ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Анатолій Колот Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-4393-9806
Ключові слова: соціально-трудові конфлікти, соціальна відповідальність, соціальне партнерство, колективно-договірне регулювання, соціальний діалог

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання дослідження та вирішення соціально-трудових конфліктів на засадах діалогу та соціальної відповідальності, що ідентично самій філософії та ідеології соціального партнерства, узгоджується з кращою світовою практикою консолідованого розв’язання протиріч у соціально-трудовій сфері. Розглянуто конструкт соціально-трудового конфлікту як багатоаспектного феномену суспільної життєдіяльності. Аргументовано потенціал соціального діалогу як інституту узгодження неспівпадаючих інтересів сторін і суб’єктів соціально-трудових відносин та опрацювання взаємних зобов’язань. Підтверджено гіпотезу, що соціальне партнерство може і повинне поставати платформою, організаційним механізмом та соціальним інститутом посилення індивідуальної відповідальності суб’єктів відносин у сфері праці, інтеграції останньої в якісно нову – спільну, загальну, консолідовану відповідальність.

Посилання

Геєць В. М. Соціалізація та соціальні інновації у розвитку економіки. Економічна теорія. 2020. № 4. С. 5–24. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2020.04.005

Гриценко А., Бурлай Т. Вплив цифровізації на соціальний розвиток. Економічна теорія. 2020. № 3. С. 24–51. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2020.03.024

Ємельяненко Л. М., Сімоходська О. В. Управління конфліктами: підручник. Київ : КНЕУ, 2011. 339 с.

Колот А. М. Герасименко О. О. Концепт «Праця 4.0»: теоретико-прикладні засади формування та розвитку. Економіка і прогнозування. 2020. № 1. С. 7–31. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2020.01.007

Колот А. М., Герасименко О. О., Маршавін Ю. М. Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2021. № 2. С. 10–25. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.11(2).2021.02

Колот А. М., Герасименко О. О. Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку. Економіка України. 2022. № 5. С. 59–76. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.059

Колот А. М., Герасименко О. О. Праця XХI: філософія змін, виклики, вектори розвитку : монографія. Київ : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2021. 487 с.

Колот А. М., Герасименко О. О. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). С. 97–125. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.097

Колот А. М., Герасименко О. О. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2020.

Колот А. М., Павловська О. В. Соціальне партнерство як інститут формування консолідованої соціальної відповідальності. Соціальна економіка. 2013. № 1. С. 81–90.

Колот А. М. Соціально-трудова реальність-ХХІ: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 3–31. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. 2-ге вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2008. 230 с.

Костриця В. І., Бурлай Т. В. Неформальна та атипова зайнятість як «нова нормальність» у світі та Україні. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 7–34. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2019.01.007

Надрага В. І. Соціальні ризики в трудовій сфері : автореф. … дис. д-ра екон. наук : 08.00.07. НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Київ, 2016. 39 c.

Назарова Г. В., Гончарова С. Ю., Водницька Н. В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. 323 c.

Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання. Україна: аспекти праці. 2010. № 1. С. 23–25.

Працювати заради кращого майбутнього. Глобальна комісія з питань майбутнього сфери праці // Міжнародна організація праці. Женева. МБП, 2019.

Праця і соціально-трудові відносини: словник-довідник / за ред. В. М. Данюка. Київ : КНЕУ, 2018.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України № 137/98-ВР від 03.03.1998 р. (в чинній редакції). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/137/98-%D0%B2%D1%80#Text

Про соціальний діалог в Україні. Закон України № 2862-VI від 23.12.2010 р. (в чинній редакції). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2862-17?lang=uk#Text

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. Київ : КНЕУ, 2012. 501 с.

Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, О. О. Хандій, Н. А. Азьмук, Я. В. Остафійчук, Л. Л. Шамілева, О. В. Панькова, І. М. Новак, А. Д. Шастун, О. Ю. Касперович, О. В. Іщенко, Я. Є. Красуліна, Л. П. Амелічева, В. В. Компанієць; НАН Укр аїни, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 385 с.

Parsons T. The structure of social action. New York: McGraw Hill. 1937.

Heiets, V. (2020). Sotsializatsiia ta sotsialni innovatsii u rozvytku ekonomiky [Socialization and social innovations in economic development]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 4, 5–24. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2020.04.005 [in Ukrainian].

Нrytsenko, A., & Burlai, Т. (2020). Vplyv tsyfrovizatsii na sotsial'nyj rozvytok. [The impact of digitalization on social development]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 3, 24–51. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2020.03.024 [in Ukrainian].

Yemel'ianenko, L. M., & Simokhods'ka, O. V. (2011). Upravlinnia konfliktamy: pidruchnyk [Conflict management: a tutorial]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kolot A. & Herasymenko O. (2020). Kontsept «Pratsia 4.0»: teoretyko-prykladni zasady formuvannia ta rozvytku [Labor 4.0 concept: theoretical-applicable principles of formation and development]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economy and Forecasting, 1, 7–31. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2020.01.007 [in Ukrainian].

Anatoliy Kolot, Oksana Herasymenko & Yurii Marshavin (2021). Atomizatsiia zhyttievoho prostoru ta dyfuziia trudovoi diial'nosti v umovakh koronakryzy: proiav, naslidky, vektory podolannia. [Atomization of living space and diffusion of labor activity in the context of coronacrisis: manifestations, consequences and vectors of overcoming]. Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka – Social and labour relations: theory and practice, 11(2), 10–25. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(2).2021.02 [in Ukrainian].

Kolot, A.M., & Herasymenko O.O. (2022). Novitni formaty orhanizatsii trudovoi diialnosti: pryroda, vyklyky, traiektorii rozvytku [Novel formats of labor activity organization: nature, challenges, development trajectories]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 5, 59–76. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.059 [in Ukrainian].

Kolot, A. M., & Herasymenko, O. O. (2021). Pratsia XXI: filosofiia zmin, vyklyky, vektory rozvytku [Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Kolot, A. M., & Herasymenko, O. O. (2019). Sotsialno-trudovyi rozvytok u XXI stolitti: do pryrody hlobalnykh zmin, novykh mozhlyvostei,obmezhen i vyklykiv [Social and labor development in the XXI century: to the nature of global changes, new opportunities, limitations and challenges]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 1(35), 97–125. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.097 [in Ukrainian]

Kolot, A., & Herasymenko, O. (2020). Sfera pratsi v umovakh hlobal'noi sotsioekonomichnoi real'nosti 2020: vyklyky dlia Ukrainy [The sphere of Labor in the Conditions of the Global Socio-Economic reality 2020: Challenges for Ukraine]. Friedrich Ebert Foundation Representation in Ukraine [in Ukrainian].

Kolot, A. M., & Pavlovs'ka, O. V. (2013). Sotsial'ne partnerstvo iak instytut formuvannia konsolidovanoi sotsial'noi vidpovidal'nosti [Social partnership as an institution for the formation of consolidated social responsibility]. Sotsial'na ekonomika – Social economy, 1, 81–90. [in Ukrainian]

Kolot, A. M. (2021). Sotsial'no-trudova real'nist'-ХХI: filosofiia stanovlennia, mozhlyvostej ta vyklykiv [Social and labor reality — XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2 (711), 3–31 [in Ukrainian].

Kolot, A. M. (2008). Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka rehuliuvannia: Monohrafiia. 2-he vyd., bez zmin [Social and Labor Relations: Theory and Practice of Regulation]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kostrytsуa, V. & Burlai, Т. (2019). Undeclared work as a new normality globally and in Ukraine. Ekonomika i prohnozuvannia – Economy and Forecasting, 1. 7–34. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2019.01.007 [in Ukrainian].

Nadraha, V. I. (2016). Sotsial'ni ryzyky v trudovij sferi [Social risks in the labor sphere]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nazarova, H. V., Honcharova, S. Yu., & Vodnyts'ka, N. V. (2010). Upravlinnia sotsial'no-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva : monohrafiia. Kharkiv [Management of social and labor sphere of enterprise]. Vyd. KhNEU [in Ukrainian].

Novak, I. (2010). Trudovi vidnosyny v umovakh ekonomichnoi kryzy: tendentsii rozvytku ta propozytsii schodo rehuliuvannia [Labor Relations in the Economic Crisis: Development Trends and Proposals for Regulation]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: labor aspects, 1, 23–25 [in Ukrainian].

Pratsiuvaty zarady kraschoho majbutn'oho. Hlobal'na komisiia z pytan' majbutn'oho sfery pratsi [Work for a brighter future. Global Commission on the Future of Work (2019). International Labour Office. Geneva: ILO.

Pratsia i sotsial'no-trudovi vidnosyny: slovnyk-dovidnyk [Work and social and labor relations: dictionary-reference book] (2018). / za red. V.M. Daniuka. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On the Procedure for Settlement of Collective Labor Disputes (Conflicts)". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/137/98-%D0%B2%D1%80?lang=en#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Social Dialogue in Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17?lang=en#Text

Kolot, A. M., Hrishnova, O. A. et al. (2012). Sotsial'na vidpovidal'nist': teoriia i praktyka rozvytku : monohrafiia / [Social responsibility: theory and practice of development] Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Novikova, O. F., Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S. Khandii, O. O. Azmuk, N. A., Ostafiichuk, Ya. V., Shamileva, L. L., Pankova O. V., Novak, I. M. Shastun, A. D., Kasperovych, O. Iu., Ishchenko, O. V., Krasulina, Ya. Ie., Amelicheva, L. P., & Kompaniiets, V. V. (2022). Transformatsiia sotsialno-trudovoi sfery v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Transformation of the social and labor sphere in the conditions of digitalization of the economy]. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti [in Ukrainian].

Parsons, T. (1937). The structure of social action. New York: McGraw Hill.

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Колот, А. (2023). ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-14
Розділ
ЕКОНОМІКА