ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРИНЦИПИ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ПРІОРИТЕТИ

Ключові слова: глобальний розвиток, екологічна політика, модель глобального управління, глобальна екологічна політика, принципи політики, регуляторні пріоритети

Анотація

Автор наголошує на актуалізації питання формування ефективної моделі глобального управління екологічною політикою, аж до створення інституцій на кшталт глобального уряду та інших форм загальносвітового управління. Надано авторське визначення глобальної екологічної політики з ґрунтовним концептуальним осмисленням її сутності, принципів, засад формування і регуляторних пріоритетів. Автор доводить, що розроблення і впровадження такої політики здатне забезпечити ефективне вирішення методологічної проблеми універсалізації підходів до одночасного охоплення і сфери ресурсоспоживання, і сфери захисту навколишнього середовища. В статті запропоновано систему з дванадцяти принципів формування глобальної екологічної політики. Автор наголошує, що запропоновані принципи не слід вважати чимось статичним та незмінним; навпаки, у процесі її подальшого інституційного розвитку принципи глобальної екологічної політики будуть доповнюватись новими компонентами та регуляторними пріоритетами. В статті наведений авторський перелік таких регуляторних пріоритетів для формування успішної глобальної екологічної політики.

Посилання

Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна: монографія / Тетяна Юріївна Перга. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 288 с.

Князєва Т.В. Передумови міжнародної екологічної політики в сфері формування інституціонального забезпечення. Ефективна економіка. 2015. № 3. Електронний журнал. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4462

Князєва Т.В. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку: монографія / [Т.В. Князєва; ДонДУУ]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – 384 с.

Івасечко О. Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2013. Вип. 25. С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_21.

Ciriacy-Wantrup S. V. The economics of environmental policy. Land Economics. 1971. Vol. 47. №1. P. 36-40.

Близнецкая Е. А. Международное экологическое управление: ключевые вопросы осуществления и перспективы. Экология. 2012. С. 147-155.

Латур Б. Политика природы. Неприкосновенный запас. 2006. №2. С. 11-29.

Geisz H. N. [et al.]. Melting glaciers: a probable source of DDT to the Antarctic marine ecosystem. Environmental Science & Technology. 2008. Vol. 42. №11. P. 3958-3962. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/235412015.pdf

Экологическая политика: основания, уровни, методология реализации/ редкол.: Н. М. Маме¬дов (отв. ред.) [и др.]. М.: Изд-во РАГС, 2005.

Солана Х., Иннерарити Д. Новая грамматика власти. Экология и жизнь. 2012. №6. С. 10-18.

Perga Т. (2014) Glibalna ecologichna politika ta Ukraina: monografia [Global environmental policy and Ukraine: monograph] Nizhin: Publisher PP Lysenko 288p.

Knyazeva T. (2015) Peredumovi mignarodnoi ekologichnoi politiki v sferi formuvannya institutsionalnogo zabezpechenna [Prerequisites of international environmental policy in the field of formation of institutional support]. Efficient economy. No. 3. Electronic source. Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4462

Knyazeva T. (2014) Mignarodna ekologichna politika: teoria, metodologia, stsenarii rozvitku: monografia [International environmental policy: theory, methodology, development scenarios: monograph] DonSUU. Kherson: PP Vyshemirskyi V.S. 384 p.

Ivasechkov O. (2013) Osoblivosti formuvannya ekologichnoi politiki Evropeyskogo Soyuzu [Peculiarities of the formation of the environmental policy of the European Union] Ukrainian national idea: realities and development prospects. Issue 25. P. 113-118. Electronic source. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_21.

Ciriacy-Wantrup S. V. The economics of environmental policy. Land Economics. 1971. Vol. 47. №1. P. 36-40.

Bliznetskaya E. (2012) Megdunaridnoye ekologicheskoe upravleniye: kluchevie voprosi osuschestvlenia I perdpektivi [International Environmental Governance: Key Implementation Issues and Perspectives] Ecology. Pp. 147-155.

Latur B. (2006) Politika prirody. Neprikosnovennyi zapas. [Politics of nature. Emergency ration]. No. 2. pp. 11-29.

Geisz H. N. [et al.]. Melting glaciers: a probable source of DDT to the Antarctic marine ecosystem. Environmental Science & Technology. 2008. Vol. 42. №11. P. 3958-3962. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/235412015.pdf

Ekologicheskaya politika: osnovaniya, urovni, metodologia realizatsii (2005) [Environmental policy: foundations, levels, implementation methodology] N. M. Mamedov (editor-in-chief) [and others]. M.: Publishing House of the RAGS.

Solana H., Innerarity D. (2012) Novaya grammatika vlasti. [A new grammar of power]. Ecology and life. No. 6. pp. 10-18.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Чала, В. (2023). ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРИНЦИПИ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ПРІОРИТЕТИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-85
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ