КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: криза, психологічна криза, психологічна допомога, комунікаційна стратегія, дослідження

Анотація

У статті охарактеризовано сутність, зміст та основні наративи кризового явища, його види, причини виникнення та наслідки, до яких воно призводить. Виникнення криз базується на багатьох факторах, але найчастішим є вплив саме економічного характеру, що породжує економічні кризи. Нині ж в Україні найвпливовішою кризою є психологічна, що утворилася внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію нашої держави у лютому 2022 року. У статті розглянуто розробку комунікаційної стратегії за та її практичне застосування в аспекті аналізу обраної проблеми. Подальшими перспективами майбутніх досліджень з обраної теми є протидія появі нових психологічних проблем, запровадження і моніторинг сучасних інноваційних технологій й практик при розробці комунікаційної стратегії щодо подолання психологічної кризи, яка може стати причиною зародження економічних чи техногенних проблем.

Посилання

Дацюк І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств. Технологія і техніка друкарства. 2010. № 2 (28). С. 165-170.

Про проєкт психологічної підтримки «Поруч»: офіційний веб-сайт дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ в Україні. URL: https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/poruch (дата звернення: 20.03.2023).

Психологічний курс «Знати як допомогти». URL: https://study.ed-era.com/uk/dashboard/course#!1785

Самусенко О. М. Психологічна криза в житті людини. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. 2019. Випуск V. С. 149-150.

Телеграм-канал «Психологічна підтримка». URL: https://t.me/psy_support (дата звернення: 20.03.2023).

Ткаченко А. М., Калюжна Ю. В. Криза: сутність, класифікація та причина виникнення. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Випуск 1. Том 2. С. 122-126.

Ткаченко А. М., Єлець О. П. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством : монографія. Запоріжжя : Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2010. 277 с.

Datsiuk I.V. (2010). Sutnisna kharakterystyka kryzy pidpryyemstv [Essential characteristic of the crisis of enterprises]. Tekhnolohiya i tekhnika drukarstva – Technique and printing technology, 2(28), 165-170 [in Ukrainian].

Pro proyekt psykholohichnoyi pidtrymky «Poruch»: ofitsiynyy veb-sayt dytyachoho fondu OON, YUNISEF v Ukrayini [About the psychological support project «Nearby»: the official website of the United Nations Children's Fund UNICEF in Ukraine]. Retrieved from https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/poruch

Psykholohichnyy kurs «Znaty yak dopomohty» [Psychological course «Know how to help»]. Retrieved from https://study.ed-era.com/uk/dashboard/course#!1785

Samusenko O.M (2019). Psykholohichna kryza v zhytti lyudyny [A psychological crisis in a person's life]. Visnyk Naukovo-doslidnoyi laboratoriyi inklyuzyvnoyi pedahohiky – Bulletin of the Research Laboratory of Inclusive Pedagogy, 5, 149-150 [in Ukrainian].

Telehram-kanal «Psykholohichna pidtrymka» [Telegram-channel «Psychological support»]. Retrieved from https://t.me/psy_support

Tkachenko A.M., Kaliuzhna Y.V. (2013). Kryza: sutnistʹ, klasyfikatsiya ta prychyna vynyknennya [Crisis: essence, classification and cause of occurrence]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualʹnoyi vlasnosti – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1(2), 122-126 [in Ukrainian].

Tkachenko A.M., Yelets O.P. (2010). Suchasnyy pidkhid do antykryzovoho upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvo [Modern approach to anti-crisis management of a machine-building enterprise]. Zaporizhzhia: Vydavnytstvo Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi [in Ukrainian].

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Грущенко, А., & Данкеєва, О. (2023). КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-76
Розділ
МАРКЕТИНГ