ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: міграція, війна, економічний розвиток

Анотація

Метою дослідження є аналіз впливу міграційних процесів на економіку України. Основним завданням є визначення поточного стану міграції в Україні та її впливу на економічні показники країни, включаючи ВВП, рівень зайнятості, інфляцію та інвестиційний клімат. Для досягнення цієї мети в дослідженні використовується поєднання кількісних та якісних методів, включаючи статистичний аналіз та експертні інтерв’ю. Результати дослідження показують, що війна, яка триває в Україні, а також пов’язане з нею переміщення людей мали значний негативний вплив на економіку країни. Зменшення чисельності населення та робочої сили призвело до скорочення споживчого попиту та виробництва, а також зменшення податкових надходжень. Відсутність іноземних інвестицій та обмеженість експортних можливостей ще більше посилили ці проблеми. Війна в Україні призвела до серйозних демографічних та економічних наслідків для країни, і для пом’якшення негативних наслідків необхідно вжити негайних заходів. Необхідно розробити довгострокову стратегію для підтримки демографічного та економічного розвитку країни, включаючи політику, спрямовану на залучення інвестицій, створення робочих місць і підтримку міграції. Пріоритетами такої політики мають стати утримання робочої сили, залучення іноземних інвестицій та покращення інвестиційного клімату. Крім того, пропонується, щоб уряд України визначив пріоритетом інвестиції в освіту та професійну підготовку для підвищення кваліфікації робочої сили та сприяння розвитку підприємництва. Результати цього дослідження є актуальними для політиків, економістів та власників бізнесу, які зацікавлені в розумінні впливу міграції на економіку України. Рекомендації можуть бути використані для розробки ефективної політики, спрямованої на пом’якшення негативних наслідків міграції та сприяння економічному зростанню.

Посилання

Подра О., Петришин Н. Міграційні процеси в Україні: обсяги, причини та наслідки. Economic Analysis. 2021. Volume 31. No. 3. URL: www.econa.org.ua

Голота Н. П., Михайлов Р. І., Машталір, М. О. Вплив цифровізації на міграційні процеси: правові аспекти. Академічні візії. 2023. № 17. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/257

Томашук І., Болтовська Л. Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-50

Попик О. Екологічно-економічні аспекти міграційних процесів. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-39

Швець М., Задаля Д. Поняття та види суб'єктів міграційних процесів. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу : зб. тез доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 60-річчю Хмельницького національного університету, 17 квітня 2022 р. Хмельницький : ХНУ, 2022. URL: https://pravo.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/zbirnyk_2022.pdf#page=257

Щербанюк О. В. Міграційні процеси та подолання кордонів: діапазони переміщення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Т. 2 № 73. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/269005

Cімахова А. О., Церковний І. О. Міграційні процеси в Україні в умовах війни: соціальний аспект. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 4(102). С. 61–64. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-61-64

Кудин С. І., Федик М. В., Фурман Д. Г. Управління людським капіталом в умовах пандемічної нестабільності. Наукові перспективи. 2022. № 4(22). С. 194–207. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-194-207

Стародубов О. Міграційна криза – масштаб, економічні наслідки і шляхи подолання. Українська правда. 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/2/7361562/

Жирій К. У Нацбанку розповіли, що буде з ВВП України в найближчі роки. Уніан. 2023. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/u-nacbanku-rozpovili-shcho-bude-z-vvp-ukrajini-v-nayblizhchi-roki-12123285.html

Кількість робочої сили в Україні до 2050 року зменшиться на 30%. Inventory. 2019. URL: https://investory.news/kilkist-robochoi-sili-v-ukraini-do-2050-roku-zmenshitsya-na-30/

Ненароджене економічне зростання. UIFuture. 2021. URL: https://uifuture.org/publications/dopovid-nenarodzhene-ekonomichne-zrostannya/

Центр Разумкова. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. 2017. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2017-PENSII.pdf

Podra, O., & Petryshyn, N. (2021). Mihratsiyni protsesy v Ukrayini: obsyahy, prychyny ta naslidky [Migration processes in Ukraine: volumes, causes and consequences]. Economic Analysis, 31(3). [in Ukrainian]

Holota, N. P., Mykhailov, R. I., & Mashtalir, M. O. (2023). Vplyv tsyfrovizatsii na mihratsiyni protsesy: pravovi aspekty [The impact of digitization on migration processes: legal aspects]. Akademichni Viziji, (17). Retrieved from: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/257 [in Ukrainian]

Tomashuk, I., & Boltovska, L. (2022). Mihratsiyni protsesy u konteksti hlobalizatsiyi svitovoyi ekonomiky [Migration processes in the context of globalization of the world economy]. Ekonomika ta suspilstvo, (40). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-50 [in Ukrainian]

Popik, O. (2022). Ekolohichno-ekonomichni aspekty mihratsiynykh protsesiv [Ecological and economic aspects of migration processes]. Ekonomika ta suspilstvo, (36). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-39 [in Ukrainian]

Shvets, M., & Zadalya, D. (2022). Poniattya ta vudy subyektiv mihratsiynykh protsesiv [Concepts and types of migration process subjects]. Harmonizatsiya zakonodavstva Ukrayiny z pravom Yevropeyskoho Soyuzu: zb. tez dopovidey III Vseukrayinskoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 60-richchiu Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 17 kvitnya 2022 r.. Khmelnytsky: KhNU. Retrieved from: https://pravo.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/zbirnyk_2022.pdf#page=257 [in Ukrainian]

Shcherbaniuk, O. V. (2022). Mihratsiyni protsesy ta podolannya kordoniv: diapazony peremishchennia [Migration processes and overcoming borders: ranges of movement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, 2(73). Retrieved from: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/269005 [in Ukrainian]

Simakhova, A. O., & Tserkovnyi, I. O. (2022). Mihratsiyni protsesy v Ukrayini v umovakh viyny: sotsialnyi aspekt [Migration processes in Ukraine in the conditions of war: social aspect]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 4 (102), 61–64. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-61-64 [in Ukrainian]

Kudyn, S., Fedyk, M., & Furman, D. (2022). Upravlinnia liudskym kapitalom v umovakh pandemichnoi nestabilnosti [Human capital management in the conditions of pandemic instability]. Naukovi perspektyvy, 4(22), 194–207. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-194-207 [in Ukrainian]

Starodubov, O. (2022). Mihratsiyna kryza – masshtab, ekonomichni naslidky i shliakhy podolannia [Migration crisis – scale, economic consequences and ways to overcome]. Ukrayinska Pravda. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/2/7361562/ [in Ukrainian]

Zhiriĭ, K. (2023). U Natsbanku rozpovily, shcho bude z VVP Ukrainy v naĭblyzhchi roky [The National Bank revealed what will happen to the GDP of Ukraine in the coming years]. Unian. Retrieved from: https://www.unian.ua/economics/finance/u-nacbanku-rozpovili-shcho-bude-z-vvp-ukrajini-v-nayblizhchi-roki-12123285.html [in Ukrainian]

Kilkist robochoi syly v Ukraini do 2050 roku zmenshytʹsya na 30% [The number of workforce in Ukraine will decrease by 30% by 2050]. Inventory. (2019). Retrieved from: https://investory.news/kilkist-robochoi-sili-v-ukraini-do-2050-roku-zmenshitsya-na-30/ [in Ukrainian]

Nenarodzhene ekonomichne zrostannia [Unborn economic growth]. UIFuture. (2021). Retrieved from: https://uifuture.org/publications/dopovid-nenarodzhene-ekonomichne-zrostannya/ [in Ukrainian]

Tsentr Razumkova. (2017). Finansovi, sotsialni ta pravovi aspekty pensiinoi reformy v Ukraini [Financial, social and legal aspects of pension reform in Ukraine]. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2017-PENSII.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 346
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Горбань, С., Біленко, О., & Трубнік, Т. (2023). ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-26
Розділ
ЕКОНОМІКА