БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: діагностика, комерційна діяльність, промислове підприємство, принципи маркетингу, показники діагностики комерційної діяльності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності комерційної діяльності та особливостей діагностики комерційної діяльності промислового підприємства. Наведено підходи до трактування поняття «комерційна діяльність». Доведено необхідність діагностики комерційної діяльності промислового підприємства на засадах системного підходу, з урахуванням взаємозв’язку комерційної і маркетингової діяльності. Сформований набір показників діагностики комерційної діяльності промислового підприємства передбачає дослідження сфер діяльності промислового підприємства в яких проявляється комерційна діяльність та сфер, які забезпечують її організацію та розвиток: матеріально-технічне забезпечення комерційної діяльності, фінансове забезпечення комерційної діяльності, кадрове забезпечення комерційної діяльності, збутова діяльність підприємства.

Посилання

Бабух І.Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10 (1). С. 23–26. URL: http://surl.li/fyshk (дата звернення: 27.02.2023).

Вараксіна О. В., Касьян О. О., Шевченко В. Б. Теоретичні підходи до матеріально-технічного забезпечення підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. URL: http://surl.li/fyshp (дата звернення: 08.03.2023).

Господарський кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 27.02.2023).

Гриньова В.М., Писаревська Г.І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.

Забедюк М.С. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства. Економічний форум. 2016. № 3. С. 195–200. URL: http://surl.li/fysiw (дата звернення: 15.03.2023).

Коноплянникова М.А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 332–336. URL: http://surl.li/fysjd (дата звернення6 15.03.2023).

Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства : навч. посіб. / А.С. Гордійчук, О.А. Стахів, Т.В. Кузнєцова, Н.В. Збагерська ; за заг. ред. А.С. Гордійчука. Рівне : НУВГП, 2012. 256 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/1738/ (дата звернення: 17.03.2023)

Погріщук Б.В., Марченко О.І. Планування та контроль на підприємстві : підручник. Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т екон. Тернопіль : КРОК, 2015. 682 с.

Причепа І.В., Лесько О.Й., Горенко Р.В. До питання комерційної діяльності: поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов». Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: http://surl.li/fysjs (дата звернення: 07.03.2023).

Розумей С.Б., Голь А.О. Сутність та етапи комерційної діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 14. С. 498–504. URL: http://surl.li/fyska (дата звернення: 07.03.2023).

Саблук О.О. Суть і принципи комерційного підприємництва і комерційної діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. 2018. № 1 (10). С. 74–79. URL: http://surl.li/fyske (дата звернення: 10.03.2023).

Сатир Л.М., Кепко В.М., Стаднік Л.І., Шевченко А.О. Комерційна діяльність у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури на основі здійснення оптової та роздрібної торгівлі. Агросвіт. 2020. № 16. С. 3–8. URL: http://surl.li/bxvcg (дата звернення: 10.03.2023).

Спільник І.В., Загородна О.М. Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Т. 24, № 2. С. 130–140. URL: http://surl.li/fyskp (дата звернення: 17.03.2023).

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. Київ : Каравела, 2012. 352 с.

Babukh I. (2016) Teoretychni pidkhody do analizu komertsiinoi diialnosti ta upravlinnia neiu [Theoretical approaches to the analysis of commercial activity and its management]. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no 10, pp. 23–26. Available at: http://surl.li/fyshk (accessed February 27, 2023).

Varaksina E., Kasyan A, Shevchenko V. (2021) Teoretychni pidkhody do materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidpryiemstva [Theoretical approaches to logistics of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no 24. Available at: http://surl.li/fyshp (accessed March 08, 2023).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed February 27, 2023).

Hrynova V.M., Pysarevska H.I. (2012) Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of personnel potential of the enterprise]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : KhNEU, 228 p. (in Ukrainian).

Zabedyuk M.S. (2016) Teoretychni zasady finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva [Theoretical principles of financial support of enterprise]. Ekonomichnyi forum, no 3, pp. 195–200. Available at: http://surl.li/fysiw (accessed March 15, 2023).

Konopliannykova M.A. (2017) Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu: poniattia, pryntsypy, pidkhody [Management of marketing activity: concept, principles, approaches]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 17. pp. 332–336. Available at: http://surl.li/fysjd (accessed March 15, 2023).

Hordiichuk A.S. (2012) Orhanizatsiia i tekhnolohiia materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidpryiemstva [Organization and technology of material and technical support of the enterprise]. In A.S. Hordiichuk, O.A. Stakhiv, T.V. Kuznietsova, N.V. Zbaherska. Rivne: NUVHP. (in Ukrainian)

Pohrishchuk B.V., Marchenko O.I. (2015) Planuvannia ta kontrol na pidpryiemstvi [Planning and control at the enterprise]. Ternopil: KROK, 682 p. (in Ukrainian)

Prychepa I.V., Lesko O.I., Horenko R.V. (2022) Do pytannia komertsiinoi diialnosti: poniattia, faktory vplyvu, osoblyvosti upravlinnia za suchasnykh umov [On the issue of commercial activity: concepts, factors of influence, features of management under modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, no 35. Available at: http://surl.li/fysjs (accessed March 07.2023).

Rozumey S.B., Hol A.O. (2018). Sutnist ta etapy komertsiinoi diialnosti pidpryiemstva [The essence and stages of commercial activity of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no 14, pp. 498–504. Available at: http://surl.li/fyska (accessed March 07.2023).

Sabluk O.O. (2018) Sut i pryntsypy komertsiinoho pidpryiemnytstva i komertsiinoi diialnosti [The essence and principles of commercial entrepreneurship and commercial activity]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky, no 1, pp. 74–79. Available at: http://surl.li/fyske (accessed March 10.2023).

Satyr L.M., Kepko V.M., Stadnik L.I., Shevchenko A.O. (2020) Komertsiina diialnist u systemi biznes-analitychnoho zabezpechennia rozvytku rynkovoi infrastruktury na osnovi zdiisnennia optovoi ta rozdribnoi torhivli [Commercial activity in the system of business analytical support of market infrastructure development ok the basis of wholesale and retail trading]. Ahrosvit, no 16, pp. 3–8. Available at: http://surl.li/bxvcg (accessed March 10.2023).

Spilnyk I.V., Zahorodna O.M. (2016) Analiz efektyvnosti zbutovoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of efficiency of enteprise sales activity]. Ekonomichnyi analiz, no 2. pp. 130–140. Available at: http://surl.li/fyskp (accessed March 17.2023).

Tarasiuk G.M. (2012) Planuvannia diialnosti pidpryiemstva [Planning an enterprise activity]. Kyiv: Karavela, 352 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Сотник, А., & Бірюченко, С. (2023). БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-88
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ