ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Олеся Солодовнік Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-0636-533X
Ключові слова: детермінанта, джерело, модель, публічно-приватне партнерство, сталий розвиток, фактор, фінансове забезпечення, фінансування, форма

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад фінансового забезпечення сталого розвитку підприємств та обґрунтуванню потенційних джерел фінансування заходів сталого розвитку на підприємствах в Україні. Надано сутнісну характеристику фінансування сталого розвитку та його специфіки, що визначають потенціал упровадження таких ініціатив у вітчизняних умовах. Встановлено, що фінансування сталого розвитку підприємств здійснюється із залученням широкого кола учасників на засадах співробітництва та партнерства з урахуванням їхніх інтересів. Відповідно до даного концепту запропоновано авторське визначення поняття «фінансове забезпечення сталого розвитку», обґрунтовано додаткові джерела фінансування підприємства, доцільність і моделі застосування ППП для фінансування сталого розвитку та запровадження міжнародного досвіду державної підтримки ініціатив сталого розвитку.

Посилання

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6f446a44-9bba-41b0-8642-8db3593e696e&title=NatsionalnaDopovid-tsiliStalogoRozvitku-Ukraina- (дата звернення 5.04.2023)

Кожухова Т.В. Стратегії фінансування сталого розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 218–221.

Report of the Word Commission on Environment «Our Common Future» : The General Assembly of the United Nations. URL: https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en#record-files-collapse-header (дата звернення 5.04.2023)

Васильчук І.П. Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 213–218.

Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансування науки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.01.01. Київ, 2000. 15 с.

Забаштанський М.М. Фінансове забезпечення комунальної сфери : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Ірпінь, 2009. 21 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НІОС, 2000. 416 с.

Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 310–316.

Диба М.І., Гернего Ю.О. Потенціал фінансування ініціатив зеленого курсу в Україні. Фінанси України. 2021. № 2. С. 73–84.

Загородній А.Г., Сліпушко О.М., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Словник банківських термінів. Київ : Видавництво «Аконіт», 2000. 605 с.

Солодовнік О.О. Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, практика : Монографія. Харків : Лідер, 2018. 410 с.

Natsionalna dopovid «Tsili staloho rozvytku: Ukraina» (2017). [National report "Sustainable Development Goals: Ukraine]. Retrieved from: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6f446a44-9bba-41b0-8642-8db3593e696e&title=NatsionalnaDopovid-tsiliStalogoRozvitku-Ukraina- [in Ukrainian].

Kozhukhova, T.V. (2014). Stratehii finansuvannia staloho rozvytku [Sustainable development financing strategies]. Global and national economic problems, 2, 218–221. Retrieved from: http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/84-kozhukhova-t-v-strategiji-finansuvannya-stalogo-rozvitku [in Ukrainian].

Report of the Word Commission on Environment «Our Common Future» : The General Assembly of the United Nations. Retrieved from: https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en#record-files-collapse-header

Vasylchuk, I.P. (2015). Finansy staloho rozvytku yak vidpovid na vyklyky postindustrialnoi ekonomiky [Sustainable development finance as a response to the challenges of the post-industrial economy]. Problems of the economy, 2, 213–218. Retrieved from: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-213_218.pdf [in Ukrainian].

Zhukova, Yu.M. (2000). Makroekonomichnyi mekhanizm finansuvannia nauky Ukrainy [Macroeconomic mechanism of financing science of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zabashtanskyi, M.M. (2009). Finansove zabezpechennia komunalnoi sfery [Financial support of the communal sector]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Irpin [in Ukrainian].

Vasylyk, O.D. (2000). Teoriia finansiv [Theory of finance]. Kyiv : NIOS [in Ukrainian].

Ilchuk, V.P., Shpomer, T.O. (2018). Finansove zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstv realnoho sektora ekonomiky [Financial support for the sustainable development of enterprises in the real sector of the economy]. Problems of the economy, 2, 310–316. Retrieved from: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-310_316.pdf [in Ukrainian].

Dyba, M.I., Herneho, Yu.O. Potentsial finansuvannia initsiatyv zelenoho kursu v Ukraini [The financing potential of green course initiatives in Ukraine]. Finances of Ukraine, 2, 73–84. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.02.073 [in Ukrainian].

Zahorodnii, A.H., Slipushko, O.M., Vozniuk, H.L. & Smovzhenko, T.S. (2000). Slovnyk bankivskykh terminiv [Dictionary of banking terms]. Kyiv : Aconite Publishing House [in Ukrainian].

Solodovnik, O.O. (2018). Finansovo-ekonomichna bezpeka publichno-pryvatnoho partnerstva: teoriia, metodolohiia, praktyka [Financial and economic security of public-private partnership: theory, methodology, practice]. Kharkiv : Lider. Retrieved from: https://eprints.kname.edu.ua/60200/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A4%D1%96%D0%BD%20%D0%B5%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Солодовнік, О. (2023). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ