ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ У КОМПЛЕКСІ ПРОСУВАННЯ

Ключові слова: digital-маркетинг, інструменти digital-маркетингу, канали digital-маркетингу, інтернет, реклама

Анотація

У статті актуалізовано питання digital-маркетингу. Розкрите питання щодо сутності поняття «digital-маркетинг». Обґрунтована відповідь щодо відмінностей «цифрового маркетингу» та «маркетингу в інтернеті». Присутня розгорнута відповідь, на питання: «що є основними інструментами digital-маркетингу та каналами його розподілу». Наведені приклади реалізації декількох з перелічених каналів. Обґрунтована принципова відмінність сучасних засобів digital-маркетингу від минулих, які наразі не мають такої високої ефективності, як раніше. До інструментів digital-маркетингу відносяться заходи, які дозволяють оповістити велика кількість людей або привернути увагу цільової аудиторії до продукції або послуг компанії, організації. дається характеристика основних ефективних інтегрованих інструментів digital-маркетингу. Особливу увагу відведено ефективності соціальних медіа каналів. Автором проведено SWOT-аналіз, який допоміг визначити сильні та слабкі сторони використання digital-маркетингу. На основі отриманої інформації зроблені аргументовані висновки.

Посилання

Васильців Н.М. Сучасні тренди digital-маркетингу. Електронне наукове фахове видання. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 15. С. 232–236.

Коваль Н.В. Digital-маркетинг як інноваційний інструмент управління комунікаціями. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37880/1/152.pdf. (дата звернення: 15.03.2021).

Digital – marketing. Рекламна агенція: Super Media. URL: https://www.s-media.com.ua/articles/entry/digital-marketing. (дата звернення: 18.03.2021).

Венгер Є.І. Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 4. C. 204–213.

Васильців Н.М. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку Індустрії 4.0. Електронне наукове фахове видання. Економіка і суспільство. 2019. № 2 (64). С. 35–40.

Vasyltsiv N.M. (2018) Suchasni trendy didzhytal marketynhu-marketynhu [Modern trends in digital marketing]. Elektronne naukove fakhove vydannia. Ekonomika i suspilstvo, vol. 15, pp. 232−236.

Koval N.V. Didzhytal-marketynh yak innovatsiinyi instrument upravlinnia komunikatsiiamy [Digital marketing as an innovative communication management tool]. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37880/1/152.pdf. (accessed 15 March 2021).

Reklamna ahentsiia: Super Media. Digital – marketing (unpublished). Retrieved from: https://www.s-media.com.ua/articles/entry/digital-marketing. (accessed 18 March 2021).

Venher Ye.I. (2017) Didzhytel-marketynh: cuchasni trendy ta perevahy [Digital marketing: current trends and benefits] Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 204−213.

Vasyltsiv N.M. (2019) Tsyfrovyi marketynh yak skladnyk perspektyvnoho napriamu rozvytku Industrii 4.0. [Digital marketing as a constituent of the promising direction of industry 4.0 development]. Elektronne naukove fakhove vydannia. Ekonomika i suspilstvo, vol. 4 (64), pp. 35−40.

Переглядів статті: 759
Завантажень PDF: 804
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гарматюк, О. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ У КОМПЛЕКСІ ПРОСУВАННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3
Розділ
МАРКЕТИНГ