ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонна співпраця, інтеграція, держава-партнер, російсько-українська війна, Європейський Союз, країни ЄС

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності транскордонного співробітництва. Встановлено, що посилення такої співпраці стало можливим лише за умов глобалізації, коли регіони отримали більш широкі можливості для побудови власних зовнішніх відносин в межах своїх компетентностей по всьому спектру питань транскордонної взаємодії. Це у свою чергу, створює нові можливості для підвищення економічної активності прикордонних територій та зростання рівня їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях. Така співпраця позитивно впливає на економічний розвиток, соціокультурне середовище, освіту та інші аспекти суспільного життя в процесі інтеграції в регіональний та глобальний економічний простір. В умовах військової агресії росії проти України вектор політики транскордонної співпраці було змінено та направлено на регіональні проекти в гуманітарній та військовій сферах. У ході дослідження було проаналізовано декілька європейських країн-донорів, які межують з Україною: Польщу, Румунію, Угорщину, та надають їй різного роду допомогу. Зауважено, що підтримка, яку надає ЄС Україні у вигляді гуманітарної та військової допомоги, а також вільного та безквотного доступу до ринків Союзу є безпрецедентною та дуже важливою для нашої країни.

Посилання

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU80K15U

Hakli J. Cross-border identities in the new Europe: Chost of the past or sign-post to the next millennium. URL: http://www.may.ie/staff/dpringle/igu/hakli.Pdf

Калат Я.Я., Демедюк О.П. Перспективи розвитку інституціолізованих форм транскордонного співробітництва в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. № 5. С. 92–97.

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-п#Text

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики України. URL: http://www.minagro.gov.ua

Обух В. Відновити експорт в умовах війни: складно, але життєво необхідно. URL: https://www.ukrinform.ua/

Зовнішня торгівля товарами України у січні-травні 2022 року / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/zovnishnya-torhivlya-tovaramy-ukrayiny-u-sichni-travni-2022

Меморандум між Україною та Польщею щодо розробки інструментів сприяння торгівлі. URL: https://www.chernihiv-oblast.gov.ua/S_oglyad_statti

Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України Погляд з Польщі та України. Аналітична доповідь. URL: https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/01/stan-i-perspektywy-partnerstwa_ua_web-1.pdf

Україна – Румунія: шляхом зміцнення довіри, співпраці і взаємопідтримки. URL: http://prismua.org/ua_ro/

Окуньовська Ю.В. Транскордонне співробітництво з Україною в умовах війни. Вісник ДонНУ імені Василя Стуса, Сер.: Політичні науки. 2022. № 7. С. 70-74.

Каптару В. Румунія, Україна та НАТО. URL: http://www.rri.ro/uk_uk/Румунія_Україна_та_НАТО-2524515

Артьомов І., Віціан Т. Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави. URL: НАНУкраїниhttps://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/artiomov_stan.pdf

Угорщина не заперечує проти транзиту зброї до України через свою територію // Львівська міська рада. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/actual/292324-uhorshchyna-ne-zaperechuie-proty-tranzytu-zbroi-do-ukrainy-cherez-svoiu-terytoriiu-zastupnyk-mzs-uhorshchyny

ЄС виділяє понад 530 млн євро на транскордонне співробітництво з Україною та Молдовою. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/2/694542/

Yevropeiska ramkova konventsiia pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialnymy obshchynamy abo vlastiamy [European framework convention on cross-border cooperation between territorial communities or authorities]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MU80K15U [in Ukrainian]

Hakli J. Cross-border identities in the new Europe: Chost of the past or sign-post to the next millennium]. Available at: http://www.may.ie/staff/dpringle/igu/hakli.Pdf

Kalat Ya.Ia., Demediuk O.P. (2017) Perspektyvy rozvytku instytutsiolizovanykh form transkordonnoho spivrobitnytstva v Ukraini [Prospects for the development of institutionalized forms of cross-border cooperation in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. № 5. S. 92–97 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2021-2027 roky [On the approval of the State program for the development of cross-border cooperation for 2021-2027]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-п#Text [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy [Official website of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine]. Available at: http://www.minagro.gov.ua [in Ukrainian]

Obukh V. Vidnovyty eksport v umovakh viiny: skladno, ale zhyttievo neobkhidno [To restore exports in the conditions of war: difficult, but vitally necessary]. Available at: https://www.ukrinform.ua/ [in Ukrainian]

Zovnishnia torhivlia tovaramy Ukrainy u sichni-travni 2022 roku / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [Foreign trade in goods of Ukraine in January-May 2022 / National Institute of Strategic Studies]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/zovnishnya-torhivlya-tovaramy-ukrayiny-u-sichni-travni-2022 [in Ukrainian]

Memorandum mizh Ukrainoiu ta Polshcheiu shchodo rozrobky instrumentiv spryiannia torhivli [Memorandum between Ukraine and Poland on the development of trade promotion tools]. Available at: https://www.chernihiv-oblast.gov.ua/S_oglyad_statti [in Ukrainian]

Stan ta perspektyvy stratehichnoho partnerstva Polshchi ta Ukrainy Pohliad z Polshchi ta Ukrainy. Analitychna dopovid [The state and prospects of the strategic partnership between Poland and Ukraine. A view from Poland and Ukraine]. Analytical report. Available at: https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/01/stan-i-perspektywy-partnerstwa_ua_web-1.pdf [in Ukrainian]

Ukraina – Rumuniia: shliakhom zmitsnennia doviry, spivpratsi i vzaiemopidtrymky. [Ukraine – Romania: by strengthening trust, cooperation and mutual support]. Available at: http://prismua.org/ua_ro/ [in Ukrainian]

Okunovska Yu.V. (2022) Transkordonne spivrobitnytstvo z Ukrainoiu v umovakh viiny [Cross-border cooperation with Ukraine in conditions of war]. Visnyk DonNU imeni Vasylia Stusa, Ser.: Politychni nauky. № 7. S. 70-74. [in Ukrainian]

Kaptaru V. Rumuniia, Ukraina ta NATO. [Romania, Ukraine and NATO]. Available at: http://www.rri.ro/uk_uk/Румунія_Україна_та_НАТО-2524515 [in Ukrainian]

Artomov I., Vitsian T. Stan ukrainsko-uhorskoho transkordonnoho spivrobitnytstva v konteksti yevrointehratsiinoho kursu derzhavy Artomov I., Vitsian T. Stan ukrainsko-uhorskoho transkordonnoho spivrobitnytstva v konteksti yevrointehratsiinoho kursu derzhavy [The state of Ukrainian-Hungarian cross-border cooperation in the context of the country's European integration course]. Available at: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/artiomov_stan.pdf [in Ukrainian]

Uhorshchyna ne zaperechuie proty tranzytu zbroi do Ukrainy cherez svoiu terytoriiu. [Hungary does not object to the transit of weapons to Ukraine through its territory] // Lvivska miska rada. Available at: https://city-adm.lviv.ua/news/actual/292324-uhorshchyna-ne-zaperechuie-proty-tranzytu-zbroi-do-ukrainy-cherez-svoiu-terytoriiu-zastupnyk-mzs-uhorshchyny [in Ukrainian]

YeS vydiliaie ponad 530 mln yevro na transkordonne spivrobitnytstvo z Ukrainoiu ta Moldovoiu. [The EU allocates more than 530 million euros for cross-border cooperation with Ukraine and Moldova] Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/2/694542/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 701
Завантажень PDF: 410
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Волкова, Н. (2023). ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-52
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ