ДОМІНАНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: мотивування персоналу, домінанти мотивації, ринок праці в умовах війни, економіко-політичні потрясіння

Анотація

Стаття містить аргументацію домінант в мотиваційних механізмах, що актуалізуються в умовах воєнного стану в Україні. Наведено макроекономічні дані, що відображують стан економіки України в період російської воєнної агресії та позначаються на трансформаціях українського ринку праці. В аналітичному фокусі відображено індикатори трансформаційного стану ринку праці України під впливом економіко-політичних потрясінь. Окреслено ключові фактори «переформатування» мотивації працівників в умовах воєнного стану та активних бойових дій. Ідентифіковано ключові проблеми, що стали передумовами та першопричинами зростання рівня безробіття в Україні в період війни з боку російської держави-агресора; визначено основні фактори, реалізація яких сприятиме можливості підтримувати стан ринку праці та не допустити критичного рівня прояву його компонент.

Посилання

Жуковська В. М. Безпека праці та здоров’я персоналу в умовах війни: розробка HR проекту. Бізнес Інформ. 2022. № 10. С. 108–113.

Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 № 966-XIV. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text (дата звернення: 18.03.2023).

Заражевська С. Видатки держбюджету-2022 зросли майже на 400 млрд грн – Forbes.ua. | Бізнес, мільярдери, новини, фінанси, інвестиції, компанії. URL: https://forbes.ua/money/vidatki-derzhbyudzhetu-2022-20102022-9158 (дата звернення: 17.03.2023).

Кількість зареєстрованих безробітних. Український портал про фінанси і інвестиції Minfin.com.ua. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/register/2022/ (дата звернення: 18.03.2023)

Когут І. Аналіз факторів мотивації, які впливають на команди в інноваційних проєктах під час кризи та війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. Електронний ресурс. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1456.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2011. 397 c.

Національний Банк України. Інфляційний звіт. Липень 2022 року. 55 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4 (дата звернення: 18.03.2023).

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. Київ, 2018. 240 с.

Основи соціальної психології: підручник для закладів вищої освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. Київ : Талком, 2018. 580 с.

Остряніна С. В. Соціально-психологічні особливості забезпечення управління організацій в контексті моделей мотивації персоналу в умовах війни. Ефективна економіка. 2022. № 8.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.03.2023).

Офіційний сайт Міжнародної організації праці. URL: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата звернення 10.03.2023).

Павлюк Т. І. Ринок праці: теорія, методологія, практика: монографія. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 212 с. URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27218.pdf (дата звернення: 10.03.2023).

Повідомлення Верховної Ради України від 12 січня 2023 р. №0001832-23 про Індекс споживчих цін у грудні 2022 року. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001832-23 (дата звернення 14.03.2023).

Показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Інформаційна сторінка вебпорталу Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/2152284-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2022-rik/ (дата звернення 14.03.2023).

Постанова КМУ від 27.01.2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.03.2023).

Прожитковий мінімум в Україні. Український портал про фінанси і інвестиції Minfin.com.ua. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/ (дата звернення: 18.03.2023).

Рівень безробіття в Україні. Український портал про фінанси і інвестиції Minfin.com.ua. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення: 17.03.2023).

Сновидович І. Г., Кохан М. О. Ринок праці та інновації в управлінні персоналом підприємства під час війни. Стратегія економічного розвитку України. 2022. Вип. 51. С. 50–62.

Філіппов В. Ю., Дирда А. О., Хінєв І. І. Адаптація системи мотивації праці персоналу на інноваційних підприємствах сталого розвитку під час воєнного стану в Україні. Grail of Science. № 16. 2022. С. 72–79.

Чакалова К. О. Зовнішні фактори розвитку внутрішнього ринку праці. Науковий вісник національного університету, 2017. № 15 (2). С. 157–161. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/21537.pdf. (дата звернення: 17.03.2023).

Шацька З. Я. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 10. С. 100–105.

Zhukovska, V. M. (2022). Bezpeka pratsi ta zdorovya personalu v umovakh viyny: rozrobka HR proektu [The Labor and Health Security of Staff During the Wartime: Developing a HR Project]. Business Inform. No. 10. P. 108–113 (in Ukrainian).

Law of Ukraine "On Living Wage" dated July 15, 1999 No. 966-XIV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text (accessed March 18, 2023). (in Ukrainian).

Zarazhevska, S. Vydatky derzhbyudzhetu-2022 zrosly mayzhe na 400 mlrd hrn [Expenditures of the 2022 state budget increased by almost UAH 400 billion] - Forbes.ua. | Business, billionaires, news, finance, investments, companies. Retrieved from https://forbes.ua/money/vidatki-derzhbyudzhetu-2022-20102022-9158 (accessed March 17, 2023) (in Ukrainian).

Kilkist zareyestrovanykh bezrobitnykh [Number of registered unemployed]. Ukrainian finance and investment portal Minfin.com.ua. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/register/2022/ (in Ukrainian).

Kogut, I. (2022). Analiz faktoriv motyvatsiyi, yaki vplyvayutʹ na komandy innovatsiynykh proyektakh pid chas kryzy ta viyny [Analysis of motivational factors affecting teams of innovative projects during crisis and war]. Economy and society. No. 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/1456 (in Ukrainian).

Kolot, A. (2011). Motyvatsiya personalu [Personnel motivation]: textbook / A. Kolot, S. Tsymbalyuk. Kyiv: KNEU. 397 p. (in Ukrainian).

National Bank of Ukraine. Inflyatsiynyy zvit. Lypenʹ 2022 roku [Inflation report. July 2022]. 55 p. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4. (accessed March 18, 2023) (in Ukrainian).

Osnovy reabilitatsiy̆noï psykholohiï: podolannya naslidkiv kryzy [Basics of rehabilitation psychology: overcoming the consequences of the crisis]. Tutorial. Volume 2. Kyiv, 2018. 240 p. (in Ukrainian).

Osnovy sotsialʹnoyi psykholohiyi: pidruchnyk dlya zakladiv vyshchoyi osvity [Basics of social psychology: a textbook for institutions of higher education] / P. Gornostay, M. Slyusarevskyi, V. Tatenko, T. Tytarenko, N. Khazratova and others ; under the editorship M. Slyusarevskyi. Kyiv: Talkom, 2018. 580 p. (in Ukrainian).

Ostryanina, S. V. (2022). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti zabezpechennya upravlinnya orhanizatsiy v konteksti modeley motyvatsiyi personalu v umovakh viyny [Socio-psychological features of ensuring the management of organizations in the context of models of motivation of personal funds in the conditions of war]. Efficient economy. No. 8 (in Ukrainian).

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed March 10, 2023). (in Ukrainian).

Official website of the International Labor Organization. Retrieved from https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (accessed March 10, 2023). (in Ukrainian).

Pavlyuk, T. I. (2018). Rynok pratsi: teoriya, metodolohiya, praktyka [Labor market: theory, methodology, practice]: monograph / T. I. Pavlyuk. Vinnytsia: Publishing and editorial department of VTEI KNTEU. 212 p. Retrieved from https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27218.pdf (accessed March 10, 2023) (in Ukrainian).

Notification of the Verkhovna Rada of Ukraine dated January 12, 2023 No. 0001832-23 pro Indeks spozhyvchykh tsin u hrudni 2022 roku [on the Consumer Price Index in December 2022]. Official website of the Parliament of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001832-23 (accessed March 14, 2023) (in Ukrainian).

Pokaznyk serednʹoyi zarobitnoyi platy za 2022 rik [Average salary indicator for 2022]. Information page of the web portal of the Pension Fund of Ukraine. Retrieved from https://www.pfu.gov.ua/2152284-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2022-rik/ (accessed March 14, 2023) (in Ukrainian).

Resolution of the CMU of January 27, 2023 No. 76 "Some issues of implementation of the provisions of the Law of Ukraine "On Mobilization Training and Mobilization" regarding the reservation of conscripts for the period of mobilization and wartime." Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text (accessed March 19, 2023) (in Ukrainian).

Prozhytkovyy minimum v Ukrayini [Living wage in Ukraine]. Ukrainian finance and investment portal Minfin.com.ua. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/ (accessed March 18, 2023) (in Ukrainian).

Rivenʹ bezrobittya v Ukrayini [Unemployment rate in Ukraine]. Ukrainian finance and investment portal Minfin.com.ua. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/unemploy (accessed March 17, 2023) (in Ukrainian).

Snovydovych, I. H., Kokhan, M. O. (2022). Rynok pratsi ta innovatsiyi v upravlinni personalom pidpryyemstva pid chas viyny [The labor market and innovations in enterprise personnel management during the war]. Strategy of the economic development of Ukraine. No. 51. P. 50–62 (in Ukrainian).

Filippov, V., Dyrda, A., Khinev, I. (2022). Adaptatsiya systemy motyvatsiyi pratsi personalu na innovatsiynykh pidpryyemstvakh staloho rozvytku pid chas voyennoho stanu v Ukrayini [Adaptation of the staff motivation system at innovative enterprises of sustainable development during the martial law in Ukraine]. Grail of Science. No. 16. P. 72–79 (in Ukrainian).

Chakalova, K. O. (2017). Zovnishni faktory rozvytku vnutrishnʹoho rynku pratsi [External factors of the development of the domestic labor market]. Scientific Bulletin of the National University. No. 15 (2). P. 157-161. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/21537.pdf. (accessed March 17, 2023) (in Ukrainian).

Shatskaya, Z. Ya. (2022). Aktualni pidkhody do upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh voyennoho stanu [Current approaches to the management of enterprise staff under the conditions of the state of war]. Market Relations Development in Ukraine. No. 10. P. 100–105. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 1124
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Герасименко, О., & Потапенко, А. (2023). ДОМІНАНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ