ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Ключові слова: туризм, територіальна громада, туристична привабливість, туристична індустрія, туристичні послуги, регіон

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей формування туристичної привабливості територіальних громад з позиції практичного підходу. Встановлено, що формування туристичної привабливості територіальних громад повинно бути націлене на розвиток територій цих громад і перетворення їх в туристичні центри, тобто на території, які приваблюють туристів своїми специфікою туристичних ресурсів, зручністю транспортно-географічного розташування, інформативністю, доступністю для туристів. Виокремлено основні проблеми розвитку туристичної привабливості територіальних громад. З’ясовано, що формування туристичної привабливості територіальних громад має базуватися на таких нормативно-правових документах як Конституція України, Закон України «Про туризм», Закон України «Про курорти». Виділено завдання формування туристичної привабливості територіальних громад в Україні. Виділено заходи, які потрібно досягти у формуванні туристичної привабливості територіальних громад у відповідності до викликів війни у повоєнному відновленні туристичної індустрії України. Визначено основні напрямки формування туристичної привабливості територіальних громад.

Посилання

Паньків Н. Є. Соціально-екологічний підхід до розроблення стратегії сталого розвитку туризму територіальних громад. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. № 30(3). С. 71–76.

Буднікевич І. М., Гавриш І. І., Крупенна І. А. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_18

Альбещенко О. С. Тенденції розвитку об’єднаних територіальних громад – як туристичної детинації. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2021. №29. С. 6–10.

Олексюк Г. В., Полольський О. С. Проблеми та перспективи туристичної індустрії України в умовах сучасних викликів. Регіональна економіка. 2022. № 3. С. 95–105.

Карий О. І., Глинський Н. Ю. Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7886

Роздаткові матеріали на тренінг «Формування туристичної привабливості громади». URL: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2019/09/Koval-tourism-OTG.pdf

Мельник А. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Селезньова О. В. Детермінанти формування туристичної привабливості об’єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2023. № 2. С. 35–41.

Оприлюднено для коментування проекти розділів плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/opryliudneno-dlia-komentuvannia-rozdily-planu-vidnovlennia-ukrainy

Panjkiv, N. Je. (2020). Socialjno-ekologhichnyj pidkhid do rozroblennja strateghiji stalogho rozvytku turyzmu terytorialjnykh ghromad [Social-ecological approach to the development of a strategy for the sustainable development of tourism in territorial communities]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 30(3), 71–76 [in Ukrainian].

Budnikevych, I. M., Ghavrysh, I. I., Krupenna, I. A. (2018). Instrumenty pidvyshhennja pryvablyvosti turystychno-rekreacijnogho kompleksu reghionu [Tools for increasing the attractiveness of the tourist and recreational complex of the region]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_18 [in Ukrainian].

Aljbeshhenko, O. S. (2021). Tendenciji rozvytku ob'jednanykh terytorialjnykh ghromad – jak turystychnoji detynaciji [Development trends of united territorial communities – as a tourist destination]. Elektronne naukove fakhove vydannja z ekonomichnykh nauk «Modern Economics» – "Modern Economics" electronic scientific publication on economic sciences, 29, 6–10 [in Ukrainian].

Oleksjuk, Gh. V., Pololjsjkyj, O. S. (2022). Problemy ta perspektyvy turystychnoji industriji Ukrajiny v umovakh suchasnykh vyklykiv [Problems and prospects of the tourism industry of Ukraine in the conditions of modern challenges]. Reghionaljna ekonomika – Regional economy, 3, 95–105 [in Ukrainian].

Karyj, O. I., Ghlynsjkyj, N. Ju. (2020). Ob'jednannja zusylj terytorialjnykh ghromad z metoju vykorystannja jikh turystychno-rekreacijnogho potencialu [Uniting the efforts of territorial communities in order to use their tourist and recreational potential]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7886 [in Ukrainian].

Rozdatkovi materialy na treningh «Formuvannja turystychnoji pryvablyvosti ghromady» [Handouts for the training "Formation of the tourist attractiveness of the community"]. Available at: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2019/09/Koval-tourism-OTG.pdf [in Ukrainian].

Meljnyk, A. V., Meljnyk, N. V., Kacharovsjkyj, R. Je., Seleznjova, O. V. (2023). Determinanty formuvannja turystychnoji pryvablyvosti ob'jednanykh terytorialjnykh ghromad [Determinants of formation of tourist attractiveness of united territorial communities]. Aghrosvit – Agroworld, 2, 35–41 [in Ukrainian].

Opryljudneno dlja komentuvannja proekty rozdiliv planu zakhodiv z pisljavojennogho vidnovlennja ta rozvytku Ukrajiny [The draft sections of the plan of measures for the post-war reconstruction and development of Ukraine have been published for comment]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/opryliudneno-dlia-komentuvannia-rozdily-planu-vidnovlennia-ukrainy [in Ukrainian].

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Гуцал, Л., & Шоробура, І. (2023). ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-47

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають