ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ: АЛГОРИТМ ДІЙ ТА ОЗНАКИ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА ЗНАЧНИЙ РИЗИК НАЯВНОСТІ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ

Ключові слова: аудит, шахрайські дії, оцінювання ризику шахрайства

Анотація

В статті досліджено ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. У статті запропоновано перелік питань, дослідивши які аудитор зможе встановити рівень ризику наявності шахрайства в розрізі рівнів управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інших працівників підприємства, контрагентів, тощо. Також в статті запропоновано методику оцінювання загального ризику наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві, і зокрема алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства і виявлення шахрайських дій.

Посилання

Каменська Т. Шахрайства при аудиторській перевірці. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. С. 2–7.

Климко Т.Ю., Мельник О.О. Корпоративне шахрайство: реалії сучасності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2. С. 185–190. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 (дата звернення: 22.01.2023).

Хамига Ю.Я. Фінансове шахрайство: критерії ідентифікації та напрями мінімізації. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2020. 308 с.

Кізима Т., Хамига Ю. Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підґрунтя. Світ фінансів. 2019. Вип. 2 (59). С. 109–123.

Бура О.В., Добровольська І.І. Фінансове шахрайство в Україні та заходи протидії. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=2879 (дата звернення: 12.10.2022).

Возняк Г.В. Фінансове шахрайство в бюджетній сфері: економічна сутність і різновиди. Бізнес Інформ. 2020. № 4 (507).

Клапків Ю. Аналіз соціально-економічних мотивів участі в фінансових пірамідах. Страхова справа. 2016. № 4 (64).

Клапків Ю. Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 2 (8).

Шевцов, В. М. Корпоративне шахрайство в українських компаніях. Довідник економіста. 2019. Вип. 6. С. 64–68. URL: https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf (дата звернення: 13.10.2022).

PwC. Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/gecs-ua-2020-ukr.pdf (дата звернення: 11.10.2022).

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2022. URL: https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/ (дата звернення: 03.10.2022).

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2020. URL: https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf (дата звернення: 10.09.2022).

Kamenska T. (2015). Shakhraistva pry audytorskii perevirtsi. [Audit fraud]. Bukhhalterskyi oblik i audyt (6nd ed., pp. 2–7) [in Ukrainian].

Klymko T. Yu., Melnyk O. O. (2015). Korporatyvne shakhraistvo: realii suchasnosti. [Corporate fraud: modern realities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod University Seriia: Ekonomika (2nd ed., pp. 185-190). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 [in Ukrainian].

Khamyha Yu. Ya. (2020). Finansove shakhraistvo: kryterii identyfikatsii ta napriamy minimizatsii. [Financial fraud: identification criteria and directions for minimization]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia» (308 p) [in Ukrainian].

Kizyma T., Khamyha Yu. (2019). Finansove shakhraistvo: teoretychna kontseptualizatsiia ta ekonomichne pidgruntia. [Financial fraud: theoretical conceptualization and economic background]. Svit finansiv ‒ The world of finance (2nd ed., pp. 109–123) [in Ukrainian].

Bura O. V., Dobrovolska I. I. Finansove shakhraistvo v Ukraini ta zakhody protydii. [Financial fraud in Ukraine and countermeasures]. Retrieved from http://libfor.com/index.php?newsid=2879 [in Ukrainian].

Vozniak H.V. (2020). Finansove shakhraistvo v biudzhetnii sferi: ekonomichna sutnist i riznovydy. [Financial fraud in the budget sphere: economic essence and varieties]. Biznes Inform (4nd ed., 507 p.) [in Ukrainian].

Klapkiv Yu. (2016). Analiz sotsialno-ekonomichnykh motyviv uchasti v finansovykh piramidakh. [Analysis of socio-economic motives for participation in financial pyramids]. Strakhova sprava ‒ Insurance case (4nd ed., 64 p.) [in Ukrainian].

Klapkiv Yu. (2017). Konflikt interesiv u diialnosti strakhovykh poserednykiv. [Analysis of socio-economic motives for participation in financial pyramids]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu ‒ Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Seriia «Ekonomika» (2nd ed.) [in Ukrainian].

Shevtsov, V. M. (2019). Korporatyvne shakhraistvo v ukrainskykh kompaniiakh. [Corporate fraud in Ukrainian companies]. Dovidnyk ekonomista ‒ Handbook of the economist (6nd ed., pp. 64-68). Retrieved from https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf [in Ukrainian].

PwC. Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. Retrieved from https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/gecs-ua-2020-ukr.pdf

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2022. Retrieved from https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2020. Retrieved from https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Стецюк, О., & Чубай, В. (2023). ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ: АЛГОРИТМ ДІЙ ТА ОЗНАКИ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА ЗНАЧНИЙ РИЗИК НАЯВНОСТІ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-83
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ