АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Леся Слатвінська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-6747-2374
  • Оксана Збиранник Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-2039-8952
Ключові слова: екскурсійний туризм, туристичний продукт, туристична активність, сталий розвиток туризму

Анотація

У статті досліджено потенціал туристичної активності суб’єктів екскурсійного туризму в Україні у період пандемії COVID-19 і у період до терористичного вторгнення РФ на суверенну Україну. У процесі аналізу встановлено, що у кризовий період на основі впровадження інновацій на рівні управління ресурсами підприємствам екскурсійного обслуговування вдалось отримати прибутки, а потенційний українських турист є активним споживачем екскурсійних послуг для якого найбільш популярним способом проводити час у подорожі Україною за згадками відвідування є екскурсійний туризм (платні/спеціально організовані екскурсії), його обирає третина споживачів. Обґрунтовано, що в Україні туризм може стати драйвером відновлення галузевих економік. Визначено напрями розвитку суб’єктів екскурсійного туризму у воєнний та післявоєнний періоди, що базуються на основі реалізації цілей сталого розвитку з метою імплементації загальноєвропейських стандартів розвитку суспільства, що інтегрується.

Посилання

Сталий розвиток. Офіційний сайт UNWTO. URL: https://www.unwto.org/sustainable-development

Федорченко В. К., Федорченко-Кутуєв П. В., Федорченко Н. В., Василець О. І. Туризм – потенціал відновлення та модернізації українського суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2022. Випуск 4(56). С. 17–29.

Державне агентство розвитку туризму України. Звіт за результатами опитування «Проведення дослідження внутрішнього та виїзного туризму українців». URL: https://www.tourism.gov.ua/statistic

Національна туристична організація України. URL: https://nto.ua/nsts_analytics_ua.html

Компанець К. А. Організаційно-економічне обґрунтування принципів та методів управління підприємством (на прикладі туристичних організацій) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2015. 20 с.

Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В., Мандюк Н. Л. Економіка туризму: теорія та практика : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 554 с.

Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5596

Закон України «Про туризм». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібн. Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. 300 с.

Лідери екскурсійного туризму. Travel–Журнал. Zruchno. Travel. URL: https://zruchno.travel/Publications/Entry/3714?lang=ua&fbclid=IwAR28Rn8Qrr6BI4j0PJYS3tISi_Fib8Xk6BvcAEU7gSbV9zXrnb7x0goRIFw

Sustainable development. Official website of the UNWTO. Retrieved from: https://www.unwto.org/sustainable-development

Fedorchenko V. K., Fedorchenko-Kutuev P. V., Fedorchenko N. V., & Vasilets O. I. (2022). Turyzm – potentsial vidnovlennia ta modernizatsii ukrainskoho suspilstva [Tourism – the potential for restoring and modernizing Ukrainian society]. Bulletin of NTUU "KPI". Political science. Sociology. Law. Issue 4(56). P. 17–29. [in Ukrainian]

State Agency for Tourism Development of Ukraine. Report on the results of the survey "Conducting a study of domestic and outbound tourism of Ukrainians". Retrieved from: https://www.tourism.gov.ua/statistic

National Tourist Organization of Ukraine. Retrieved from: https://nto.ua/nsts_analytics_ua.html

Kompanets K. A. Orhanizatsiino-ekonomichne obgruntuvannia pryntsypiv ta metodiv upravlinnia pidpryiemstvom (na prykladi turystychnykh orhanizatsii) [Organizational and economic substantiation of the principles and methods of enterprise management (on the example of tourist organizations)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Malska M. P., Rutynsky M. Y., & Bilous S. V. (2016). Ekonomika turyzmu: teoriia ta praktyka [Economics of tourism: theory and practice]. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian]

Slatvinskaya L. (2017) Orhanizatsiia ekskursiinoi diialnosti: ekonomichnyi vektor [Organization of excursion activity: economic vector]. Effective economy. № 5. Retrieved from: http: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5596

The Law of Ukraine "On Tourism". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Kifiak V. F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine]. Chernivtsi: Books-XXI. [in Ukrainian]

Leaders of excursion tourism. Travel-Journal. Zruchno. Travel. Retrieved from: https://zruchno.travel/Publications/Entry/3714?lang=ua&fbclid=IwAR28Rn8Qrr6BI4j0PJYS3tISi_Fib8Xk6BvcAEU7gSbV9zXrnb7x0goRIFw

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Слатвінська, Л., & Збиранник, О. (2023). АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-78

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають