АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: ліквідність банківської системи, ліквідність банку, коефіцієнт покриття ліквідністю, коефіцієнт чистого стабільного фінансування, норма обов’язкового резервування, бланкове рефінансування банків, прибутковість банківської cистеми

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу ліквідності та прибутковості банківської системи України в умовах воєнного стану. У процесі дослідження використано статистичний та порівняльний аналіз, здійснено оцінку динаміки середніх показників ліквідності та прибутковості по банківській системі, та по групі ощадних банків. Проаналізовано та систематизовано заходи Національного банку України з метою підтримання фінансової стійкості банківської системи у тому числі забезпечення ефективної діяльності та ліквідності на макрорівні: регулювання норм обов’язкового резервування, застосування рефінансування, підходів до гарантування відшкодовування коштів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; та на мікрорівні: застосування коефіцієнтів покриття ліквідністю та чистого стабільного фінансування. Оцінено, зміни показників прибутку, рентабельності активів та рентабельності капіталу, та розглянуто їх залежність з показниками ліквідності, за окремими банками. Виявлено основні проблеми та шляхи зменшення профіциту ліквідності та забезпечення необхідної ефективності банківської системи України.

Посилання

Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція НБУ від 28.08.2001 № 368 із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (дата звернення 15.03.2022)

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року м. Київ № 18 URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18 (дата звернення 15.03.2022)

Кредити надані Національним банком на строк більше 30 календарних днів. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days (дата звернення 15.03.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 1 квітня 2022 року № 2180-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text (дата звернення 15.03.2022)

Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%. URL: https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-2022-roci-zbil-shyly-vklady-u-bankah-na-3

Лисенко О. Укрсиб, Універсал, Приват та інші: банки, які здивували своїми результатами за 2022 рік. URL: https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/ukrsib-universal-privat-i-drugie-banki-kotorye-udivili-svoimi-rezultatami-za-2022-god/ (дата звернення 15.03.2022)

Нацбанк знову підвищив вимоги до резервів банків за коштами на рахунках фізосіб. URL: https://biz.censor.net/news/3402539/natsbank_znovu_pidvyschyv_vymogy_do_rezerviv_bankiv_za_koshtamy_na_rahunkah_fizosib (дата звернення 15.03.2022)

Офіційний сайт Національного банку України / Наглядова статистика URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення 15.03.2022)

Грудзевич У. Ліквідність та прибутковість банківської системи України у воєнний час. Сучасна парадигма публічного управління: Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2022р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2022. С. 712–717. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Konferentsiia_Suchasna_paradyhma_2022.pdf (дата звернення 15.03.2022)

Pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini [About the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine] Instruktsiia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 28.08.2001№ 368 iz zminamy ta dopovnenniamy – Instruction of the National Bank of Ukraine. dated August 28, 2001. N 368. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (in Ukrainian)

Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu [About the operation of the banking system during the introduction of martial law] Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 18 – Decree of the National Bank of Ukraine dated February 24, 2022. N 16. Available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18 (in Ukrainian)

Kredyty nadani Natsionalnym bankom na strok bilshe 30 kalendarnykh dniv. [Loans are provided by the National Bank for a period of more than 30 calendar days]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days(in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia stabilnosti systemy harantuvannia vkladiv fizychnykh osib. [On making changes to some laws of Ukraine regarding ensuring the stability of the deposit guarantee system of individuals]. Zakon Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 roku № 2180-IX – Law of Ukraine N 2180-IX dated April 1, 2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text (in Ukrainian)

Ukraintsi u 2022 rotsi zbilshyly vklady u bankakh na 30%. [Ukrainians increased bank deposits by 30% in 2022]. Available at: https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-2022-roci-zbil-shyly-vklady-u-bankah-na-3 (in Ukrainian)

Lysenko O. (2023) Ukrsyb, Universal, Pryvat ta inshi: banky, yaki zdyvuvaly svoimy rezultatamy za 2022 rik. [Ukrsib, Universal, Privat and others: banks that surprised with their results for 2022]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/ukrsib-universal-privat-i-drugie-banki-kotorye-udivili-svoimi-rezultatami-za-2022-god/ (in Ukrainian)

Natsbank znovu pidvyshchyv vymohy do rezerviv bankiv za koshtamy na rakhunkakh fizosib. [The National Bank has again suspended the requirement for banks' reserves for funds in the accounts of individuals.]. Available at: https://biz.censor.net/news/3402539/natsbank_znovu_pidvyschyv_vymogy_do_rezerviv_bankiv_za_koshtamy_na_rahunkah_fizosib (in Ukrainian)

Official website of the National Bank of Ukraine / Supervisory statistics. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist.

Grudzevuch U. (2022) Likvidnist ta prybutkovist bankivskoi systemy Ukrainy u voiennyi chas [Liquidity and profitability of the banking system of Ukraine during wartime]. Ctasyshyn A. (Eds.), Suchasna paradyhma publichnoho upravlinnia: Zbirnyk tez IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Modern paradigm of public management: Collection of theses of the 4th International Scientific and Practical Conference] Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. Available at: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Konferentsiia_Suchasna_paradyhma_2022.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 403
Завантажень PDF: 404
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Грудзевич, У., & Дребот, Н. (2023). АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-75
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ