ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, економічна криза, податкова політика, податки, спрощена і загальна системи оподаткування, механізм податкової політики

Анотація

Механізм податкової політики є базисом для функціонування фіскального сектору держави, раціональність його побудови виступає гарантією збереження конкурентної позиції країни на світовому ринку, впливає на перспективи її розвитку, а також підтримки і зміцнення фінансової стійкості, платоспроможності і стабільності економічних процесів. Відтак, трансформація механізму податкової політики в умовах воєнного стану є невід’ємним кроком на шляху адаптації фіскального сектору України до новоутворених обставин. Актуальні зміни у структурі податкового механізму є критично важливими, вони зумовлені потребами держави у визначені подальшої стратегії і тактики дій, а також потребами бізнесу, який опинився у безпрецедентно складних умовах господарювання і не здатен зберігати ефективність діяльності без належної підтримки. Відповідно, важливість дослідження даної проблематики зумовлена нагальною потребою у аналізі реалізованих змін, а також визначенні їх ефективності на шляху пошуку оптимального плану адаптації механізму податкової політики до реалій війни. Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження сучасних трансформацій, реалізованих з метою адаптації механізму податкової політики України до умов повномасштабної війни. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення. В ході написання роботи було детерміновано сутність механізму податкової політики, а також основні трансформації, яких він зазнав під впливом воєнних подій в Україні. Було охарактеризовано основі зміни, внесені до податкового законодавства з метою оптимізації роботи фіскального сектору, зниження податкового навантаження на бізнес, його підтримки та стимулювання. Авторами було проаналізовано оновлення у вимогах щодо нарахування і сплати податків в умовах воєнного стану, досліджено динаміку податкових надходжень, а також окреслено результати проведених трансформацій.

Посилання

Десятнюк О., Марченко Л. Науково-методичні детермінанти податкової політики в умовах трансформації національної економіки. Світ фінансів. Фіскальна і монетарна політика. 2021. №4 (69). С. 8–19.

Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Developmentю 2021. № 10(1). P. 42. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42

Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Мельник В. М., Руденко В. В. Вплив фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні. Проблеми економіки. Фінанси та банківська справа. 2022. № 2 (52). С. 145–162.

Kaneva T., Chugunov I., Pasichnyi M., Nikitishin A., Husarevych N. Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19. Problems of Sustainable Development. 2022. P. 102–109. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4220926

Руденко В. В. Ідентифікація функціональних складових фіскального механізму регулювання інвестиційного розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 73–78.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану: Закон України №2118-ІХ від 07.03.2022 року. Офіційний вісник України. 2022. №33. С. 26. Ст. 1721.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України №2120-ІХ від 17.03.2022 року. Офіційний вісник України. 2022. №33. С. 29. Ст. 1722.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану: Закон України №2142-ІХ від 05.04.2022 року. Офіційний вісник України. 2022. №32. С. 34. Ст. 1693.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану: Закон України №2173-IX від 01.04.2022 року. Офіційний вісник України. 2022. №33. С. 94. Ст. 1748.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки: Проєкт Закону України №8131 від 17.10.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40674

Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (за період 01.10 – 31.10.2022) / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/

У 2022 році до державного бюджету надійшло 698,7 млрд гривень / Пресслужба Державної податкової служби України, 2023. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/644526.html

Desjatnjuk, O., Marchenko, L. (2021). “Naukovo-metodychni determinanty podatkovoi' polityky v umovah transformacii' nacional'noi' ekonomiky” [Scientific and methodical determinants of tax policy in the conditions of transformation of the national economy]. Svit finansiv. Fiskal'na i monetarna polityka – The world of finance. Fiscal and monetary policy, 4 (69), 8–19. [in Ukrainian]

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 42. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42

Nikitishyn, A. O. (2019). Podatkova polityka v umovah ekonomichnyh peretvoren' [Tax policy in conditions of economic transformations]. Kyi'v: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. [in Ukrainian]

Mel'nyk, V. M., Rudenko, V. V. (2022). “Vplyv fiskal'nogo mehanizmu na investycijnyj rozvytok sub’jektiv gospodarjuvannja u krai'nah ES i v Ukrai'ni” [The influence of the fiscal mechanism on the investment development of business entities in EU countries and Ukraine]. Problemy ekonomiky. Finansy ta bankivs'ka sprava – Problems of the economy. Finance and banking, 2 (52), 145–162. [in Ukrainian]

Kaneva, T., Chugunov, I., Pasichnyi, M., Nikitishin, A., Husarevych, N. (2022). “Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19”. Problems of Sustainable Development, 102–109. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4220926

Rudenko, V. V. (2020). “Identyfikatsiia funktsionalnykh skladovykh f iskalnoho mekhanizmu rehuliuvannia investytsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky“ [Identification of Functional Components of the Fiscal mechanism of Regulation of Investment Development of the national Economy]. Ekonomika ta derzhava, 7, 73–78.

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo osoblyvostej opodatkuvannja ta podannja zvitnosti u period dii' vojennogo stanu: pryiniatyi 07.03.2022 roku №2118-ІХ [Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the specifics of taxation and reporting during the period of martial law from March 07 2022, №2118-ІХ ]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny – Official Gazette of Ukraine, 33, 26, 1721. [in Ukrainian]

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo dii' norm na period dii' vojennogo stanu: pryiniatyi 17.03.2022 roku №2120-ІХ [Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the effect of norms during the period of martial law from March 17 2022, №2120-ІХ]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny – Official Gazette of Ukraine, 33, 29, 1722. [in Ukrainian]

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo vdoskonalennja zakonodavstva na period dii' vojennogo stanu: pryiniatyi 05.04.2022 №2142-ІХ [Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the improvement of legislation for the period of martial law from April 04 2022, №2142-ІХ]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny – Official Gazette of Ukraine, 32, 34, 1693. [in Ukrainian]

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo administruvannja okremyh podatkiv u period vojennogo, nadzvychajnogo stanu: pryiniatyi 01.04.2022 №2173-IX [Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the administration of certain taxes during the period of martial law and state of emergency from April 01 2022, №2173-IX]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny – Official Gazette of Ukraine, 33, 94, 1748. [in Ukrainian]

Projekt Zakonu Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny shhodo implementacii' mizhnarodnogo standartu avtomatychnogo obminu informacijeju pro finansovi rahunky: pryiniatyi 17.10.2022 №8131 [Draft Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the implementation of the international standard of automatic exchange of information on financial accounts from October 17 2022, №8131]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40674

National Institute of Strategic Studies (2022). Ogljad instrumentiv pidtrymky finansovoi' stijkosti v umovah vojennogo stanu v Ukrai'ni (za period 01.10 – 31.10.2022) [Overview of tools for supporting financial stability in the conditions of martial law in Ukraine (for the period 01.10 – 31.10.2022)]. Available at: https://niss.gov.ua/news/

Press Service of the State Tax Service of Ukraine (2023). U 2022 roci do derzhavnogo bjudzhetu nadijshlo 698,7 mlrd gryven' [In 2022, the state budget received 698.7 billion hryvnias]. Available at: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/644526.html

Переглядів статті: 317
Завантажень PDF: 220
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Біленко, О., & Савченко, С. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-19
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають