ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: проблеми розвитку економіки, інтелектуалізація, інновації, інвестиції, експортно-орієнтоване виробництво

Анотація

У науковій статті висвітлено підґрунтя економічних проблем в нашій країні, а також проаналізовано інтелектуалізацію експортно-орієнтованого виробництва в Україні. Проаналізовано основні тенденції протягом становлення економіки нашої держави, проблеми, які виникали в ході цього шляху. Здійснено аналізування розвитку інтелектуалізації в межах України. Досліджено у ході чого виникають проблеми з розвитком економіки країни впродовж періоду від незалежності, чому інтелектуалізація має суттєвий вплив на оптимізацію процесів економіки. Визначено перспективи розвитку інтелектуалізації експортно-орієнтованого виробництва. Під час виконання дослідження визначено, що інтелектуалізація експортно-орієнтованого виробництва допомогла б уникнути багатьох проблем, які ми спостерігаємо в умовах сьогодення. Наведено пропозиції щодо підвищення основних економічних показників та зменшення ризиків розвитку економіки.

Посилання

Три вектори: нова економічна доктрина для України. Новини України та Світу. Головні і останні новини – НВ. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/ekonomika-ukrajini-tri-naybilshi-problemi-novini-ukrajini-50114026.html

Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16009

Брюховецька Н., Богуцька О. Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 92–100. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170203/14-Briuhovetska.pdf?sequence=1

Експорт та імпорт України (2005-2021). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170203

SumDU Repository: Інтелектуалізація господарської діяльності як конкурентна перевага в умовах переходу до “економіки знань”. SumDU Repository: Home. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2796

Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 340 c.

Уголькова О., Залізна Л. Ментальне здоров'я як основа мотивування до інтелектуальної активності працівників. Бізнес Інформ. 2021. Т. 527, № 12. С. 263–268. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-263-268

Try vektory: nova ekonomichna doktryna dlia Ukrainy. Novyny Ukrainy ta Svitu. Holovni i ostanni novyny – NV (Novoe Vremia) [Three vectors: a new economic doctrine for Ukraine]. Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/ekonomika-ukrajini-tri-naybilshi-problemi-novini-ukrajini-50114026.html

Problemy rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ta rol derzhavy. Domashnia storinka [Problems of the development of the economy of Ukraine in the conditions of globalization and the role of the state]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16009

Briukhovetska N., Bohutska O. (2020) Intelektualizatsiia pidpryiemstv: pidkhody, sutnist, struktura [Intellectualization of enterprises: approaches, essence, structure]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. № 1(59). P. 92–100. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170203/14-Briuhovetska.pdf?sequence=1

Eksport ta import Ukrainy (2005-2021). Stavky, yndeksy, taryfy [Export and import of Ukraine (2005-2021). Rates, indexes, tariffs]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Intelektualizatsiia pidpryiemstv: pidkhody, sutnist, struktura [Intellectualization of enterprises: approaches, essence, structure]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170203

SumDU Repository: Intelektualizatsiia hospodarskoi diialnosti yak konkurentna perevaha v umovakh perekhodu do “ekonomiky znan” [Repository of Sumy State University: Intellectualization of economic activity as a competitive advantage in the conditions of the transition to the "knowledge economy"]. SumDU Repository: Home. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2796

Sytnyk Y.S. (2017) Intelektualizatsiia system menedzhmentu pidpryiemstv: kontseptsiia, systemnyi monitorynh ta modeliuvannia: monohrafiia [Intellectualization of the enterprise management system: concept, system monitoring and modeling]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.

Ugolkova O.Z., Zalizna L.V. (2021) Mentalne zdorovia yak osnova motyvuvannia do intelektualnoi aktyvnosti pratsivnykiv. [Mental Health as the Basis for Motivating Employees to Intellectual Activity]. Business Inform. Vol. 12, no. 527. P. 263–268. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-263-268

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Залізна, Л., & Мартинів, М. (2023). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-20
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ