НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ «ІНДУСТРІЇ 4.0»: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: людський капітал, амортизація людського капіталу, девальвація людського капіталу, Індустрія 4.0, компетентності, навчання впродовж життя, організаційне навчання, компетентнісна політика

Анотація

У статті викладено авторський концепт трансформації теорії та практики людського капіталу в умовах становлення «Індустрії 4.0». Окреслено грані феномену «кризи теорії людського капіталу» та авторське бачення форм її прояву. Здійснено доповнення методологічного арсеналу теорії людського капіталу. Розкрито авторське розуміння теоретичної конструкції поняття «людський капітал». Доведено наявність зв’язку між масштабами й інтенсивністю використання цифрових технологій та актуалізацією нових вимог до компетентностей як компоненти людського капіталу. Розкрито природу «кваліфікаційних розривів» та «кваліфікаційних ям»; виявлено передумови їх виникнення та наведено аналітичні оцінки їх впливу на макроекономічну динаміку. Розкрито сутність амортизації людського капіталу, зносу та старіння компетентнісної компоненти людського капіталу. Аргументовано актуалізацію освітньої політики та концепції «навчання впродовж життя». Внесено пропозицію щодо запровадження компетентнісної політики як нового інституту освітньої політики. Остання, за авторського засновку, має стати провідним інструментом реалізації концепції впродовж життя та включно її складової – організаційного навчання.

Посилання

Becker G. (1964) Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd Ed. Ch.: University of Chicago Press. URL: https://www.academia.edu/35396287/HUMAN_CAPITAL_A_Theoretical_and_Empirical_Analysis_with_Special_Reference_to_Education_THIRD_EDITION

Schultz T.W. (1960) Capital Formation by Education. The Journal of Political Economy. Vol. 68. № 6. P. 571–583. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258393

Schultz T. (1961) Investment in Human Capital. The American Economic Review. Vol. 51. No. 1. P. 1–17. URL: https://www.ssc.wisc.edu/~walker/wp/wp-content/uploads/2012/04/schultz61.pdf

Mincer J. (1962) On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications. The Journal of Political Economy. Vol. 70. № 5. P. 50–79. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258725

Denison E. (1962) The Sources of Economic Growth in the US and Alternative Before US. N.Y.: Committee for Economic Development. 297 p.

Антонюк В.П. Людський капітал України в контексті міжнародних порівнянь: проблеми і завдання його розвитку для забезпечення технологічних змін. Вісник економічної науки України. 2021. № 2. С. 135–141. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).135-141

Кузнецова Н.Б. Глобальна парадигма розвитку людського капіталу : автореф. дис. ... д.е.н. : 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2023. 37 с.

Руссіян О.А. Вплив розвитку «індустрії 4.0» на людський капітал промислового підприємства: зарубіжний досвід. Економіка промисловості. 2021. № 4. С. 93–117. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2021.04.093

Стрижак О. Особливості взаємозв’язку рівня розвитку людського капіталу й цифрових технологій у контексті формування суспільства 5.0. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2022. Vol. 8, № 3. С. 224–243.

Колот А.М., Герасименко О.О. Інститути зайнятості і доходів в новій економіці: глобальні тренди. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. №1. С. 195–235.

Колот А.М., Герасименко О.О. Глобальні тенденції у сфері доходів економічно активного населення. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 13. С. 103–115.

Hoteit L., Perapechka S., El Hachem M., Stepanenko A. (2020) Alleviating the Heavy Toll of the Global Skills Mismatch. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/alleviating-the-heavy-toll-of-the-global-skills-mismatch

OECD. Stat (2021) Mismatch. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH#

A Future Skills Assessment Advances Lifelong Learning and Labor Productivity. URL: https://www.bcg.com/industries/public-sector/future-skills-architect-tool

Alleviating the Heavy Toll of the Global Skills Mismatch. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/alleviating-the-heavy-toll-of-the-global-skills-mismatch

The skillful corporation. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/five-fifty-the-skillful-corporation

Навички ХХІ століття очима молоді та роботодавців: результати онлайн-опитування. URL: https://pon.org.ua/novyny/9044-navychky-khkhi-stolittia-ochyma-molodi-ta-robotodavciv-rezultaty-onlain-opytuvannia.html

Handel M.J. (2003) Skills mismatch in the labor market. Annual Review of Sociology. Vol. 29. № 1. P. 135–165.

Beaudry P., Green D., Sand B. (2016) The great reversal in the demand for skill and cognitive tasks. Journal of Labor Economics. Vol. 34. № 1. P. 199–247.

Колот А.М., Герасименко О.О. Модель зайнятості-ХХІ: трансформаційні ефекти цифровізації. Економіка та підприємництво. 2022. № 49(2). С. 124–148.

Колот А.М., Герасименко О.О. Темпоральність в координатах соціально-трудового розвитку: природа та драйвери трансформації. Вісник Київського нацiонального унiверситету iмені Тараса Шевченка. Економiка. 2022. № 3 (220). С. 12–21. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/2

Колот А.М., Герасименко О.О. Темпоральні імперативи соціально-трудового розвитку першої половини ХХІ століття. Економіка України. 2022. № 11(732). С. 3–25. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.003

Колот А.М., Герасименко О.О. Праця ХХІ: філософія змін, виклики, вектори розвитку. Київ : КНЕУ, 2021. 488 с.

Колот А.М., Герасименко О.О. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1(35). С. 97–125. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.097

Neuman S., Weiss A. (1995) On the effects of schooling vintage on experience-earnings profiles: Theory and evidence. European Economic Review, Vol. 39. № 5. P. 943–955. DOI: https://doi.org/10.1016/0014-2921(94)00019-V

Rosen S. (1975) Measuring the obsolescence of knowledge. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Backes-Gellner U., Janssen S. (2009) Skill obsolescence, vintage effects and changing tasks. Applied Economics Quarterly. Vol. 55. № 1. P. 83–104. DOI: https://doi.org/10.3790/aeq.55.1.83

Mincer J., Ofek H. (1982) Interrupted work careers: Depreciation and restoration of human capital (NBER Working Paper 0479). Cambridge, MA: NBER. DOI: https://doi.org/10.3386/w0479

Walter S., Lee J. D. (2022) How Susceptible are Skills to Obsolescence? A Task-Based Perspective of Human Capital Depreciation. Foresight and STI Governance, Vol. 16. № 2. P. 32–41. DOI: https://doi.org/10.17323/2500-2597.2022.2.32.41

Heckman J.J., Kautz T. (2012) Hard evidence on soft skills. Labour Economics. Vol. 19. № 4. P. 451–464.

Kautz T., Heckman J. J., Diris R., Ter Weel B., Borghans L. (2014) Fostering and measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. NBER Working Paper w20749. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Hanushek E. A., Woessmann L. (2008) The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature. Vol. 46. № 3. P. 607–668.

Becker, G. (1964). Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd Ed. Ch.: University of Chicago Press. Available at: https://www.academia.edu/35396287/HUMAN_CAPITAL_A_Theoretical_and_Empirical_Analysis_with_Special_Reference_to_Education_THIRD_EDITION

Schultz, T. W. (1960). Capital Formation by Education. The Journal of Political Economy. Vol. 68. № 6. P. 571–583. Available at: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258393

Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review. Vol. 51. No. 1. P. 1–17. Available at: https://www.ssc.wisc.edu/~walker/wp/wp-content/uploads/2012/04/schultz61.pdf

Mincer, J. (1962). On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications. The Journal of Political Economy. Vol. 70. № 5. P. 50–79. Available at: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258725

Denison, E. (1962). The Sources of Economic Growth in the US and Alternative Before US. N.Y.: Committee for Economic Development. 297 p.

Antoniuk, V.P. (2021). Liuds'kyj kapital Ukrainy v konteksti mizhnarodnykh porivnian': problemy i zavdannia joho rozvytku dlia zabezpechennia tekhnolohichnykh zmin [Human Capital of Ukraine in the Context of International Comparisons: Problems and Tasks of its Development to Ensure Technological Changes]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, 135–141. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).135-141 [in Ukrainian]

Kuznetsova, N.B. (2023). Hlobal'na paradyhma rozvytku liuds'koho kapitalu [The global paradigm of human capital development]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]

Russiian, O.A. (2021). Vplyv rozvytku "industrii 4.0" na liuds'kyj kapital promyslovoho pidpryiemstva: zarubizhnyj dosvid [The influences of the "industry 4.0" development on the human capital of the industrial enterprise: foreign experience]. Ekonomika promyslovosti, 4, 93–117. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2021.04.093 [in Ukrainian]

Stryzhak, O. (2022). Osoblyvosti vzaiemozv'iazku rivnia rozvytku liuds'koho kapitalu j tsyfrovykh tekhnolohij u konteksti formuvannia suspil'stva 5.0 [Features of the relationship between human capital development and digital technologies in the context of society 5.0 formation]. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 8(3), 224–243. [in Ukrainian]

Kolot, A.M.,  Herasymenko, O.O. (2018). Instytuty zajniatosti i dokhodiv v novij ekonomitsi: hlobal'ni trendy [Institutes of employment and income in the new economy: global trends]. Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii, 1, 195–235. [in Ukrainian]

Kolot A.M.,  Herasymenko O.O. (2018). Hlobal'ni tendentsii u sferi dokhodiv ekonomichno aktyvnoho naselennia [Global trends in the area of incomes of economically active population]. Visnyk Prykarpats'koho universytetu. Seriia Ekonomika, 13, 103–115. [in Ukrainian]

Hoteit, L., Perapechka, S., El Hachem, M.,  Stepanenko, A. (2020). Alleviating the Heavy Toll of the Global Skills Mismatch. Available at: https://www.bcg.com/publications/2020/alleviating-the-heavy-toll-of-the-global-skills-mismatch

OECD. Stat (2021). Mismatch. Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH#

A Future Skills Assessment Advances Lifelong Learning and Labor Productivity. Available at: https://www.bcg.com/industries/public-sector/future-skills-architect-tool

Alleviating the Heavy Toll of the Global Skills Mismatch. Available at: https://www.bcg.com/publications/2020/alleviating-the-heavy-toll-of-the-global-skills-mismatch

The skillful corporation. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/five-fifty-the-skillful-corporation

Navychky XXI stolittia ochyma molodi ta robotodavtsiv: rezul'taty onlajn-opytuvannia. Available at: https://pon.org.ua/novyny/9044-navychky-khkhi-stolittia-ochyma-molodi-ta-robotodavciv-rezultaty-onlain-opytuvannia.html

Handel, M.J. (2003). Skills mismatch in the labor market. Annual Review of Sociology. Vol. 29. № 1. P. 135–165.

Beaudry, P., Green, D.,  Sand, B. (2016). The great reversal in the demand for skill and cognitive tasks. Journal of Labor Economics, 34(1), 199–247.

Kolot, A.M.,  Herasymenko, O.O. (2022) Model' zajniatosti-KhKhI: transformatsijni efekty tsyfrovizatsii [Employment model-XXI: transformational effects of digitalization]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 49(2), 124–148. [in Ukrainian]

Kolot, A.M.,  Herasymenko, O.O. (2022). Temporalnist v koordynatakh sotsial'no-trudovoho rozvytku: pryroda ta drajvery transformatsii [Temporality in the coordinates of the 21st century social and labor development: the nature and drivers of transformation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 3(220), 12–21. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/2 [in Ukrainian]

Kolot, A. M.,  Herasymenko, O. O. (2022). Temporal'ni imperatyvy sotsial'no-trudovoho rozvytku pershoi polovyny XXI stolittia [Temporal imperatives of social and labor development in the first half of the xxi century]. Ekonomika Ukrainy, 11(732), 3–25. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.11.003 [in Ukrainian]

Kolot, A.M., & Herasymenko, O.O. (2021). Pratsia XXI: filosofiia zmin, vyklyky, vektory rozvytku [Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development]. Kyiv, KNEU imeni Vadyma Hetmana. [in Ukrainian]

Kolot, A.M., & Herasymenko, O.O. (2019). Sotsialno-trudovyi rozvytok u XXI stolitti: do pryrody hlobalnykh zmin, novykh mozhlyvostei,obmezhen i vyklykiv [Social and labor development in the XXI century: to the nature of global changes, new opportunities, limitations and challenges]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1(35), 97–125. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.097 [in Ukrainian]

Neuman, S., Weiss, A. (1995). On the effects of schooling vintage on experience-earnings profiles: Theory and evidence. European Economic Review, 39(5), 943–955. DOI: https://doi.org/10.1016/0014-2921(94)00019-V

Rosen, S. (1975) Measuring the obsolescence of knowledge, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Backes-Gellner, U., Janssen S. (2009). Skill obsolescence, vintage effects and changing tasks. Applied Economics Quarterly, 55(1), 83–104. DOI: https://doi.org/10.3790/aeq.55.1.83

Mincer, J., Ofek, H. (1982). Interrupted work careers: Depreciation and restoration of human capital (NBER Working Paper 0479), Cambridge, MA: NBER. DOI: https://doi.org/10.3386/w0479

Walter, S., Lee, J. D. (2022). How Susceptible are Skills to Obsolescence? A Task-Based Perspective of Human Capital Depreciation. Foresight and STI Governance, 16(2), 32–41. DOI: https://doi.org/10.17323/2500-2597.2022.2.32.41

Heckman, J.J., Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour Economics, 19(4), 451–464.

Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., Borghans, L. (2014) Fostering and measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. NBER Working Paper w20749. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Hanushek, E.A., Woessmann, L. (2008) The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 46(3), 607–668.

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Колот, А., Герасименко, О., & Шевченко, А. (2023). НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ «ІНДУСТРІЇ 4.0»: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ