РИНОК КРИПТОАКТИВІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ

Ключові слова: інформаційні технології, цифрові об’єкти, віртуальні об’єкти, криптоактиви, блокчейн

Анотація

Сучасна економіка стрімко розвиває свою віртуальну сферу, зростає роль цифрових технологій у реальному секторі. Хоча криптоактиви існують тільки у цифровому форматі, вони можуть стати фінансовим інструментом, який сьогодні необхідний суспільству. Розвиток економіки та цифрових технологій призвів до появи нової групи об'єктів, яка називається "віртуальні активи". Криптоактиви – це приклад таких об'єктів, які мають відсутність матеріальної форми та самостійну майнову цінність, що створюється за допомогою інформаційних технологій та блокчейн-системи. На сьогодні, криптоактиви не можна використовувати як офіційні гроші, валюту, платіжний засіб, електронні гроші або цінні папери. Проте все більше компаній використовують їх у своїй діяльності. Торговельні підприємства не мають юридичного зобов'язання приймати криптоактиви як засоби платежу, але їх використання несе ризики, такі як значні цінові коливання та можливість шахрайства. Фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати ці ризики перед здійсненням операцій з криптоактивами. Також, низький рівень освіченості населення у цій сфері становить велику проблему.

Посилання

Київстар. Україна у ТОП-3 з використання криптовалюти. Що це означає для бізнесу | Kyivstar Business Hub. Kyivstar Business Hub. URL: https://hub.kyivstar.ua/news/ukrayina-u-top-3-z-vykorystannya-kryptovalyuty-shho-cze-oznachaye-dlya-biznesu/

Кривенко К. Криптоактивність. Протиправне заволодіння криптоактивами. Юридична практика. 2021. № 35-36.

Логойда В. Перспективи врегулювання правового статусу криптовалюти в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Т. 63. С. 152–157.

Муравський О. Основні тенденції розвитку ринку криптовалют. 2018. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/34728

Овчаренко А. Правове регулювання віртуальних активів та криптовалют в Україні: сучасний стан і перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 201–202.

Опанасюк В. Розбудова криптоіндустрії України: від практичного досвіду до цифрового лідерства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 1. С. 209–214.

Рейтинг Найпопулярніших Криптовалютних Бірж за Обсягом | CoinMarketCap. CoinMarketCap. URL: https://coinmarketcap.com/uk/rankings/exchanges/

Тригуб О., Пасевич Д. Міжнародний досвід створення системи регулювання ринку криптоактивів. Регулювання та перспективи ринку криптоактивів : збірник матеріалів наукового форуму КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 2018. С. 86–89.

''Це не гроші!'' Економіст пояснив, без чого не виживе криптовалюта. OBOZREVATEL NEWS. URL: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/bez-dolara-nemae-zhittya-ekonomist-dav-prognoz-schodo-rozvitku-kriptovalyuta.htm

2022 Global Cryptocurrency Adoption Index – Chainalysis. Chainalysis. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

Global Cryptocurrency Ownership Data 2023 – TripleA. TripleA. URL: https://triple-a.io/crypto-ownership-data/

Haber S., Stornetta W. S. Secure names for bit-strings. The 4th ACM conference, Zurich, Switzerland, 1–4 April 1997. New York, New York, USA, 1997. DOI: https://doi.org/10.1145/266420.266430

Khutorna M., Zaporozhets S., Tkachenko Y. CENTRAL BANKS’ DIGITAL CURRENCIES: WORLD TRENDS AND PROSPECTS IN UKRAINE. 61. 2021. No. 61. P. 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12

Liu Y., Tsyvinski A. Risks and returns of cryptocurrency. SSRN Electronic Journal. 2018. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3226952

Money and Trust: Lessons from the 1620s for Money in the Digital Age. Search eLibrary:: SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119402

Qmall is the next generation cryptocurrency exchange. Qmall - The next generation cryptocurrency exchange. URL: https://qmall.io/

Yatsyk T. Concept of crypto-assets in the financial accounting system. Young Scientist. 2019. Vol. 2, no. 66. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-64

Kyivstar. (2022, 18 жовтня). Ukraina u TOP-3 z vykorystannia kryptovaliuty. Shcho tse oznachaie dlia biznesu [Ukraine is in the TOP-3 for the use of cryptocurrency. What it means for business]. Kyivstar Business Hub. Available at: https://hub.kyivstar.ua/news/ukrayina-u-top-3-z-vykorystannya-kryptovalyuty-shho-cze-oznachaye-dlya-biznesu/

Kryvenko, К. (2021). Kryptoaktyvnist. Protypravne zavolodinnia kryptoaktyvamy [Cryptoactivity. Illegal possession of crypto-assets]. Yurydychna Praktyka – Legal Practice, (35-36).

Lohoida, V. (2021). Perspektyvy vrehuliuvannia pravovoho statusu kryptovaliuty v Ukraini [Prospects for regulating the legal status of cryptocurrency in Ukraine]. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia: Pravo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Law, 63, 152–157.

Muravskyi, О. (2018). Osnovni tendentsii rozvytku rynku kryptovaliut [The main trends in the development of the cryptocurrency market]. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/34728

Ovcharenko, А. (2020). Pravove rehuliuvannia virtualnykh aktyviv ta kryptovaliut v Ukraini: Suchasnyi stan i perspektyvy [Legal regulation of virtual assets and cryptocurrencies in Ukraine: Current state and prospects]. Yurydychnyi Naukovyi Elektronnyi Zhurnal – Legal Scientific Electronic Journal, 4, 201–202.

Opanasiyk, V. (2022). Rozbudova kryptoindustrii Ukrainy: Vid praktychnoho dosvidu do tsyfrovoho liderstva [Development of Ukraine's crypto industry: From practical experience to digital leadership]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu. Ekonomichni Nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, (1), 209–214.

Top Cryptocurrency Spot Exchanges. CoinMarketCap. Available at: https://coinmarketcap.com/uk/rankings/exchanges/

Tryhub, O., & Pasevych, D. (2018). Mizhnarodnyi dosvid stvorennia systemy rehuliuvannia rynku kryptoaktyviv [International experience of creating a regulatory system for the crypto-asset market]. У Rehuliuvannia ta perspektyvy rynku kryptoaktyviv: Zbirnyk materialiv naukovoho forumu KNEU im. vadyma hetmana (p. 86–89).

'Tse ne hroshi!'' Ekonomist poiasnyv, bez choho ne vyzhyve kryptovaliuta ["This is not money!" The economist explained, without which cryptocurrency cannot survive]. OBOZREVATEL NEWS. Available at: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/bez-dolara-nemae-zhittya-ekonomist-dav-prognoz-schodo-rozvitku-kriptovalyuta.htm

2022 Global Cryptocurrency Adoption Index – Chainalysis. Chainalysis. Available at: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

Global Cryptocurrency Ownership Data 2023 – TripleA. TripleA. Available at: https://triple-a.io/crypto-ownership-data/

Haber, S., & Stornetta, W. S. (1997). Secure names for bit-strings. У The 4th ACM conference. ACM Press. DOI: https://doi.org/10.1145/266420.266430

Khutorna, M., Zaporozhets, S., & Tkachenko, Y. (2021). CENTRAL BANKS’ DIGITAL CURRENCIES: WORLD TRENDS AND PROSPECTS IN UKRAINE. 61, (61), 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12

Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency. SSRN Electronic Journal. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3226952

Money and Trust: Lessons from the 1620s for Money in the Digital Age. Search eLibrary: SSRN. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119402

Qmall is the next generation cryptocurrency exchange. Qmall – The next generation cryptocurrency exchange. Available at: https://qmall.io/

Yatsyk, T. (2019). Concept of crypto-assets in the financial accounting system. Young Scientist, 2(66). DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-64

Переглядів статті: 218
Завантажень PDF: 757
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Ерастов, В., & Гудзь, Г. (2023). РИНОК КРИПТОАКТИВІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ