ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

  • Ірина Самошкіна Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-0468-6834
  • Євгеній Гриб Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: аграрне виробництво, управління ризиками, розвиток

Анотація

У статті розглянуті питання доцільності управління ризиками в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності суб’єктом господарювання. На даний час будь-яке підприємство, зокрема аграрного сектору, на економічному ринку прагне досягти максимального позитивного фінансового результату, який стане гарантом його фінансової стійкості та рентабельності. Формуються різні трактування сутності фінансового ризику. Однак не варто сприймати його лише як негативний фактор у діяльності компаній. Ризик – як можливість втратити кошти, так й можливість їх примножити. Зроблена спроба сформулювати сутність і узагальнити види основних ризиків та виявити інструменти управління ними. Досліджені аспекти впровадження механізмів управління ризиками, які мають місце в ринкових умовах. Обґрунтовано, що при впровадженні інноваційних технологій управління аграрним виробництвом актуальним стає захист від ризиків. Сформовано висновки щодо ефективності інструментів впливу на сталий розвиток аграрних формувань.

Посилання

Абрамова І.В. Стан та перспективи фінансового забезпечення сільського розвитку. Наукові горизонти. 2018. № 5. С. 44–51.

Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98.

Гнатьєва Т.М., Давидюк О.О. Мехaнiзм забезпечення компліментарності зaхисту економічних інтересів аграрного виробництвa. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 5. 2017. С. 80–89.

Євтушенко Г.В. Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/17-2016/12.pdf.

Коробкова О.В. Ефективне агрофінансування – проблеми та їх вирішення. URL: http://www.agrianalytica.com/uk/service/agrarian/credit

Литвинов А.І. Управління ризиками та страхування в системі відтворення і сталого розвитку сільськогосподарського підприємства. Фінансовий простір. 2015. № 4 (20). С. 159–164.

Стецюк П.А. Модернізація механізмів фінансового забезпечення аграрного виробництва. Облік і фінанси. 2016. № 1(71). С. 132–136.

Abramova I.V. (2018) Stan ta perspektyvy finansovoho zabezpechennia silskoho rozvytku [State and prospects of financial support for rural development]. Naukovi horyzonty, vol. 5, pp. 44–51.

Halytskyi O.M., Livinskyi A.I., Diachenko O.P. (2019). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini [Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, рр. 93–98.

Hnatieva T.M., Davydiuk O.O. (2017). Mekhanizm zabezpechennia komplimentarnosti zakhystu ekonomichnykh interesiv ahrarnoho vyrobnytstva [The mechanism for ensuring the complementary nature of the protection of economic interests of agricultural production]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 5, рр. 80–89.

Ievtushenko H.V. (2016).Osoblyvosti upravlinnia ryzykamy v ahrarnomu sektori ekonomiky [Peculiarities of risk management in the agricultural sector of the economy]. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/17-2016/12.pdf. (accessed February 19, 2023)

Korobkova O.V. Efektyvne ahrofinansuvannia – problemy ta yikh vyrishennia [Effective agricultural financing – problems and their solutions]. Available at: http://www.agrianalytica.com/uk/service/agrarian/credit (accessed February, 20, 2023)

Lytvynov A.I. (2015). Upravlinnia ryzykamy ta strakhuvannia v systemi vidtvorennia i staloho rozvytku silskohospodarskoho pidpryiemstva [Risk management and insurance in the system of reproduction and sustainable development of an agricultural enterprise]. Finansovyi prostir, vol. 4 (20), рр. 159–164.

Stetsiuk P.A. (2016). Modernizatsiia mekhanizmiv finansovoho zabezpechennia ahrarnoho vyrobnytstva [Modernization of the mechanisms of financial support of agricultural production]. Oblik i finansy, vol. 1(71), рр. 132–136.

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Самошкіна, І., & Гриб, Є. (2023). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-62
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ