in Ukrainian]

Medvid, V.Iu. (2012) Naukovi zasady vyznachennia sutnosti rehionalnoho rozvytku [Scientific principles of determining the essence of regional development]. Aktualni problemy ekonomiky, 7 (133). pp. 157–163. [in Ukrainian]

Havrylenko, N. V., & Hryshchenko, O. V. (2021) Systema podatkovoho stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti: stan i perspektyvy [Tax Innovation Innovation System: Status and Prospects]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, (171), pp. 73–79. DOI: 10.32782/2224-6282/171-13 [in Ukrainian]

Nestorenko, T.P. (2020) «Ekonomika superzirok»: mozhlyvosti ta zahrozy dlia sfery osvity [“Super Star Economics”: Opportunities and Threats to Education]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economy, 5(2), pp. 8–15. DOI: 10.36887/2415-8453-2020-2-1 [in Ukrainian]

Vasilchuk, N. & Kuzmenko, E. (2015) Market infrastructure as an integral element of infrastructure system. Scientific peer-reviewed journal, «European Reforms Bulletin», 3, pp. 25–28.

Bakhov, I, Boichenko, E., Martynovych, N., Nych, T., Okolnycha, T., & Vinnychenko, V. (2020) Conditions for Development of the Socio-cultural Level of Personality in Today’s Ukrainian Society. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 12(04), pp. 1668–1676. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201648

Creative Industries. Foresight 2030. Sustainability & Industry 4.0. Available at: https://cfsd.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Creative-Industries-Foresight-2030-pdf

Borrell, J. (2022) The war in Ukraine and its implications for the EU. Available at: https://www.eeas.europa.eu/eeas/war-ukraine-and-its-implications-eu_en

Europe Sustainable Development Report 2022. Rankings: The overall performance of European countries. Available at: https://eudashboards.sdgindex.org/rankings

Sustainable Development Report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond. Ukraine Situation. Available at: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

A Rocky Recovery. April 2023. Available at: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

Press release № 23(101). IMF Executive Board Approves US$15.6 Billion under a New Extended Fund Facility (EFF) Arrangement for Ukraine as part of a US$115 Billion Overall Support Package. Available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/31/pr23101-ukraine-imf-executive-board-approves-usd-billion-new-eff-part-of-overall-support-packageUNHCR

Eurostat: Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/all

Parkhomenko, N., Otenko, I., Martynovych, N. & Otenko, V. (2023) Application of Neural Networks in Prediction of Enterprise Development in Global Environment. SCMS Journal of Indian Management, pp. 5–19. Available at: https://www.scms.edu.in/uploads/journal/Journal%20Jan%20-%20March.pdf

Martynovych, N., & Plutalov, S. (2022) Current trends of the development of creative industries and their impact on the national economy. Problems of modern transformations. Series: economics and management, (3). DOI: 10.54929/2786-5738-2022-3-03-08

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Плуталов, С. (2023). РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ, КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-21
Розділ
ЕКОНОМІКА