ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ

Ключові слова: документальне забезпечення, податкові перевірки, експертні дослідження, загальнодержавні податки, нтрольно-експертна діяльність

Анотація

У статті наведено дослідження документального забезпечення розрахунків з бюджетом за загальнодержавними податками у частині первинних документів, регістрів аналітичного і синтетичного обліку та звітності. Доведено, що податкові перевірки та експертні дослідження щодо правильності визначення податкових зобов’язань є надактуальними, оскільки їх висновки слугують доказовою базою для прийняття відповідних рішень. Нами згруповано документальне забезпечення податкових перевірок та експертних досліджень за загальнодержавними податками, а саме: податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб; податку на додану вартість; акцизного податку; екологічного податку; рентної плати; мита. Представлене дослідження буде корисним працівникам ДПС, судовим експертам спеціалізованих державних установ, атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, аудиторам та практикуючим спеціалістам обліково-контрольного апарату тощо.

Посилання

Голоядова Т.О. Податкові перевірки як форма податкового контролю: особливості електронної перевірки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 27. С. 26–28.

Жмудінський В.П. Недопущення до проведення податкової перевірки: правові наслідки. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2023. № 1 (57). С. 190–196.

Клименко Н.І., Федчишина В.В. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 56–61.

Леонов Б.Д., Надіжко М.М. Науково-технічне забезпечення судово-експертної діяльності: сучасний стан та перспективи. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2020. № 55. Том 2. С. 184–190.

Матюха М.М. Облік і звітність в оподаткуванні: опорний конспект лекцій. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 220 с.

Павлуненко К. Значення і роль акта податкової перевірки та його вплив на податкові правовідносини. Право України. 2020. № 4. С. 115–126.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ М-ва юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/conv#Text

Проскура К.П., Лісовий А.В. Документальне обґрунтування ризиків фіктивності здійснених платниками податків операцій з постачання товарів у податкових перевірках. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2019. Вип. 3. С. 212–221.

Пугаченко О., Зарудна Н., Кундеус О. Визначення терміну «документооборот» у законодавчих актах і літературних джерелах. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-57

Пугаченко О.Б, Фоміна Т.В. Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці. Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : Монографія / За ред. Черевка О.В. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2014. С. 259–280, С. 436–441.

Пугаченко О.Б., Косенко С.С., Бабій М.В. Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень з економічних питань. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. № 6 (39). С. 115–130.

Романів С.Р., Голяш І.Д. Основні напрями вдосконалення правового регулювання судово-економічної експертизи в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 796–802.

Сезонов В.С. Проблеми формування комплексних експертних досліджень у галузі криміналістичного документознавства. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 239–242.

Сімакова-Єфремян Е.Б. Про необхідність удосконалення законодавства щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні. Теорія і практика судової експертизи та криміналістики: збірник наукових праць. 2019. Вип. 19. С. 118–129.

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Організація і методика податкових перевірок : навчальний посібник. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. 292 с.

Щербаковський М.Г. Типові завдання судово-експертного дослідження. Право і безпека. 2016. № 4 (63). С. 6–11.

Holoiadova, T.O. (2017). Podatkovi perevirky yak forma podatkovoho kontroliu: osoblyvosti elektronnoi perevirky [Tax audits as a form of tax control: features of electronic audit]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 27, 26–28. [in Ukrainian].

Zhmudinskyi, V.P. (2023). Nedopushchennia do provedennia podatkovoi perevirky: pravovi naslidky [Failure to conduct a tax audit: legal consequences]. Visnyk NTUU «KPI» Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, 1 (57), 190–196. [in Ukrainian].

Klymenko, N.I., & Fedchyshyna, V.V. (2016). Sudovo-ekonomichna ekspertyza: suchasnyi stan i aktualni pytannia [Forensic economic expertise: current state and current issues]. Kryminalistychnyi visnyk, 1 (25), 56–61. [in Ukrainian].

Leonov, B.D., & Nadizhko, M.M. (2020). Naukovo-tekhnichne zabezpechennia sudovo-ekspertnoi diialnosti: suchasnyi stan ta perspektyvy [Scientific and technical support of forensic expert activity: current state and prospects]. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo», 55, Tom 2, 184–190. [in Ukrainian].

Matiukha, M.M. (2018). Oblik i zvitnist v opodatkuvanni [Accounting and reporting in taxation]. K.: DP «Vyd. dim «Personal». [in Ukrainian].

Pavlunenko, K. (2020). Znachennia i rol akta podatkovoi perevirky ta yoho vplyv na podatkovi pravovidnosyny [The meaning and role of the tax audit act and its impact on tax legal relations]. Pravo Ukrainy, 4, 115–126. [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 r. [Tax Code of Ukraine of 02 December, 2010 № 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen : Nakaz M-va yustytsii Ukrainy № 53/5 vid 08.10.1998 r. [Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert research and Scientific and methodological recommendations for the preparation and appointment of forensic examinations and expert research of 08 October, 1998 № 53/5]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text [in Ukrainian].

Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrainy № 4038-XII vid 25.02.1994 r. [Law of Ukraine On forensic examination of 25 February, 1994 № 4038-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/conv#Text [in Ukrainian].

Proskura, K.P., & Lisovyi, A.V. (2019). Dokumentalne obgruntuvannia ryzykiv fiktyvnosti zdiisnenykh platnykamy podatkiv operatsii z postachannia tovariv u podatkovykh perevirkakh [Documentary substantiation of the risks of fictitiousness of transactions for the supply of goods carried out by taxpayers in tax audits]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, 3, 212–221. [in Ukrainian].

Puhachenko, O., Zarudna, N., & Kundeus, O. (2023). Vyznachennia terminu «dokumentooborot» u zakonodavchykh aktakh i literaturnykh dzherelakh [Definition of the Term «Document Flow» in Legislation and Literature]. Ekonomika ta suspilstvo, 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-57 [in Ukrainian].

Puhachenko, O.B., & Fomina, T.V. (2014). Podatkovyi kontrol yak instrument zapobihannia tinovii ekonomitsi. Stratehichni priorytety detinizatsii Ukrainy u systemi ekonomichnoi bezpeky: makro ta mikro vymir [Tax control as a tool to prevent the shadow economy. Strategic priorities of detinization of Ukraine in the system of economic security: macro and micro dimension]. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian]

Puhachenko, O.B., Kosenko, S.S., & Babii, M.V. (2021). Orhanizatsiia provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen z ekonomichnykh pytan [Organization of Forensic Examinations and Expert Research on Economic Issues]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, 6 (39), 115–130. [in Ukrainian].

Romaniv, S.R., & Holiash, I.D. (2017). Osnovni napriamy vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy v Ukraini [The main areas of improvement of the legal regulation of forensic economic expertise in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, 10, 796–802. [in Ukrainian].

Sezonov, V.S. (2019). Problemy formuvannia kompleksnykh ekspertnykh doslidzhen u haluzi kryminalistychnoho dokumentoznavstva [Problems of forming complex expert studies in the field of forensic documentary science]. Porivnialno-analitychne pravo, 3, 239–242. [in Ukrainian].

Simakova-Yefremian, E.B. (2019). Pro neobkhidnist udoskonalennia zakonodavstva shchodo zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini [On the need to improve the legislation on forensic expert activity in Ukraine]. Teoriia i praktyka sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky: zbirnyk naukovykh prats, 19, 118–129. [in Ukrainian].

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2020). Orhanizatsiia i metodyka podatkovykh perevirok [Organization and methodology of tax audits]. Dnipro: Seredniak T.K. [in Ukrainian].

Shcherbakovsky, M.G. (2016). Typovi zavdannia sudovo-ekspertnoho doslidzhennia [Typical tasks of forensic research]. Pravo i Bezpeka, 4, 6–11. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Фоміна, Т., & Пугаченко, О. (2023). ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-17
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають