КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: стратегія, сталий розвиток, цифрова економіка, стратегія розвитку підприємств, цілі та ризики сталого розвитку підприємств, алгоритм формування стратегії розвитку підприємств, чинники сталого розвитку

Анотація

У статті проаналізовано теоретико-методичні підходи щодо тлумачення понять «стратегія розвитку підприємств», «сталий розвиток» та «цифрова економіка» у наукових дослідженнях національних та закордонних учених. Сформовано авторське бачення економічної категорії «стратегія розвитку підприємства». Досліджено цілі, завдання та принципи сталого розвитку підприємств. Запропоновано додатковий елемент комплексу функціональних загальноприйнятих компонентів стійкості підприємства – цифрову стійкість. Наводяться труднощі економічного і неекономічного характеру при формування стратегії сталого розвитку підприємства. На основі проведеного дослідження сучасних наукових підходів визначаються концептуальні положення щодо формування стратегії сталого розвитку підприємств в умовах цифрової економіки.

Посилання

Чукурна О.П., Нєкрасова Л.А., Добрянська Н.А., Ізмайлов Я.О., Шкрабак І.В., Інграм K.Л.. Формування методичних засад оцінки потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. № 4. С. 146-151.

Кузьмак О.І. Інноваційна стратегія як засіб стабілізації розвитку промислового підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 114-118.

Горбаченко С., Моїсеєнко К. Стратегія розвитку підприємства: поняття та сутність. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 10. С. 31-44.

Kwilinski A. et al. Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics. 2018. Т. 1. № 1. С. 7-25.

Nazarov A. Classification and systematization of development strategies of industrial enterprises. Economics. Management. Law. 2019. № 2. P. 102-116.

Porter M. How competitive forces shape strategy. Readings in strategic management. Palgrave, London, 1989. Р. 133-143.

Chandler A.D. Strategy and Structure: A Chapter in the History off Industrial Enterprises. Cambridge; Mass: MIT Press, 1962. 724 р.

Сумець О.М. Стратегічний менеджмент : підручник. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.

Кайлюк Є.М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2010. 279 с.

Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій : підручник. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 496 с.

Mockler R.J. Strategic Management: An integrative context-specific process. Harrisburg-London: Idea Group Publishing, 1992.

Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. [М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М. Задорожна та ін.] Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.

Хангер Д. Основы стратегического менеджмента: учебник. Х.: Типограф-Принт, 2012. 320 с.

Ansoff H.I. Comment on Henry Mintzberg’s Rethinking Strategic Planning. Long Range Planning. 1994. №. 3. P. 31-32.

Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_цифрової_трансформації_України (дата звернення: 19.02.2023).

Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 р.р. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ad097ec8-d77d-4e1b-bb67-9483c3631ec2&title=UriadSkhvalivKontseptsiiuRozvitkuTsifrovoiEkonomikiTaSuspilstvaUkrainiNa2018-2020 (дата звернення: 19.02.2023).

Tapscott Don. The digital economy : promise and peril in the age of networked intelligence. New York : McGraw-Hill URL: https://archive.org/details/digitaleconomy00dont/page/n11/mode/2up (дата звернення: 19.02.2023).

Ніколас Негропонте. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколас_Негропонте (дата звернення: 19.02.2023).

Mesenbourg, T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#n13 (дата звернення: 19.02.2023).

Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9-18.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112.

Бужимська К.О., Желіховська М. В. Сучасні тенденції та моделі розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки. Підприємництво і торгівля. 2021. № 28. С. 15-19.

Kuznetsova I., Balabash O. Sustainable enterprise development: essence and components. Соціально- економічні проблеми і держава. 2015. № 1. С. 48-57.

Chukurna O., Niekrasova L., Dobrianska N., Izmaylov Ya., Shkrabak I., Ingram K. (2020) Formuvannja metodychnykh zasad ocinky potencialu innovacijnogho rozvytku promyslovogho pidpryjemstva [Formation of methodical bases for assessing the potential of innovative development of an industrial enterprise]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, vol. 4, pp. 146-151.

Kuzjmak O.I. (2016) Innovacijna strateghija jak zasib stabilizaciji rozvytku promyslovogho pidpryjemstva [Innovative strategy as a means of stabilizing the development of an industrial enterprise]. Innovacijna ekonomika, vol. 1-2, pp. 114-118.

Ghorbachenko S., Mojisejenko K. (2016) Strateghija rozvytku pidpryjemstva: ponjattja ta sutnistj [Enterprise development strategy: concept and essence]. Naukovyj visnyk Odesjkogho nacionaljnogho ekonomichnogho universytetu, vol. 10, pp. 31-44.

Kwilinski A. et al. (2018) Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, vol. 1, № 1, pp. 7-25.

Nazarov A. (2019) Klasyfikacija ta systematyzacija strateghij rozvytku promyslovykh pidpryjemstv [Classification and systematization of development strategies of industrial enterprises]. Economics. Management. Law, vol. 2, pp. 102-116.

Porter M. (1989) How competitive forces shape strategy. Readings in strategic management. Palgrave, London, pp. 133-143.

Chandler A.D. (1962) Strategy and Structure: A Chapter in the History off Industrial Enterprises. Cambridge; Mass: MIT Press, 724 р.

Sumecj O.M. (2021) Strateghichnyj menedzhment [Strategic management]. Kharkiv : KhNUVS, 208 p.

Kajljuk Je.M., Andrjejeva V.M., Ghrynenko V.V. (2010) Strateghichnyj menedzhment [Strategic management]. Kh.: KhNAMGH, 279 p.

Sladkevych V.P. (2008) Strateghichnyj menedzhment orghanizacij [Strategic management of organizations]. K.: DP «Vydavnychyj dim «Personal», 496 p.

Mockler R.J. (1992) Strategic Management: An integrative context-specific process. Harrisburg-London: Idea Group Publishing.

Butko M.P., Ditkovsjka M.Ju., Zadorozhna S.M. (2016) Strateghichnyj menedzhment [Strategic management]. K. : «Centr uchbovoji literatury», 376 p.

Khangher D. (2012) Osnov strateghycheskogho menedzhmenta [Fundamentals of strategic management]. Kh.: Typoghraf-Prynt, 320 p.

Ansoff H.I. (1994) Comment on Henry Mintzberg’s Rethinking Strategic Planning. Long Range Planning, vol. 3, pp. 31-32.

Ministerstvo cyfrovoji transformaciji Ukrajiny [Ministry of Digital Transformation of Ukraine]. Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_цифрової_трансформації_України (accessed: 19 February 2023).

Urjad skhvalyv Koncepciju rozvytku cyfrovoji ekonomiky ta suspiljstva na 2018-2020 r.r. [The government approved the Concept of the Development of the Digital Economy and Society for 2018-2020]. Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ad097ec8-d77d-4e1b-bb67-9483c3631ec2&title=UriadSkhvalivKontseptsiiuRozvitkuTsifrovoiEkonomikiTaSuspilstvaUkrainiNa2018-2020 (accessed: 19 February 2023).

Tapscott Don. The digital economy : promise and peril in the age of networked intelligence. New York : McGraw-Hill. Available at: https://archive.org/details/digitaleconomy00dont/page/n11/mode/2up (accessed: 19 February 2023).

Nikolas Neghroponte [Nicholas Negroponte]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколас_Негропонте (accessed: 19 February 2023).

Mesenbourg T.L. (2001) Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.

Pro skhvalennja Koncepciji rozvytku cyfrovoji ekonomiky ta suspiljstva Ukrajiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennja planu zakhodiv shhodo jiji realizaciji [On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation]. Rozporjadzhennja KMU vid 17 sichnja 2018 r. № 67-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#n13 (accessed: 19 February 2023).

Apaljkova V.V. (2015) Koncepcija rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Jevrosojuzi ta perspektyvy Ukrajiny [The concept of the development of the digital economy in the European Union and the prospects of Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija : Menedzhment innovacij, vol. 4, pp. 9-18.

Koljadenko S. V. (2016) Cyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennja v Ukrajini ta sviti [Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualjni pytannja nauky i praktyky, vol. 6, pp. 105-112.

Buzhymsjka K.O., Zhelikhovsjka M.V. (2021) Suchasni tendenciji ta modeli rozvytku pidpryjemnyctva v umovakh cyfrovoji ekonomiky [Modern trends and models of entrepreneurship development in the conditions of the digital economy]. Pidpryjemnyctvo i torghivlja, vol. 28, pp. 15-19.

Kuznetsova I., Balabash O. (2015) Stalyj rozvytok pidpryjemstva: sutnistj ta skladovi [Sustainable enterprise development: essence and components]. Socialjno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1, pp. 48-57.

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Горбаньова, В. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-74
Розділ
ЕКОНОМІКА