ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: підприємство, система, економічна стійкість, стратегічне забезпечення, операційний менеджмент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження основних елементів стратегічного забезпечення економічної стійкості в системі операційного менеджменту підприємства. У ній проаналізовано різні теоретичні підходи щодо визначення поняття «економічна стійкість» з позиції операційного менеджменту. Визначено фактори, що можуть впливати на економічну стійкість підприємства та досліджено різноманітні методики вітчизняних вчених для стратегічного забезпечення економічної стійкості підприємства із врахуванням впливу системи операційного менеджменту. Виділено основні елементи стратегічного забезпечення економічної стійкості підприємства в системі операційного менеджменту підприємства через визначення головних принципів їх формування. На підставі отриманих результатів встановлено, що дотримання вищенаведених елементів-принципів формування стратегічного забезпечення економічної стійкості в системі операційного менеджменту підприємства покликане створити для нього сприятливі умови для подальшого ефективного функціонування й розвитку.

Посилання

Дробишева О. О., Гюльназарян О. О. Економічна стійкість підприємства та шляхи її забезпечення. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_077.pdf

Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підручник. Київ: Каравела, 2018. 480 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Кушнірук В. С. Операційний менеджмент: опорний конспект лекцій. Миколаїв : МНАУ, 2017. 124 с.

Левицький В. В. Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства. Галицький економічний вісник. Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014. Вип. 45. С. 117–122.

Маркіна І. А., Помаз О. М., Помаз Ю. В. Операційний менеджмент: навчальний посібник. Полтава : ПДАА, 2019. 230 с.

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.

Фещур Р. В., Баранівська X. С. Економічна стійкість підприємства – становлення понятійного базису. Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. № 684. С. 284–290.

Drobysheva, O. O., Hiulnazarian, O. O. (2014). Ekonomichna stiikist pidpryiemstva ta shliakhy yii zabezpechennia. [Economic sustainability of the enterprise and ways to ensure it]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic bulletin of the Zaporizhzhya state engineering academy. Retrieved from: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_077.pdf [in Ukrainian].

Ihnatieva, I. A. (2018). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Karavela [in Ukrainian].

Kuzmin, O. Ye., & Melnyk, O. H. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Kushniruk, V. S. (2017). Operatsiinyi menedzhment [Operational management]. Mykolaiv : MNAU [in Ukrainian].

Levytskyi, V. V. (2014). Formuvannia kompleksnoi systemy pokaznykiv zabezpechennia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva [Formation of a complex system of indicators for ensuring the economic sustainability of the enterprise]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician economic bulletin, № 45, 117–122 [in Ukrainian].

Markina, I. A., Pomaz, O. M., Pomaz, Yu. V. (2019). Operatsiinyi menedzhment [Operational management]. Poltava : PDAA [in Ukrainian].

Sumets, O. M. (2021). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kharkiv : KhNUVS [in Ukrainian].

Feshchur, R. V., Baranivska, X. S. (2010) Ekonomichna stiikist pidpryiemstva – stanovlennia poniatiinoho bazysu. [Economic sustainability of the enterprise – formation of a conceptual basis]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Problems of economics and management. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». № 684, 284–290 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Левицький, В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ