ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМОЗНАВСТВА

Ключові слова: музейний туризм, об’єкт музейного туризму, музейне туризмознавство, музеї, функції музеїв, розвиток туризму

Анотація

В статті розглянуто питання, пов’язані з визначенням об’єктів музейного туризму та їхнім впливом на розвиток туризму в цілому. Окреслено підходи до визначення об’єктів музейного туризму, а також висвітлено основні проблеми, які виникають у зв'язку з цим. Вивчення теоретичних та практичних аспектів організації та розвитку музейного туризму дозволяє створювати ефективні стратегії розвитку музейного туризму, які враховують потреби туристів, можливості музеїв та їхній імідж, а також економічні та соціальні аспекти. Дослідження різноманітних форм та методів музейної діяльності також дозволяє розробляти нові та цікаві експозиції та програми, які можуть приваблювати туристів та збільшувати їхній інтерес до музейних об’єктів, змінюючи традиційні функції музеїв та формуючи нові функції (зокрема, рекреаційну та комунікативну).

Посилання

Архітектура і монументальне мистецтво. Музей. URL: http://slovopedia.org.ua/44/53404/297996.html

Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. Екскурсознавство і музеєзнавство. Київ : Альтерпрес, 2012. 444 с.

Балабанов Г.В. Музеї як чинник розвитку туризму: європейський досвід та українські реалії. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія / за заг. редакцією М.Ю. Барна. Львів, 2018. С. 338–360.

Закон України «Про музеї та музейну справу». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр

Любіцева О. О., Шпарага Т. І. Музейний туризм. Київ, 2021. 150 с.

Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ : Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.

Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ : Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.

International Council of Museums. URL: http://icom.museum

International Tourism Highlights, 2020 Edition | World Tourism Organisation. – URL: https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/978928442245

Arkhitektura i monumentalne mystetstvo. Muzei [Architecture and Monumental Art. Museum]. Available at: http://slovopedia.org.ua/44/53404/297996.html (in Ukrainian)

Babarytska V.K., Korotkova A.Ya., Malynovska O.Yu. (2012) Ekskursoznavstvo i muzeieznavstvo [Guided Tours and Museum Studie]. Kyiv : Alterpres, 444 p. (in Ukrainian)

Balabanov H.V. (2018) Muzei yak chynnyk rozvytku turyzmu: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii [The museum as a factor in the development of tourism: European experience and Ukrainian realities]. Funktsionuvannia ta perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy : monohrafiia. Lviv, pp. 338–360. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro muzei ta muzeinu spravu» [The Law of Ukraine «On Museums and Museum Affairs»]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр (in Ukrainian)

Liubitseva O.O., Shparaha T.I. (2021) Muzeinyi turyzm [Museum Tourism]. Kyiv, 150 p. (in Ukrainian)

Polyvach K.A. (2012) Kulturna spadshchyna ta yii vplyv na rozvytok rehioniv Ukrainy [Cultural heritage and its influence on the development of regions of Ukraine]. Kyiv, 208 p. (in Ukrainian)

International Council of Museums. Available at: http://icom.museum

International Tourism Highlights, 2020 Edition | World Tourism Organisation. Available at: https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/978928442245

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Сайчук, В., Дудник, І., & Пестушко, В. (2023). ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМОЗНАВСТВА. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-6