СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

  • Юрій Копчак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-0560-4204
  • Катерина Слюсаренко Державний університет економіки і технологій, Інститут управління та бізнес-освіти https://orcid.org/0000-0002-2072-2997
  • Кирило Чумаков Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0001-5401-3489
Ключові слова: воєнний стан, антикризовий менеджмент, гнучкий менеджмент, управління людськими ресурсами, стратегія коопетиції

Анотація

У статті висвітлено питання організації менеджменту підприємств та організації в умовах воєнного стану з урахуванням міжнародної практики. Встановлено тенденцію щодо обсягів діяльності вітчизняних підприємств у перші місяці війни. Розглянуто принципи гнучкого менеджменту, як одного з інструментів для підтримки діяльності підприємств у сучасних умовах. Досліджено сутність стратегії коопетиції, як невід’ємного елементу гнучкого менеджменту. Структуровано ключові завдання стратегії коопетиції. Визначено роль інформаційних продуктів та програмних додатків в успішності гнучкого менеджменту. Проаналізовано необхідність використання у вітчизняній практиці антикризового управління, наведено його принципи. Деталізовано типи антикризового управління та визначено, який з них є найбільш прийнятний для України. Наведено приклад успішності аматорського антикризового управління на прикладі вітчизняної компанії «Дарниця». Визначено необхідність та напрямки впровадження менеджменту людських ресурсів з урахуванням зарубіжних тенденцій.

Посилання

Advanter Group. Дослідження стану МСБ в Україні 05.2022: Бізнес поступово відновлюється. URL: https://advanter.ua/#cta

De Smet A., Dowling B., Lim R., Pineault L. Three types of modern flexibility today’s workers demand. McKinsey&Company. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/three-types-of-modern-flexibility-todays-workers-demand

Agile: Use This Flexible Management Style To Transform Your Team’s Productivity. ProofHub. 2021. URL: https://blog.proofhub.com/agile-use-this-flexible-management-style-to-transform-your-teams-productivity-ec65db674960

Божидарнік Т. В., Білик О. С. Інформаційне забезпечення менеджменту у воєнний та кризовий час. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнародної науково-правтичної конференції (Луцьк, 24-26 травня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 46–48.

Лункіна Т., Зубрик А. Антикризовий менеджмент підприємств в Україні в умовах воєнного стану. Інституційний репозитарій Миколаїівського НАУ. 2022. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11999/1/36-38.pdf

Franchuk V, Sylkin O. Implemention of Anti-Crisis Management in the Contex of Insuring Sustainable Development of Enterprise. Advances in Economics, Business and Management Research. 2022. Vol. 170. Pp. 37 38.

Соколова О. Рецепт збереження керованості підприємства під час війни. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/12/689085/

Дослідження ринку праці в Україні. Європейська Бізнес Асоціація. 2022. URL: https://eba.com.ua/doslidzhennya-rynku-pratsi-ukrayiny/

Advanter Group. Doslidzhennja stanu MSB v Ukrajini 05.2022: Biznes postupovo vidnovljujetjsja [Study of the state of SMEs in Ukraine 05.2022: Business is gradually recovering]. URL: https://advanter.ua/#cta [in Ukrainian]

De Smet, A., Dowling, B., Lim, R., Pineault, L. (2022). Three types of modern flexibility today's workers demand. McKinsey&Company. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/three-types-of-modern-flexibility-todays-workers-demand

Agile: Use This Flexible Management Style To Transform Your Team's Productivity. ProofHub. 2021. URL: https://blog.proofhub.com/agile-use-this-flexible-management-style-to-transform-your-teams-productivity-ec65db674960

Bozhydarnik, T. V., Bilyk, O. S. (2022). Informacijne zabezpechennja menedzhmentu u vojennyj ta kryzovyj chas [Information support for management in times of war and crisis]. Teorija ta praktyka menedzhmentu: materialy Mizhnarodnoji naukovo-pravtychnoji konferenciji – Theory and practice of management: materials of the International Scientific and Legal Conference (Lucjk, 24-26 travnja 2022 roku). Lucjk, 46–48. [in Ukrainian]

Lunkina, T., Zubryk, A. (2022). Antykryzovyj menedzhment pidpryjemstv v Ukrajini v umovakh vojennogho stanu [Anti-crisis management of enterprises in Ukraine under martial law]. Instytucijnyj repozytarij Mykolajiivsjkogho NAU – Institutional repository of the Mykolaiv NAU. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11999/1/36-38.pdf [in Ukrainian]

Franchuk, V, Sylkin, O. (2022). Implemention of Anti-Crisis Management in the Contex of Insuring Sustainable Development of Enterprise. Advances in Economics, Business and Management Research, 170, 37 38.

Sokolova, O. (2022). Recept zberezhennja kerovanosti pidpryjemstva pid chas vijny. Ekonomichna pravda – Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/12/689085/ [in Ukrainian]

Doslidzhennja rynku praci v Ukrajini. Jevropejsjka Biznes Asociacija [Study of the labor market in Ukraine. European Business Association]. 2022. URL: https://eba.com.ua/doslidzhennya-rynku-pratsi-ukrayiny/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 362
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Копчак, Ю., Слюсаренко, К., & Чумаков, К. (2023). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ