ШАХРАЙСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ВИДИ, КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

Ключові слова: фінансово-економічне шахрайство, ризик, помилка, викривлення, елементи шахрайства

Анотація

У статті розглянуто теоретико-концептуальні аспекти шахрайства, виокремлено критерії ідентифікації та розрізнення фінансово-економічного шахрайства від помилки та описано суть кожного критерію. Запропоновано удосконалену класифікацію видів фінансово-економічного шахрайства за допомогою якої їх можна систематизувати залежно від об’єкта та суб’єкта шахрайських дій, характеру розрахунків, способу вчинення шахрайських дій та інструментів здійснення шахрайств. Залежно від груп суб’єктів, залучених до вчинення шахрайських дій, виділено основні типи шахрайства. У статті обгрунтовано чинники виникнення шахрайства на підприємстві та удосконалено візуалізацію елементів шахрайства. Наведено статистику щодо шахрайств в Україні та світі.

Посилання

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2020. URL: https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf (дата звернення: 10.09.2022).

Association of Certified Fraud Examiners. «Report to the Nations». 2018. 80 с. URL: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf (дата звернення: 13.09.2022).

Association of Certified Fraud Examiners. «Report to the Nations». 2016. 92 с. URL: https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016-report-to-the-nations.ashx (дата звернення: 10.09.2022).

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2022. URL: https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/ (дата звернення: 03.10.2022).

Шевцов, В. М. Корпоративне шахрайство в українських компаніях. Довідник економіста. 2019. Вип. 6. С. 64-68. URL: https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf (дата звернення: 13.10.2022).

PwC. Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/gecs-ua-2020-ukr.pdf (дата звернення: 11.10.2022).

Хамига Ю. Я. Фінансове шахрайство: критерії ідентифікації та напрями мінімізації. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2020. 308 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001, стаття 190. Закон України № 2341-III від 05.04.2001 р. "Про кримінальний кодекс України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.10.2022).

Міжнародний стандарт аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 11.10.2022).

Міжнародний стандарт аудиту 320 «Суттєвість в плануванні та проведенні аудиту» URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 13.12.2022).

Міжнародний стандарт аудиту 315 «Ідентифікація та оцінювання ризику суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 13.12.2022).

Каменська Т. Шахрайства при аудиторській перевірці. Т. Каменська. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. С. 2–7.

Климко Т. Ю., Мельник О. О. Корпоративне шахрайство: реалії сучасності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2. С. 185-190. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 (дата звернення: 22.01.2023).

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2020. Retrieved from https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

Association of Certified Fraud Examiners. «Report to the Nations». 2018. 80 s. Retrieved from https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf

Association of Certified Fraud Examiners. «Report to the Nations». 2016. 92 s. Retrieved from https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016-report-to-the-nations.ashx

Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2022. Retrieved from https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/

Shevtsov, V. M. (2019). Korporatyvne shakhraistvo v ukrainskykh kompaniiakh. Dovidnyk ekonomista ‒ Economist's Guide (6nd ed., pp. 64-68). [Corporate fraud in Ukrainian companies] Retrieved from https://sk.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf [in Ukrainian].

PwC. Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. [PwC. Global Economic Crime and Fraud Survey 2020]. Retrieved from https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/gecs-ua-2020-ukr.pdf [in Ukrainian].

Khamyha Yu. Ya. (2020). Finansove shakhraistvo: kryterii identyfikatsii ta napriamy minimizatsii. [Financial fraud: identification criteria and directions for minimization]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia» (308 p).

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001, stattia 190. Zakon Ukrainy № 2341-III vid 05.04.2001 r. «Pro kryminalnyi kodeks Ukrainy». [About the Criminal Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart audytu 240 «Vidpovidalnist audytora, shcho stosuietsia shakhraistva, pry audyti finansovoi zvitnosti». [Auditor's responsibility for fraud in the audit of financial statements]. Retrieved from https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart audytu 320 «Suttievist v planuvanni ta provedenni audytu» [Materiality in planning and conducting the audit]. Retrieved from https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart audytu 315 «Identyfikatsiia ta otsiniuvannia ryzyku suttievoho vykryvlennia cherez rozuminnia subiekta hospodariuvannia i yoho seredovyshcha». [Identification and assessment of the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment]. Retrieved from https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf [in Ukrainian].

Kamenska T. (2015). Shakhraistva pry audytorskii perevirtsi. [Audit fraud]. Bukhhalterskyi oblik i audyt (6nd ed., pp. 2–7) [in Ukrainian].

Klymko T. Yu., Melnyk O. O. (2015). Korporatyvne shakhraistvo: realii suchasnosti. [Corporate fraud: modern realities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod University Seriia: Ekonomika (2nd ed., pp. 185-190). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_33 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 264
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Стецюк, О., & Чубай, В. (2023). ШАХРАЙСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ВИДИ, КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-95
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ