РОЛЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Анастасія Тертична Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0009-0008-7113-7369
  • Олексій Найденко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0638-3965
Ключові слова: митна безпека, митні органи, митні платежі, порушення митних правил, контрабанда

Анотація

У статті розглянуто роль митних органів у забезпеченні митної безпеки. Описано підходи до визначення поняття «митна безпека». Визначено організаційно-правове забезпечення митної безпеки. Визначено призначення та основні завдання митних органів у забезпеченні митної безпеки України. Розглянуто діяльність митних органів у здійснені міжнародного співробітництва у сфері митної справи. Проаналізовано деякі індикатори митної безпеки. Оцінено частку митних доходів у доходах Державного бюджету України та частку митних доходів у податках і зборах. Проаналізовано коефіцієнт покриття імпорту експортом. Досліджено динаміку надходжень митних платежів до Державного бюджету України. Оцінено роботу митних органів у виявленні митних правопорушень за 2020-2022 роки. Розглянуто випадки порушень митних правил та контрабанди. Обґрунтовано рекомендації щодо реалізації заходів при протидії порушенням митних правил та контрабанді.

Посилання

Гавловська Н.І., Осадчук О.В., Рудніченко Є.М. Вплив митних органів на економічну безпеку держави. Митна безпека. 2011. № 1–2. С. 52–56.

Калініченко А.І. Митна безпека як складова національної безпеки України. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 14–18.

Левко М.М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник Херсонського Державного університету. 2015. № 15. С. 16–20.

Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія. Одесса : ПЛАСКЕ, 2009. С. 628.

Митна політика та митна безпека України : монографія / за заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. Хмельницький : Мельник А.А., 2013. 338 с.

Новосад І.В. Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави. Світ фінансів. 2015. № 2. С. 145–155.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Міністерство фінансів України. Звіти про виконання Закону України про «Державний бюджет України». URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik

Міністерство фінансів України. Показники виконання Державного бюджету України за 2022 року. URL: https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua

Gavlovskaya, N.I. & Osadchuk, O.V. & Rudnichenko, E.M. (2011). Vplyv mytnykh orhaniv na ekonomichnu bezpeku derzhavy [The influence of customs authorities on the economic security of the state]. Mytna bezpeka, 1–2, 52-56.

Kalinichenko, A.I. (2015). Mytna bezpeka yak skladova natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Customs security as a component of the national security of Ukraine]. Pravo ta innovatsiyi, 2 (10), 14-18.

Levko, M.M. (2015). Systemnyy pidkhid do vyznachennya roli ta mistsya mytnoyi bezpeky u zabezpechenni ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [Systematic approach to determining the role and place of customs security in ensuring the economic security of the state]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho Derzhavnoho universytetu, 15, 16-20.

Pashko, P.V. (2009). Mytna bezpeka (teoriya, metodolohiya ta praktychni rekomendatsiyi) : monohrafiya [Customs security (theory, methodology and practical recommendations)]. Odesa : PLASKE.

Pashko, P.V. & Berezhnyuk I.G. (Ed.). (2013). Mytna polityka ta mytna bezpeka Ukrayiny [Customs policy and customs security of Ukraine]. Khmelnitsky : Melnik A.A.

Novosad, I. V. (2015). Mytna bezpeka yak vazhlyva skladova ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [Customs security as an important component of the economic security of the state]. Svit finansiv, 2, 145-155.

Mytnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13.03.2012 r. no. 4495-VI [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine of March 13, 2012 no. 4495-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (in Ukrainian)

Ministerstvo finansiv Ukrayiny. Zvity pro vykonannya Zakonu Ukrayiny pro «Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny» [Ministry of Finance of Ukraine. Reports on the implementation of the Law of Ukraine on the "State Budget of Ukraine"]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

Ministerstvo finansiv Ukrayiny. Pokaznyky vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2022 roku [Ministry of Finance of Ukraine. Performance indicators of the State Budget of Ukraine for 2022]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny [Official website of the State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Тертична, А., & Найденко, О. (2023). РОЛЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ